POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

26. posiedzenie Sejmu RP

Pierwszego dnia 26. posiedzenia Sejmu:

 • w porządku dziennym posiedzenia znalazło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o Agencji Mienia Wojskowego
 • rozpoczęto prace nad projektem ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, wniesionym przez grupę posłów KP Prawo i Sprawiedliwość. projekt ustawy o KAS ma na celu poprawę skuteczności służb skarbowych i celnych
 • projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych skierowano do prac w komisji. Wprowadza on nowe obowiązki dla posiadaczy zwierząt oraz umożliwia Inspekcji Weterynaryjnej nakładanie dodatkowych nakazów, zakazów i ograniczeń w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt
 • rozpoczęto prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw. Wg rządu projekt stwarza warunki dla poprawy funkcjonowania przewoźników kolejowych
 • poddano pierwszemu czytaniu projekt nowelizacji ustawy Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego oraz o zmianie innych ustaw. Projekt zakłada wprowadzenie instytucji opiekuna prawnego i medycznego. Tworzy zatem nowe formy ochrony osób niesprawnych intelektualnie w miejsce obecnie obowiązującego ubezwłasnowolnienia. Zgodnie z projektem opiekun medyczny będzie mógł być ustanowiony dla osoby powyżej 16. roku życia
 • posłowie pracowali w pierwszym czytaniu nad senackim projektem nowelizacji Kodeksu cywilnego. Celem projektu jest ograniczenie zakresu solidarnej odpowiedzialności inwestora z wykonawcą za wynagrodzenie za roboty budowlane przysługujące podwykonawcy do sytuacji, w której inwestor wyrazi zgodę na piśmie na zawarcie umowy między wykonawcą a podwykonawcą
 • przeprowadzono drugie czytanie rządowego projektu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich
 • rozpatrzono rządowy projekt nowelizacji ustawy o Agencji Mienia Wojskowego. Propozycje przewidują m.in. zmiany w zasadach zatrudniania na kierownicze stanowiska w Agencji Mienia Wojskowego. Wnioskodawca proponuje, aby prezesa AMW powoływał premier – na wniosek szefa MON, a zastępców prezesa AMW – Minister Obrony Narodowej.

rz__6705

Drugiego dnia 26. posiedzenia Sejmu:

 • uchwalono nowelizację mającą zwiększyć skuteczność zwalczania ASF i innych chorób zakaźnych zwierząt
 • omawiano ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych. Dzięki niej zwiększy się kontrola gospodarstw, targowisk czy punktów skupu zwierząt
 • do dalszych prac w komisjach skierowano projekty ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (do Komisji Finansów Publicznych) oraz projekt nowelizacji ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (do Komisji Obrony Narodowej)
 • zapoznano się ze sprawozdaniem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw. W projekcie Sejm upoważnia Prezydenta do ratyfikowania tej umowy
 • posłowie zajęli się ustawowym upoważnieniem Prezydenta do ratyfikowania poprawek do Konwencji o pracy na morzu. Ma powstać system wspierający finansowo marynarzy na wypadek tzw. porzucenia
 • rozpatrzono obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz obywatelski projekt ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie, który zakłada, że każdy ma prawo do samostanowienia w dziedzinie rozrodczości, w tym także dostępu do środków umożliwiających korzystanie z prawa do świadomego rodzicielstwa
 • Sejm w pierwszym czytaniu omawiał także projekt ustawy w obronie życia i zdrowia nienarodzonych dzieci poczętych in vitro, o zmianie ustawy o leczeniu niepłodności. Projekt zakłada zmianę definicji „zarodka” poprzez ujednolicenie terminów ustawy o leczeniu niepłodności z ustawą dotyczącą planowania rodziny oraz ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka
 • wysłuchano informacji w sprawie zapowiedzianej 16 września 2016 r. zmiany systemu edukacji, w tym likwidacji gimnazjów oraz powrotu do 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum ogólnokształcącego i 5-letniego technikum.

29859267445_9649bee6b6_o Trzeciego dnia 26. posiedzenia Sejmu:

 • zdecydowano o wprowadzeniu rozwiązań ułatwiających polubowne rozstrzyganie sporów między konsumentami a przedsiębiorcami
 • Sejm podjął uchwałę w sprawie uczczenia 40. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotnikówuchwalono ustawę o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw
 • wyrażono ustawową zgodę na ratyfikację poprawek do Konwencji o pracy na morzu, dotyczących m.in. odpowiedzialności armatorów, by stworzyć system zabezpieczenia finansowego dla marynarzy w wypadku tzw. porzucenia
 •  posłowie uchwalili ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych, która ma pomóc w walce z afrykańskim pomorem świń
 •  Sejm zdecydował, że nad senackim projektem nowelizacji Kodeksu cywilnego będzie pracować Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach
 •  obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Sejm skierował do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka
 •  decyzją Sejmu w Komisji Zdrowia będą kontynuowane prace nad poselskim projektem ustawy w obronie życia i zdrowia nienarodzonych dzieci poczętych in vitro i leczeniu niepłodności. Projekt zakłada zmianę definicji „zarodka” na „dziecko poczęte w najwcześniejszej fazie rozwoju biologicznego, powstałe w wyniku połączenia gamety męskiej i żeńskiej”
 •  odrzucono poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego oraz o zmianie innych ustaw. Izba odrzuciła także obywatelski projekt ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie
 •  posłowie zapoznali się Informacją Rady Ministrów o stanie lasów oraz o realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości” w 2014 r. Zgodnie z Informacją w okresie sprawozdawczym powierzchnia leśna w Polsce wzrosła o 21 tys. ha w stosunku do roku 2013. Lesistość na koniec 2014 r. wynosiła 29,4 proc.
 •  Sejm wysłuchał Informacji Ministra Środowiska o realizacji „Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2015” w roku 2015.kkb_2256

   

   

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści