POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Rząd dialogu – spotkanie ministrów z przedstawicielami Solidarności

19 grudnia odbyło się posiedzenie roboczego Zespołu do spraw wypracowania porozumienia między Rządem RP a Komisją Krajową NSZZ „Solidarność” pod przewodnictwem szefa KPRM Marka Kuchcińskiego.

Głównymi tematami negocjacji były:

a) wsparcie przedsiębiorstw energochłonnych;

b) zmiany w polityce energetycznej kraju;

c) wynagrodzenia w sferze finansów publicznych, w tym zmiany dotyczące wynagrodzeń w

sferze budżetowej z wyszczególnieniem oświaty;

d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

e) wyłączenie z płacy minimalnej dodatku za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia,

szczególnie uciążliwych lub niebezpiecznych;

f) zmiany w funkcjonowaniu oraz finansowaniu Domów Pomocy Społecznej;

g) szczególna ochrona niektórych kategorii pracowników, w tym działaczy związkowych;

h) zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obejmujące

emerytury stażowe.

2. Współprzewodniczący zgodnie zdecydowali o powołaniu:

I. Grupy roboczej do spraw polityki energetycznej;

II. Grupy roboczej do spraw wynagrodzeń w sferze finansów publicznych, w tym zmian

dotyczących wynagrodzeń w sferze budżetowej z wyszczególnieniem oświaty (powołanie

podgrupy oświatowej). Także wyłączenie z płacy minimalnej dodatku za pracę w

warunkach szkodliwych dla zdrowia, szczególnie uciążliwych lub niebezpiecznych;

III. Grupy roboczej do spraw emerytur i rent w tym emerytur stażowych.

3. Ze strony rządowej w skład ww. grup roboczych wejdą:

I. Grupa robocza do spraw polityki energetycznej: członkowie Zespołu wyznaczeni przez:

Ministra Aktywów Państwowych, Ministra Klimatu i Środowiska oraz Ministra Rozwoju i

Technologii;

II. Grupy roboczej do spraw wynagrodzeń: członkowie Zespołu wyznaczeni przez: Ministra

Finansów (rola wiodąca), Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego, Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministra Zdrowia;

III. Grupy roboczej do spraw emerytur i rent: członek Zespołu wyznaczony przez Ministra

Rodziny i Polityki Społecznej.

4. Współprzewodniczący Zespołu, w porozumieniu, mogą zapraszać do udziału w pracach grup

roboczych przedstawicieli innych niż wskazane w punkcie 3. organów administracji rządowej,

instytucji lub organizacji, a także specjalistów i ekspertów, których wiedza i doświadczenie

mogą być wykorzystane w realizacji ich zadań.

5. Uzgodniono także powołanie grupy roboczej lub zwołanie konferencji poświęconej

wyzwaniom demograficznym w perspektywie 20-30 lat. Jej koncepcję zaproponuje członek

Zespołu wyznaczony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

6. Członek Zespołu wyznaczony przez Ministra Finansów przeanalizuje kwestię odpisu na

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

7. Członek Zespołu wyznaczony przez Ministra Rozwoju i Technologii przeanalizuje kwestię

szczególnej ochrona niektórych kategorii pracowników, w tym działaczy związkowych.

8. Współprzewodniczący Zespołu ze strony Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” poinformował

o trwających rozmowach na temat zmian w funkcjonowaniu oraz finansowaniu Domów

Pomocy Społecznej.

9. Zespół określił w drodze uzgodnienia 15 stycznia 2023 r. jako termin weryfikacji ustaleń z

posiedzenia, które odbyło się 19 grudnia 2022 r.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści