DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

26. zasadnutie poľského Sejmu

Prvý deň 26. schôdze Sejmu:

 • na programe schôdze bolo prvé čítanie vládneho návrhu novely zákona o Agentúre vojenského majetku
 • začali sa práce na návrhu zákona o Národnej daňovej správe, ktorý predložila skupina poslancov za stranu Právo a spravodlivosť. cieľom návrhu zákona o KAS je zlepšiť efektívnosť daňových a colných služieb
 • Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s cieľom uľahčiť kontrolu nákazlivých chorôb, bol postúpený výboru. Zavádza nové povinnosti pre chovateľov zvierat a umožňuje veterinárnej inšpekcii ukladať ďalšie príkazy, zákazy a obmedzenia v súvislosti s kontrolou infekčných chorôb zvierat.
 • Začali sa práce na vládnom návrhu novely zákona o železničnej doprave a niektorých ďalších zákonov. Podľa vlády návrh vytvára podmienky na zlepšenie fungovania železničných dopravcov
 • návrh novely zákona o Občianskom zákonníku, Zákona o rodine a opatrovníctve, Občianskeho súdneho poriadku a o zmene a doplnení ďalších zákonov prešiel prvým čítaním. Návrh počíta so zavedením inštitútu zákonného a zdravotného opatrovníka. Vytvára tak nové formy ochrany pre osoby s duševnou poruchou namiesto súčasného zbavenia spôsobilosti na právne úkony. Podľa návrhu bude možné vymenovať zdravotného opatrovníka osobe staršej ako 16 rokov.
 • Poslanci pracovali v prvom čítaní na senátnom návrhu novely Občianskeho zákonníka. Cieľom návrhu je obmedziť rozsah solidárnej zodpovednosti investora so zhotoviteľom za odmenu subdodávateľa za stavebné práce na situáciu, keď investor písomne súhlasí s uzavretím zmluvy medzi zhotoviteľom a subdodávateľom
 • sa uskutočnilo druhé čítanie vládneho návrhu zákona o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov
 • Posudzoval sa vládny návrh novely zákona o Agentúre vojenského majetku. Návrhy okrem iného predpokladajú zmeny v pravidlách zamestnávania na vedúcich pozíciách v Agentúre pre vojenský majetok. Predkladateľ navrhuje, aby predsedu AMW menoval predseda vlády - na návrh vedúceho ministerstva obrany a podpredsedov AMW menoval minister obrany.

rz__6705

V druhý deň 26. schôdze Sejmu:

 • bola prijatá zmena a doplnenie s cieľom zvýšiť účinnosť kontroly ASF a iných infekčných chorôb zvierat
 • Diskutovalo sa o zákone, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s cieľom uľahčiť kontrolu infekčných chorôb. Zvýši sa kontrola fariem, trhov alebo zberných miest zvierat.
 • návrh zákona o Národnej finančnej správe (pridelený Výboru pre verejné financie) a návrh novely zákona o Agentúre pre vojenský majetok (pridelený Výboru pre národnú obranu) boli pridelené na ďalšie prerokovanie vo výboroch
 • vzal na vedomie správu Výboru pre správu a vnútorné veci a Výboru pre zahraničné veci o vládnom návrhu zákona o ratifikácii Dohody medzi vládou Poľskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o spolupráci v oblasti predchádzania katastrofám, živelným pohromám, iným závažným nehodám a odstraňovania ich následkov. V návrhu Sejm poveruje prezidenta ratifikovať túto dohodu
 • Poslanci sa zaoberali zákonným splnomocnením prezidenta na ratifikáciu zmien a doplnení Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave. Má existovať systém finančnej podpory námorníkov v prípade tzv. opustenia lode
 • posúdila občiansky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o plánovaní rodiny, ochrane ľudského plodu a podmienkach prípustnosti umelého prerušenia tehotenstva a občiansky návrh zákona o právach žien a uvedomelom rodičovstve, ktorý ustanovuje, že každý má právo na sebaurčenie v oblasti reprodukcie vrátane prístupu k prostriedkom na výkon práva na uvedomelé rodičovstvo
 • Sejm v prvom čítaní prerokoval aj návrh zákona na ochranu života a zdravia nenarodených detí počatých in vitro, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o liečbe neplodnosti. Návrhom zákona sa navrhuje zmeniť a doplniť definíciu pojmu "embryo" zosúladením pojmov zákona o liečbe neplodnosti so zákonom o plánovaní rodiny a zákonom o detskom ombudsmanovi
 • vypočuli si informácie o zmene vzdelávacieho systému oznámenej 16. septembra 2016 vrátane zrušenia gymnázií a návratu k 8-ročným základným školám, 4-ročným všeobecným stredným školám a 5-ročným odborným školám.

29859267445_9649bee6b6_o Tretí deň 26. schôdze Sejmu:

 • bolo rozhodnuté zaviesť opatrenia na uľahčenie priateľského riešenia sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi
 • Sejm prijal uznesenie o pripomenutí si 40. výročia založenia Výboru na obranu robotníkovPrijatý bol zákon o ratifikácii Dohody medzi vládou Poľskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o spolupráci v oblasti prevencie katastrof, živelných pohrôm a iných závažných havárií a odstraňovania ich následkov.
 • dal zákonný súhlas s ratifikáciou zmien a doplnení Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave, ktoré sa okrem iného týkajú zodpovednosti vlastníkov lodí za vytvorenie systému finančného zabezpečenia pre námorníkov v prípade tzv. opustenia lode
 •  Poslanci EP schválili zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s cieľom uľahčiť kontrolu infekčných chorôb a pomôcť v boji proti africkému moru ošípaných
 •  Sejm rozhodol, že senátny návrh novely Občianskeho zákonníka spracuje mimoriadny výbor pre zmeny a doplnenia kodifikácií
 •  občiansky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon zo 7. januára 1993 o plánovaní rodiny, ochrane ľudského plodu a podmienkach prípustnosti interrupcie a zákon zo 6. júna 1997, ktorý Sejm pridelil Výboru pre spravodlivosť a ľudské práva
 •  Na základe rozhodnutia Sejmu bude v parlamentnom výbore pre zdravotníctvo pokračovať práca na poslaneckom návrhu zákona na ochranu života a zdravia nenarodených detí počatých in vitro a liečby neplodnosti. V návrhu zákona sa navrhuje zmeniť definíciu pojmu "embryo" na "dieťa počaté v najranejšom štádiu biologického vývoja, ktoré vzniklo splynutím mužskej a ženskej gamety".
 •  parlamentný návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník, zákon o rodine a opatrovníctve, Občiansky súdny poriadok a ďalšie zákony, bol zamietnutý. Parlament zamietol aj návrh zákona o právach žien a informovanom rodičovstve
 •  Poslanci vzali na vedomie Informáciu Rady ministrov o stave lesov a plnení Národného programu na zvýšenie lesnatosti v roku 2014. Podľa informácií sa v sledovanom období rozloha lesov v Poľsku v porovnaní s rokom 2013 zvýšila o 21 000 hektárov. Na konci roka 2014 bola lesnatosť 29,4 %.
 •  Sejm si v roku 2015 vypočul Informáciu ministra životného prostredia o realizácii "Programu výstavby vodnej nádrže Świnna Poręba v rokoch 2006-2015".kkb_2256

   

   

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah