POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Komisje sejmowe: spraw zagranicznych i ochrony środowiska

Na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych (SZA) wysłuchano „Informacji Ministra Spraw Zagranicznych oraz Ministra Cyfryzacji na temat priorytetów polskiej polityki zagranicznej w kontekście dynamicznych procesów politycznych, geopolitycznych i geoekonomicznych”.

W informacji, której udzielili: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – Piotr Wawrzyk oraz sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Marek Zagórski, podkreślono, że proponowana nowelizacja nie ma na celu wykluczania konkretnych dostawców usług i technologii, a jedynie zabezpieczenie państwa przed tzw. dostawcami wysokiego ryzyka. Podstawową zmianą zawartą w nowelizacji jest wdrożenie mechanizmów oceny dostawców i technologii pod kątem cyberbezpieczeństwa. Zwrócono także uwagę, że tego typu kroki prawne podjęły lub podejmują inne państwa członkowskie UE, a także kraje spoza Unii, zaś samo określenie „dostawcy wysokiego ryzyka” od dawna stosowane jest w dokumentach instytucji unijnych, w tym Komisji Europejskiej. Wskazywano, że nowelizację należy rozumieć jako narzędzie, które pozwoli reagować w sposób legalny na zagrożenia, które mogą pojawić się na etapie wyboru dostawcy usług, ale też w trakcie późniejszego użytkowania sieci teleinformatycznych.

Przewodniczący SZA Marek Kuchciński

Podczas Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ) przedstawiono informację o działaniu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Posłowie z troską pochylają się nad stanem lasów w Karpatach, w tym na Pogórzu Przemyskim, skąd są liczne doniesienia o wycince starych drzew. Chodzi głównie o zachowanie jak największych obszarów starodrzewia i tych miejsc, które mogą stanowić w przyszłości tereny chronione i cenne przyrodniczo.

Ministerstwo Środowiska podkreśliło m.in., że • LP to nowoczesna i sprawna organizacja szanująca tradycję i dorobek poprzednich pokoleń • Powołana w 1924 r. – liczy prawie 100 lat • Jest największą w Unii Europejskiej organizacją zajmującą się lasami publicznymi • Posiada 430 nadleśnictw, 26 373 pracowników, w tym w służbie leśnej 17 648, którzy zarządzają 77% lasów w Polsce (7,6 mln ha) • Lesistość to 29,6% powierzchni Polski • Co roku Lasy Państwowe sadzą 500 mln drzew • Dostarczają 90% drewna zużywanego przez polski przemysł.

Lasy Państwowe przeznaczają corocznie duże środki na realizację zadań ważnych dla społeczeństwa oraz dla państwa. Na dofinansowanie budowy, remontów i modernizacji samorządowych dróg publicznych Lasy Państwowe w latach 2016-2018 przekazały ponad 211 mln zł. Natomiast w 2019 r. przeznaczono na ten cel 73 mln zł.  

Do najważniejszych wyzwań stojących przed Lasami Państwowymi należy ochrona lasów przed skutkami zmian klimatu, tj. pożarami, zamieraniem lasów, klęskami żywiołowymi, chorobami lasów, a także realizacja programów ochrony i restytucji chronionych, zagrożonych gatunków zwierząt.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści