POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

25. posiedzenie Sejmu, dzień pierwszy

Posłowie w głosowaniu zdecydowali o nieuzupełnianiu porządku dziennego o informację Ministra Zdrowia w sprawie zapewnienia przez państwo realizacji warunków terminacji ciąży określonych w art. 4a ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

W drugim czytaniu Izba zajęła się rządowym projektem nowelizacji ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz niektórych innych ustaw. Projekt zawiera propozycję nadania KSAP imienia prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. W uzasadnieniu wnioskodawca podkreśla, że wybór Lecha Kaczyńskiego na patrona szkoły wynika z zaangażowania byłego prezydenta w propagowanie idei szkoły, czyli tworzenia nowoczesnej służby publicznej. Rząd zaznacza, że kandydaturę tę zaakceptowały władze KSAP. Zyskała ona także akceptację środowisk naukowych i władz państwowych. Projekt został skierowany do ponownych prac w komisji.

Sejm kontynuował także prace w drugim czytaniu nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw. Ma on na celu m.in. umożliwienie uruchomienia środków z rezerwy celowej na dofinansowanie zadań wykonywanych w trakcie likwidacji kopalń, świadczeń osłonowych w postaci urlopów górniczych i urlopów dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz pokrycia bieżących strat produkcyjnych przedsiębiorstwa. Projekt pozwala też na finansowanie z dotacji budżetowej naprawiania szkód górniczych powstałych w trakcie likwidacji kopalń. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt ponownie został skierowany do rozpatrzenia w komisji.

Sejm rozpoczął też prace nad tzw. małą ustawą o innowacyjności. W rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej wnioskodawca proponuje wprowadzenie spójnego systemu instrumentów premiujących i zachęcających do podejmowania działalności innowacyjnej. Chodzi m.in. o zachęty podatkowe, w tym np. zniesienie od 1 stycznia 2017 r. podatku dochodowego od własności intelektualnej wnoszonej do spółki. Projekt przewiduje także możliwość odliczenia od podatku kosztów uzyskania patentu przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Ponadto posłowie kontynuowali w drugim czytaniu prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Proponowane zmiany mają charakter wyłącznie techniczny i porządkujący. Projekt wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/254 z 11 lutego 2015 r. uchylającą dyrektywę Rady 93/5/EWG w sprawie pomocy Komisji i współpracy państw członkowskich w naukowym badaniu zagadnień dotyczących żywności.

Drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego to kolejny punkt dzisiejszego posiedzenia Sejmu. Projekt przedłuża na lata 2017-2019 obowiązywanie dotychczasowych przepisów w zakresie systemu korekcyjno-wyrównawczego dla samorządów województw, służącego wyrównaniu różnic w dochodach poprzez system subwencji. Chodzi o zasady obliczania tzw. janosikowego – środków przekazywanych przez bogatsze województwa na rzecz uboższych. Według rządu konieczne jest przedłużenie terminu obowiązywania tych zasad.

Posłowie rozpoczęli również prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw. Jego celem jest zmniejszenie „szarej strefy” w  obszarze gier hazardowych, zwłaszcza na automatach i w internecie. Nowe przepisy mają też przyczynić się do większej ochrony graczy, w tym nieletnich, przed negatywnymi skutkami hazardu i zwiększyć wpływy podatkowe z legalnego hazardu.

Posłowie zajęli się także w ramach pierwszego czytania rządowym projektem ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Proponowane przepisy mają wyeliminować nieuczciwe praktyki handlowe między nabywcami a producentami produktów rolno-spożywczych na każdym etapie łańcucha dostaw.  Chodzi o przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom takim jak m.in. wymuszanie przez supermarkety na dostawcach żywności obniżania cen za sprzedawane produkty i nakładanie dodatkowych opłat.

W pierwszym czytaniu Sejm pracował nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Proponowana nowelizacja przewiduje m.in. podwyższenie z 15 do 40 tys. zł kwoty, powyżej której do umorzenia wierzytelności potrzebna będzie zgoda ministra finansów.

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw to kolejny punkt dzisiejszego posiedzenia. Projekt zawiera propozycję zmiany zasad finansowania wynagrodzeń nauczycieli pracujących w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wnioskodawcy proponują, by pieniądze przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, odpisem na fundusz socjalny, dodatkiem wiejskim i funduszem na doskonalenie były gwarantowane przez państwo w budżecie i przekazywane samorządom w formie dotacji celowej, a nie jak dotąd, subwencji oświatowej. Samorządy nie mogłyby wydać tych środków na inny cel niż płace nauczycieli.

Posłowie zapoznali się także ze sprawozdaniem z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2015 r. NIK zrealizowała 117 kontroli planowych, w tym kontrolę wykonania budżetu państwa w 2014 r., u dysponentów 111 części budżetu państwa i w jednostkach bezpośrednio wykorzystujących środki publiczne. Izba przeprowadziła w 2015 r. 144 kontrole doraźne i  rozpatrzyła ponad 7,5 tysiąca skarg. NIK przeprowadziła 2,5 tys. kontroli jednostkowych w blisko 2 tys. podmiotów, sformułowała 87 wniosków de lege ferenda sygnalizując właściwym organom konieczność zmiany prawa oraz złożyła 126 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstw lub wykroczeń. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej rozpatrzyła sprawozdanie wraz z opiniami pozostałych komisji sejmowych i uchwaliła opinię dla Prezydium Sejmu, w której rekomenduje nieprzyjęcie sprawozdania. Dokument przedstawił prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, a wniosek komisji poseł Tadeusz Dziuba. W dyskusji zgłoszono wniosek o nieprzyjęcie sprawozdania.

29547989612_7dd6304905_k
Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści