DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

25. schôdza Sejmu, prvý deň

Poslanci hlasovali o tom, aby sa program rokovania nedoplnil o informáciu ministra zdravotníctva o štátnom zabezpečení plnenia podmienok na ukončenie tehotenstva ustanovených v § 4a zákona zo 7. januára 1993 o plánovaní rodiny, ochrane ľudského plodu a podmienkach prípustnosti ukončenia tehotenstva.

Parlament sa v druhom čítaní zaoberal vládnym návrhom novely zákona o Národnej škole verejnej správy a niektorých ďalších zákonov. Návrh obsahuje návrh na pomenovanie KSAP po poľskom prezidentovi Lechu Kaczyńskom. Predkladateľ v odôvodnení zdôrazňuje, že výber Lecha Kaczyńského za patróna školy vyplýva zo záväzku bývalého prezidenta podporovať myšlienku školy, t. j. vytvorenie modernej verejnej služby. Vláda poukazuje na to, že orgány KSAP túto nomináciu prijali. Získala si aj súhlas akademických kruhov a štátnych orgánov. Projekt bol vrátený výboru na dopracovanie.

Sejm v druhom čítaní pokračoval aj v práci na vládnom návrhu novely zákona o fungovaní čiernouhoľného priemyslu a niektorých ďalších zákonov. Jeho cieľom je okrem iného umožniť uvoľnenie finančných prostriedkov z účelovej rezervy na dotovanie úloh vykonávaných počas likvidácie bane, ochranných dávok vo forme baníckej dovolenky a dovolenky pre zamestnancov úpravne uhlia a pokrytie bežných výrobných strát podniku. Návrh tiež umožňuje financovanie odstraňovania banských škôd spôsobených zatvorením bane z rozpočtovej dotácie. Vzhľadom na predložené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy bol návrh vrátený výboru na posúdenie.

Sejm začal pracovať aj na tzv. malom zákone o inováciách. Vo vládnom návrhu zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa vymedzujú podmienky vykonávania inovačnej činnosti, predkladateľ navrhuje zaviesť ucelený systém nástrojov, ktoré odmeňujú a podporujú vykonávanie inovačnej činnosti. Patria sem daňové stimuly vrátane napríklad zrušenia dane z príjmu z duševného vlastníctva vloženého do spoločnosti od 1. januára 2017. V návrhu sa tiež stanovuje možnosť odpočítania nákladov na získanie patentu pre malé a stredné podniky.

Okrem toho poslanci pokračovali v práci na vládnom návrhu novely zákona o bezpečnosti potravín a výživy v druhom čítaní. Navrhované zmeny a doplnenia sú čisto technického a organizačného charakteru. Návrhom sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/254 z 11. februára 2015, ktorou sa zrušuje smernica Rady 93/5/EHS o pomoci Komisii a spolupráci členských štátov pri vedeckom skúmaní otázok týkajúcich sa potravín.

Druhé čítanie vládneho návrhu novely zákona o príjmoch samosprávnych jednotiek je ďalším bodom dnešného zasadnutia Sejmu. Návrhom sa na roky 2017-2019 predlžuje platnosť existujúcich ustanovení systému korekcií a vyrovnávania pre provinčné samosprávy, ktoré sú určené na vyrovnávanie rozdielov v príjmoch prostredníctvom systému dotácií. Týka sa to pravidiel výpočtu tzv. janosikového - prostriedkov, ktoré bohatšie vojvodstvá prevádzajú v prospech chudobnejších. Podľa vlády je potrebné predĺžiť platnosť týchto pravidiel.

Poslanci Európskeho parlamentu začali pracovať aj na vládnom návrhu novely zákona o hazardných hrách a niektorých ďalších zákonov. Jej cieľom je obmedziť "šedý trh" v oblasti hazardných hier, najmä na hracích automatoch a na internete. Nové nariadenia majú tiež prispieť k väčšej ochrane hráčov vrátane maloletých pred negatívnymi účinkami hazardných hier a zvýšiť daňové príjmy z legálnych hazardných hier.

Poslanci sa v prvom čítaní zaoberali aj vládnym návrhom zákona o boji proti nekalému využívaniu zmluvných výhod v obchode s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami. Cieľom navrhovaných právnych predpisov je odstrániť nekalé obchodné praktiky medzi kupujúcimi a výrobcami poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov na všetkých stupňoch dodávateľského reťazca. Cieľom je bojovať proti nekalým praktikám, ako sú supermarkety, ktoré nútia dodávateľov potravín znižovať ceny predávaných výrobkov a ukladať im dodatočné poplatky.

V prvom čítaní sa Sejm zaoberal vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o Agentúre pre reštrukturalizáciu a modernizáciu poľnohospodárstva a zákon o dani z príjmov fyzických osôb. Navrhovaná novela okrem iného stanovuje zvýšenie sumy, nad ktorú sa bude vyžadovať súhlas ministra financií na odpustenie dlhov, z 15 000 PLN na 40 000 PLN.

Ďalším bodom dnešného zasadnutia je prvé čítanie občianskeho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o príjmoch územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súčasťou návrhu je aj návrh na zmenu pravidiel financovania platov učiteľov pracujúcich v školách, škôlkach a iných vzdelávacích zariadeniach riadených samosprávnymi celkami. Predkladatelia navrhujú, aby peniaze určené na platy učiteľov spolu s odvodmi, príplatkom do sociálneho fondu, príplatkom na vidiek a fondom na zveľaďovanie boli garantované štátom v rozpočte a aby boli miestnym samosprávam poukazované vo forme účelovej dotácie, a nie ako doteraz vo forme dotácie na vzdelávanie. Miestne orgány by tieto prostriedky nemohli použiť na nič iné ako na platy učiteľov.

Poslanci vzali na vedomie aj správu o činnosti Najvyššieho kontrolného úradu za rok 2015. Najvyššia kontrolná komora vykonala 117 plánovaných kontrol vrátane kontroly plnenia štátneho rozpočtu v roku 2014 u správcov 111 častí štátneho rozpočtu a u subjektov, ktoré priamo používajú verejné prostriedky. Komora vykonala v roku 2015. 144 ad hoc auditov a preskúmala viac ako 7,5 tisíc sťažností. NIK vykonala 2,5 tis. kontrol v takmer 2 tis. subjektoch, formulovala 87 návrhov de lege ferenda, ktorými príslušným orgánom signalizovala potrebu zmeny zákona, a podala 126 oznámení o možnosti spáchania trestných činov alebo priestupkov. Výbor pre štátnu kontrolu posúdil správu spolu so stanoviskami ostatných parlamentných výborov a prijal stanovisko pre predsedníctvo Sejmu, v ktorom odporučil správu neprijať. Dokument predložil prezident NIK Krzysztof Kwiatkowski a návrh výboru predniesol poslanec Tadeusz Dziuba. V diskusii bol predložený návrh na neprijatie správy.

29547989612_7dd6304905_k
Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah