Uprawnienia regulaminowe

  • zwoływanie posiedzeń Sejmu,
  • przewodniczenie obradom Sejmu,
  • czuwanie nad tokiem i terminowością prac Sejmu i jego organów,
  • kierowanie pracami Prezydium Sejmu (tworzą je marszałek i wicemarszałkowie Sejmu),
  • zwoływanie Konwentu Seniorów i przewodniczenie obradom (w skład Konwentu wchodzą: marszałek i  wicemarszałkowie Sejmu, przewodniczący lub wiceprzewodniczący klubów i kół poselskich),
  • prowadzenie spraw z zakresu stosunków z Senatem, parlamentami innych krajów, a także instytucjami oraz innymi.