POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Komisja Spraw Zagranicznych

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2021 (druk nr 640), w zakresie:


1) części budżetowej 45 – Sprawy zagraniczne:
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8;
2) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 31;
3) dotacji podmiotowych z zał. nr 9;
4) planu finansowego państwowej osoby prawnej z zał. nr 14 – Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
– referuje Minister Spraw Zagranicznych.
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałek Sejmu wniosku Klubu Parlamentarnego Lewicy o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu

Rozpatrzenie sprawozdania Fundacji Solidarności Międzynarodowej z działalności w 2019 roku.

W ramach priorytetu demokracja i prawa człowieka zlecono działania polegające na udzielaniu wsparcia niezależnym mediom na Białorusi, organizacjom broniącym praw człowieka, osób represjonowanych, niezależnych instytucji edukacyjnych, organizacji społecznych, środowisk i organizacji prodemokratycznych i proeuropejskich.

Fundacji zlecono również działania o charakterze „miękkiej demokratyzacji” polegające m.in. na wzmocnieniu roli języka białoruskiego i białoruskiej tożsamości narodowej, docieraniu do środowisk nieobjętych dotychczas działaniami demokratyzacyjnymi oraz wspieraniu rozwoju lokalnego.

W ramach prowadzonego centrum informacyjnego dla Władz Lokalnych Mołdawii realizowano m.in. rozwój obszarów wiejskich, rewitalizację miast, budowę środków wzajemnego zaufania w społecznościach lokalnych po obu brzegach Dniestru.

Kolejnym przedstawionym punktem była realizacja działań na rzecz Ukrainy, m.in. otwarcie przedstawicielstwa FSM w tym kraju, realizacja projektów z zakresu polityki społecznej, zarządzania oświatą.

Informacji Ministra Spraw Zagranicznych na temat przebiegu głosowania w wyborach na Prezydenta RP w 2020 r. za granicą.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści