Uprawnienia konstytucyjne

  • przewodniczenie obradom Sejmu,
  • stanie na straży praw Sejmu,
  • reprezentowanie Sejmu na zewnątrz,
  • w razie konieczności zastępowanie Prezydenta RP,
  • zarządzanie wyborów na urząd Prezydenta RP,
  • przewodniczenie Zgromadzeniu Narodowemu,
  • czuwanie nad przestrzeganiem prawa przez posłów,
  • kierowanie do Trybunału Konstytucyjnego wnioski ws. zgodności aktów normatywnych z konstytucją.