ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

25. zasedání Sejmu, první den

Poslanci nehlasovali o doplnění programu o informaci ministra zdravotnictví o státním zajištění plnění podmínek pro přerušení těhotenství stanovených v čl. 4a zákona ze dne 7. ledna 1993 o plánování rodiny, ochraně lidského plodu a podmínkách přípustnosti přerušení těhotenství.

Ve druhém čtení se Sněmovna zabývala vládním návrhem novely zákona o Národní škole veřejné správy a některých dalších zákonů. Návrh obsahuje návrh na pojmenování KSAP po prezidentovi Polské republiky Lechu Kaczyńském. V důvodové zprávě navrhovatel zdůrazňuje, že výběr Lecha Kaczyńského jako patrona školy je důsledkem angažovanosti bývalého prezidenta při prosazování myšlenky školy o vytvoření moderní veřejné služby. Vláda poukazuje na to, že kandidatura byla orgány KSAP přijata. Získala také souhlas akademických kruhů a státních orgánů. Projekt byl vrácen výboru k dalšímu projednání.

Sejm také pokračoval ve druhém čtení vládního návrhu novely zákona o fungování černouhelného průmyslu a některých dalších zákonů. Jeho cílem je mimo jiné umožnit mobilizaci finančních prostředků z účelové rezervy na dotování úkolů prováděných při likvidaci dolů, na ochranné dávky v podobě hornické dovolené a dovolené pro zaměstnance úpravny uhlí, jakož i na pokrytí běžných výrobních ztrát společnosti. Návrh rovněž umožňuje financování odstraňování důlních škod způsobených při likvidaci dolů z rozpočtové dotace. Po předložení pozměňovacích návrhů byl návrh vrácen k projednání výboru.

Sejm také zahájil práci na tzv. malém zákoně o inovacích. Ve vládním návrhu zákona o změně některých zákonů vymezujících podmínky pro provozování inovační činnosti navrhuje žadatel zavedení uceleného systému nástrojů odměňování a podpory inovační činnosti. Patří mezi ně daňové pobídky, včetně například zrušení daně z příjmu z duševního vlastnictví vloženého do společnosti od 1. ledna 2017. Návrh rovněž stanoví daňovou uznatelnost nákladů na získání patentu pro malé a střední podniky.

Kromě toho poslanci pokračovali v práci na vládním návrhu novely zákona o bezpečnosti potravin a výživy ve druhém čtení. Navrhované změny jsou čistě technického rázu a mají za cíl udělat pořádek. Návrh provádí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/254 ze dne 11. února 2015, kterou se zrušuje směrnice Rady 93/5/EHS o pomoci Komisi a spolupráci členských států při vědeckém posuzování otázek týkajících se potravin.

Dalším bodem dnešního zasedání Sejmu je druhé čtení vládního návrhu novely zákona o příjmech územních samosprávných celků. Návrh prodlužuje na léta 2017-2019 platnost stávajících ustanovení systému korekcí a vyrovnání pro zemské samosprávy, jejichž cílem je vyrovnávat rozdíly v příjmech prostřednictvím systému dotací. Týká se to pravidel pro výpočet tzv. jánošíkovného - prostředků, které bohatší vojvodství převádějí chudším. Podle vlády je nutné lhůtu pro tato pravidla prodloužit.

Poslanci také zahájili práci na vládním návrhu novely zákona o hazardních hrách a některých dalších zákonů. Jejím cílem je omezit "šedý trh" v oblasti hazardních her, zejména na výherních automatech a na internetu. Nová právní úprava má rovněž přispět k větší ochraně hráčů, včetně nezletilých, před negativními účinky hazardních her a ke zvýšení daňových příjmů z legálních hazardních her.

Poslanci se v prvním čtení zabývali také vládním návrhem zákona o boji proti zneužívání smluvních výhod v obchodě se zemědělskými a potravinářskými produkty. Cílem navrhovaných právních předpisů je odstranit nekalé obchodní praktiky mezi kupujícími a výrobci zemědělsko-potravinářských produktů ve všech fázích dodavatelského řetězce. Cílem je bojovat proti nekalým praktikám, jako jsou mimo jiné supermarkety, které nutí dodavatele potravin snižovat ceny prodávaných výrobků a vybírat další poplatky.

V prvním čtení se Sejm zabýval vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon o Agentuře pro restrukturalizaci a modernizaci zemědělství a zákon o dani z příjmu fyzických osob. Navrhovaná změna mimo jiné stanoví zvýšení částky, nad kterou bude k umoření dluhů vyžadován souhlas ministra financí, z 15 000 PLN na 40 000 PLN.

Dalším bodem dnešního jednání je první čtení občanského návrhu zákona, kterým se mění zákon o příjmech územních samosprávných celků a některé další zákony. Návrh obsahuje návrh na změnu pravidel financování platů učitelů působících ve školách, školkách a dalších vzdělávacích zařízeních spravovaných územními samosprávnými celky. Předkladatelé navrhují, aby peníze určené na platy učitelů spolu s odvozeninami, přídavkem ze sociálního fondu, přídavkem na venkov a zlepšovacím fondem garantoval stát v rozpočtu a převáděl je územním samosprávám formou účelové dotace, nikoliv jako dosud jako dotaci na školství. Místní orgány by tyto prostředky nemohly použít na nic jiného než na platy učitelů.

Poslanci rovněž vzali na vědomí zprávu o činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2015. Nejvyšší kontrolní úřad provedl 117 plánovaných kontrol, včetně kontroly plnění státního rozpočtu za rok 2014, u správců 111 částí státního rozpočtu a u subjektů, které přímo hospodaří s veřejnými prostředky. Komora provedla v roce 2015. 144 ad hoc auditů a vyřídil více než 7 500 stížností. NIK provedla 2,5 tisíce kontrol v téměř 2 tisících subjektech, formulovala 87 závěrů de lege ferenda upozorňujících příslušné orgány na nutnost změny zákona a podala 126 oznámení o možnosti spáchání trestných činů nebo přestupků. Výbor pro státní kontrolu zprávu projednal spolu se stanovisky ostatních parlamentních výborů a přijal stanovisko pro předsednictvo Sejmu, ve kterém doporučil zprávu nepřijmout. Dokument představil prezident NIK Krzysztof Kwiatkowski a návrh výboru přednesl poslanec Tadeusz Dziuba. V diskusi byl podán návrh zprávu nepřijmout.

29547989612_7dd6304905_k
Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah