POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Wizyta marszałka Sejmu RP w Pradze

Spotkanie z przewodniczącym czeskiej Izby Poselskiej

O współpracy międzyparlamentarnej oraz sytuacji bieżącej w Europie rozmawiali marszałek Sejmu Marek Kuchciński i przewodniczący czeskiej Izby Poselskiej Jan Hamáček. W spotkaniu uczestniczyli też m.in. przewodnicząca Komisji do spraw Unii Europejskiej Izabela Kloc, szef Polsko-Czeskiej Grupy Parlamentarnej Grzegorz Janik oraz ambasador Polski w Czechach Grażyna Bernatowicz. Był to pierwszy punkt programu dzisiejszej wizyty nad Wełtawą.

Podczas spotkania politycy omówili relacje bilateralne miedzy polskim Sejmem i czeską Izbą Deputowanych. Marszałek Sejmu podkreślił, że Czechy to od lat niezmiennie jeden z najważniejszych partnerów politycznych dla Polski. – Tematów do spotkań i współpracy jest bardzo dużo – powiedział marszałek Kuchciński. Podkreślił też, że Polska patrzy na Czechy przez pryzmat historyczny. – To dzięki Czechom jedenaście wieków temu Polska weszła w grono państw chrześcijańskiej Europy – powiedział marszałek Sejmu. Jak dodał – to ważne wydarzenie dla Polski. Marszałek zaprosił także przewodniczącego na kwietniowe obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski w Poznaniu. Marek Kuchciński powiedział, że to pierwsze uroczystości, które państwo Polskie organizuje wspólnie z Kościołem.

Rozmowy dotyczyły również kwestii współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej (V4). Jak podkreślił marszałek Kuchciński, Polsce zależy na wzmocnieniu relacji w tym formacie.  Marszałek zaproponował, aby Izby poselskie krajów V4 wzmocniły wzajemne relacje także na poziomie komisji lub zespołów. Takie organy jak np. komisje ds. Grupy Wyszehradzkiej – zdaniem marszałka Kuchcińskiego – mogłyby usprawnić wymianę informacji między parlamentami państw. Politycy rozmawiali także o obecnej prezydencji Czech w Grupie Wyszehradzkiej. Przewodniczący Hamáček przedstawił propozycje tematów na najbliższe spotkanie w ramach Grupy. W lipcu tego roku to Polska przejmie w niej przewodnictwo i jak zaznaczył marszałek Sejmu będzie kontynuowała działania na rzecz zacieśniania współpracy.

Politycy omówili także bieżące kwestie europejskie, w tym kryzys migracyjny oraz zagrożenia dla strefy Schengen. Jak podkreślono, odpowiedzi na te wyzwania powinny być poszukiwane w ramach wzmocnionej współpracy państw V4. – Możemy mieć większy wpływ na stabilizację sytuacji w Europie, jeśli będziemy mówić wspólnym głosem – powiedział marszałek Kuchciński. Podkreślił też, że Polskę i Czechy łączą podobne stanowiska w wielu kwestiach europejskich.

Na spotkaniu poruszono także sprawy związane z poprawą komunikacji, w tym infrastruktury pomiędzy państwami Europy Środkowo-Wschodniej.

Podczas spotkania szefowie Izb polskiej i czeskiej rozmawiali też o możliwościach zorganizowania kolejnego wspólnego posiedzenia Prezydiów Sejmu i Izby Poselskiej. Zaproponowano je wstępnie na początek czerwca br. Pierwsze spotkanie w tej dwustronnej formule odbyło się w zeszłym roku w Gdańsku. Celem spotkań jest m.in. pogłębienie dialogu między obiema Izbami oraz omówienie aktualnych zagadnień.

Po spotkaniu marszałek Sejmu wpisał się do księgi pamiątkowej.

Podczas wspólnej konferencji prasowej podsumowującej spotkanie marszałek Kuchciński podkreślił, że jest bardzo zadowolony ze spotkania z przewodniczącym Hamáčkiem. Dodał też,  Czechy są dla Polski jednym z najważniejszych partnerów – sąsiadów  od wielu  pokoleń. Dodał też, że za taką współpracą przemawiają takie aspekty jak m.in. wspólne dzieje, sąsiedztwo oraz położenie geograficzne.

Polska delegacja odbyła także spotkanie z przedstawicielami Czesko-Polskiej Grupy Przyjaźni Parlamentarnej. – Nasze spotkanie ma charakter przyjacielski – powiedział przewodniczący grupy Vaclav Kluczka podczas rozmów. Zaznaczył on, ze w tej kadencji Izby grupa jest najliczniejsza w historii i liczy obecnie 27 członków. Dodał, ze wielu z nich pochodzi z terenów przygranicznych. Przewodniczący Kluczka podkreślił też, ze członkowie grupy pracują w wielu różnych komisjach, dzięki czemu współpraca bilateralna z Polską jest wielowymiarowa.

Delegacje rozmawiały też o obchodach rocznicowych związanych z przyjęciem przez Polskę chrztu. Jak podkreślił przewodniczący Kluczka, także grupa parlamentarna jest zainteresowana udziałem w tym ważnym wydarzeniu.

Przewodniczący tożsamej komisji w polskim parlamencie Grzegorz Janik powiedział, że Polsko-Czeska Grupa Parlamentarna powstała 26 lutego 2016 r., jako jedna z pierwszych w nowej kadencji Sejmu. Jak podkreślił, będzie ona wspierać działania w zakresie polityki europejskiej, dużych projektów narodowych jak np. Via Carpathia i kanał Odra-Łaba-Dunaj oraz pracować na rzecz zacieśniania wzajemnych relacji m.in. gospodarczych i kulturalnych.

Spotkanie z przewodniczącym czeskiego Senatu

W trakcie wizyty w stolicy Czech marszałek Sejmu Marek Kuchciński wraz z delegacją odbył także spotkanie z przewodniczącym czeskiego Senatu Milanem Štěchem.

Podczas rozmów politycy wyrazili zadowolenie z bardzo dobrych relacji polsko-czeskich. Jak podkreślił marszałek Kuchciński, stosunki między naszymi krajami są priorytetowe i strategiczne. – Polskę i Czechy łączą wspólne korzenie – powiedział marszałek.

W kontekście spraw bieżących politycy rozmawiali o projektach infrastrukturalnych, w tym głównie o inwestycjach. – Warto, aby nasze parlamenty wspierały politykę naszych rządów, żeby te mogły jak najszybciej dokończyć realizację rozpoczętych już projektów – powiedział marszałek.

Delegacje polskiego Sejmu i czeskiego Senatu rozmawiały też o współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Marszałek Sejmu podkreślił, że w obliczu bieżących kryzysów najważniejsza pozostaje odpowiedzialność za przyszłość i bezpieczeństwo obywateli. Jak zaznaczył, dzięki naszemu sąsiedztwu, współpraca polsko-czeska w formule Grupy Wyszehradzkiej jest naturalna.

Podczas spotkania poruszone zostały także kwestie bieżącej polityki europejskiej, w tym m.in. kryzys migracyjny. Przewodniczący Milan Štěch podkreślił, że cieszy go, iż także w tej kwestii Polska i Czechy mówią wspólnym głosem.

Strona czeska zwróciła też uwagę, że w kwestiach europejskich parlamenty narodowe powinny wykorzystywać więcej instrumentów, jakie daje im traktat lizboński, w tym np. procedurę pomarańczowej kartki. Podkreślano, że ważna jest zgodność w zakresie podejmowanych decyzji.

Delegacje wyraziły też zadowolenie z dotychczasowej współpracy na poziomie komisji do spraw Unii Europejskiej. Wymieniły także poglądy na temat przyszłości UE i potencjalnych zmian w jej strukturach w przypadku ewentualnego wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii.

Spotkanie z Polonią

W czasie wizyty w Pradze marszałek Sejmu Marek Kuchciński spotkał się z przedstawicielami czeskiej Polonii w polskiej ambasadzie.

Marszałek podziękował Polakom za utrzymywanie więzi z językiem i kulturą polską oraz za pracę, jaką wkładają na rzecz społeczności polskiej w Czechach. Marek Kuchciński podkreślił, że stosunki polsko-czeskie mogą być wzorem w Europie Środkowo-Wschodniej. – Bardzo byśmy chcieli wspierać wszystkie Państwa działania – powiedział marszałek. Dodał też, że chciałby rozmawiać o sprawach ważnych dla Polonii. – Naszym obowiązkiem jest wspierać Polaków także za granicą – podkreślił Marek Kuchciński.

Podczas wspólnej rozmowy przedstawiciele Polonii w Czechach mówili m.in. o szkolnictwie polskim. – To ważna sprawa dla nas ze względu na przyszłość naszej mniejszości – zaznaczyli. Polacy z Zaolzia opowiedzieli także o projektach realizowanych dla uczniów – m.in. o „Zielonej Szkole nad Bałtykiem”.

W trakcie spotkania poruszono też sprawy związane z działalnością i problemami mediów polonijnych. W Czechach wydawane są dwa główne tytuły w języku polskim: miesięcznik „Zwrot” i „Głos Ludu”. Oba projekty wspierane są częściowo ze środków Ministerstwa Kultury. Wydawcy zwrócili się do marszałka Sejmu z prośbą o wsparcie w zakresie pozyskiwania nowych środków na dofinansowanie struktur organizacyjnych.

Uczestnicy spotkania zwrócili też uwagę na działalność kulturalną, która także wymaga większego wsparcia finansowego. Jak podkreślono podczas rozmowy, to kultura jest ważnym łącznikiem pomiędzy społeczeństwami i znaczącym kanałem informacyjnym. Zaznaczono też, że szerzenie kultury i tradycji to inwestycja w przyszłość.

Przedstawiciele Polskiej Organizacji Biznesu mówili o swojej działalności na rzecz polskich firm i przedsiębiorców w Czechach. Jak podkreślili, dbają o dobry wizerunek polskiego biznesu, Polski i Polaków – organizują m.in. turnieje sportowe i nieformalne spotkania przedsiębiorców.

Spotkanie było też okazją do rozmowy o życiu codziennym i problemach Polaków mieszkających na terenach przygranicznych.

Według danych Ambasady RP w Pradze Czechach – opartych na spisie powszechnym w 2011 r. – prawie 40 tys. osób zadeklarowało polską narodowość, a ponad 18 tys. posiadało polskie obywatelstwo. Prawie 50 tys. zadeklarowało wtedy, że język polski jest ich językiem ojczystym. Polacy zamieszkują w Czechach głównie Zaolzie.

Polacy stanowią drugą co do wielkości mniejszość narodową w Czechach i mają swoich przedstawicieli w Radzie do spraw mniejszości narodowych. Prawa mniejszości w tym kraju określają m.in. ustawa o mniejszościach oraz Umowa między Czeską i Słowacką Republiką Federalną a Polską o dobrym sąsiedztwie, solidarności i przyjaznej współpracy.

Do największych polonijnych organizacji w Czechach należą m.in. Kongres Polaków w Republice Czeskiej oraz Polski Związek Kulturalno-Oświatowy. Przy Ambasadzie w Pradze znajduje się także szkolny punkt konsultacyjny im św. Jadwigi. Dzieci uczęszczające do tej placówki uczą się w niej (w ramach zajęć uzupełniających) m.in. języka polskiego i historii.

Spotkanie z Polonią kończy dzisiejszą wizytę marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w Czechach. Wcześniej rozmawiał on z przewodniczącymi: Izby Poselskiej Janem Hamáčkiem, Senatu Milanem Štěchem i Czesko-Polskiej Grupy Przyjaźni Parlamentarnej Vaclavem Kluczką. Marszałek złożył także kwiaty na grobie Vaclava Havla i pod pomnikami Jana Palacha oraz Ryszarda Siwca. Podczas wizyty w Czechach marszałkowi towarzyszyli: przewodnicząca Komisji do spraw Unii Europejskiej Izabela Kloc i szef Polsko-Czeskiej Grupy Parlamentarnej Grzegorz Janik. W spotkaniach uczestniczyła też ambasador Polski w Czechach Grażyna Bernatowicz.

Foto: Paweł Kula

KA156193

KA154019

KA154076

KA154255

KA154403

KA154563

KA155270

1 KA155731

KA155569

KA155577

KA155827

KA155870

KA155942

KA156036

KA156261

KA156337

 

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści