ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

26. zasedání polského Sejmu

První den 26. schůze Sejmu:

 • na programu schůze bylo první čtení vládního návrhu novely zákona o Vojenské majetkové agentuře.
 • byly zahájeny práce na návrhu zákona o Národní daňové správě, který předložila skupina poslanců za stranu Právo a spravedlnost. návrh zákona o KAS má za cíl zlepšit efektivitu daňových a celních služeb.
 • Návrh zákona, kterým se mění některé zákony s cílem usnadnit kontrolu infekčních nemocí, byl postoupen výboru. Zavádí nové povinnosti pro chovatele zvířat a umožňuje veterinární inspekci ukládat další příkazy, zákazy a omezení v souvislosti s tlumením nakažlivých chorob zvířat.
 • Byly zahájeny práce na vládním návrhu novely zákona o železniční dopravě a některých dalších zákonů. Podle vlády projekt vytváří podmínky pro zlepšení fungování železničních dopravců.
 • Návrh novely zákona o občanském zákoníku, zákona o rodině a opatrovnictví, občanského soudního řádu a novely dalších zákonů byl podroben prvnímu čtení. Návrh zákona počítá se zavedením institutu zákonného a zdravotního opatrovníka. Vytváří tak nové formy ochrany pro osoby s mentálním postižením namísto v současnosti platného zbavení způsobilosti k právním úkonům. Podle návrhu zákona bude moci být opatrovník jmenován osobě starší 16 let.
 • Poslanci se v prvním čtení zabývali senátním návrhem novely občanského zákoníku. Cílem návrhu je omezit rozsah solidární odpovědnosti investora a zhotovitele za odměnu subdodavatele za stavební práce na situaci, kdy investor udělí písemný souhlas s uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a subdodavatelem.
 • proběhlo druhé čtení vládního návrhu zákona o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.
 • Byl projednán vládní návrh novely zákona o Vojenské majetkové agentuře. Návrhy zahrnují změny pravidel pro přijímání zaměstnanců na vedoucí pozice v Agentuře pro vojenský majetek. Předkladatel navrhuje, aby předseda Agentury vojenského majetku byl jmenován předsedou vlády na návrh vedoucího MON a náměstci předsedy Agentury vojenského majetku ministrem národní obrany.

rz__6705

Druhý den 26. schůze Sejmu:

 • byla přijata změna, která má zvýšit účinnost boje proti AMP a dalším infekčním chorobám zvířat.
 • Byl projednán zákon o změně některých zákonů s cílem usnadnit kontrolu infekčních nemocí. Zvýší kontrolu zemědělských podniků, tržišť a sběrných středisek zvířat.
 • návrh zákona o Národní daňové správě (Výboru pro veřejné finance) a návrh novely zákona o Agentuře vojenského majetku (Výboru pro národní obranu) byly přikázány k dalšímu projednání ve výborech.
 • vzala na vědomí zprávu Výboru pro správu a vnitřní věci a Výboru pro zahraniční věci k vládnímu návrhu zákona o ratifikaci Dohody mezi vládou Polské republiky a vládou Běloruské republiky o spolupráci při předcházení katastrofám, živelním pohromám, jiným závažným haváriím a odstraňování jejich následků. Sejm v návrhu zmocňuje prezidenta k ratifikaci této dohody.
 • Poslanci se zabývali zákonným zmocněním prezidenta k ratifikaci změn Úmluvy o práci na moři. Má existovat systém finanční podpory námořníků v případě tzv. opuštění lodi.
 • projednala občanský návrh zákona, kterým se mění zákon o plánování rodiny, ochraně lidského plodu a podmínkách přípustnosti přerušení těhotenství, a občanský návrh zákona o právech žen a vědomém rodičovství, který stanoví, že každý má právo na sebeurčení v oblasti reprodukce, včetně přístupu k prostředkům k výkonu práva na vědomé rodičovství.
 • Sejm v prvním čtení projednal také návrh zákona na ochranu života a zdraví nenarozených dětí počatých in vitro, kterým se mění zákon o léčbě neplodnosti. Návrh zákona navrhuje změnu definice "embrya", a to sladěním pojmů zákona o léčbě neplodnosti se zákonem o plánování rodiny a zákonem o ombudsmanovi pro práva dětí.
 • vyslechl informace o změně vzdělávacího systému oznámené 16. září 2016, včetně zrušení gymnázií a návratu k osmileté základní škole, čtyřletému všeobecnému gymnáziu a pětiletému odbornému učilišti.

29859267445_9649bee6b6_o Třetí den 26. schůze Sejmu:

 • bylo rozhodnuto zavést opatření pro usnadnění smírného řešení sporů mezi spotřebiteli a obchodníky.
 • Sejm přijal usnesení o připomenutí 40. výročí vzniku Výboru na obranu dělníků (Komitet Obrony Robotników). Byl přijat návrh zákona o ratifikaci Dohody mezi vládou Polské republiky a vládou Běloruské republiky o spolupráci v oblasti prevence katastrof, živelních pohrom a jiných závažných havárií a odstraňování jejich následků.
 • vyslovení legislativního souhlasu s ratifikací změn Úmluvy o práci na moři, které se týkají mimo jiné odpovědnosti majitelů lodí za vytvoření systému finančního zabezpečení námořníků v případě tzv. opuštění lodi.
 •  Poslanci Evropského parlamentu schválili návrh zákona o změně některých zákonů, který má usnadnit boj s infekčními chorobami a pomoci v boji proti africkému moru prasat.
 •  Sejm rozhodl, že mimořádný výbor pro změny občanského zákoníku bude pracovat na senátním návrhu změn občanského zákoníku.
 •  Občanský návrh zákona, kterým se mění zákon ze dne 7. ledna 1993 o plánování rodiny, ochraně lidského plodu a podmínkách přípustnosti přerušení těhotenství a zákon ze dne 6. června 1997, Sejm přikázal Výboru pro spravedlnost a lidská práva.
 •  Z rozhodnutí Sejmu bude ve zdravotním výboru pokračovat práce na poslaneckém návrhu zákona na ochranu života a zdraví nenarozených dětí počatých in vitro a léčby neplodnosti. Projekt předpokládá změnu definice "embrya" na "dítě počaté v nejranějším stadiu biologického vývoje, které vzniklo splynutím mužské a ženské gamety".
 •  Poslanecký návrh zákona, kterým se mění občanský zákoník, zákon o rodině a opatrovnictví, občanský soudní řád a další zákony, byl zamítnut. Sněmovna rovněž zamítla občanský návrh zákona o právech žen a informovaném rodičovství.
 •  Poslanci vzali na vědomí Informaci Rady ministrů o stavu lesů a plnění "Národního programu na zvýšení lesnatosti" v roce 2014. Podle informací se ve sledovaném období rozloha lesů v Polsku oproti roku 2013 zvýšila o 21 tisíc hektarů. Lesnatost na konci roku 2014 činila 29,4 %.
 •  Sejm vyslechl Informaci ministra životního prostředí o realizaci "Programu výstavby vodní nádrže Świnna Poręba v letech 2006-2015" v roce 2015.kkb_2256

   

   

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah