POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Podsumowanie 62. posiedzenia Sejmu

Uchwalenie ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym oraz ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, a także znowelizowanie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych to najważniejsze punkty trzeciego i ostatniego dnia obrad 62. posiedzenia Sejmu. Sejm znowelizował również ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora obniżającą uposażenia poselskie i senatorskie o 20 proc. Kolejne posiedzenie planowane jest w dniach 5-8 czerwca 2018 r.

Ustawy uchwalone przez Sejm. Będą teraz przedmiotem prac Senatu

Ustawa o ochronie danych osobowych zapewni lepszą ochronę danych osobowych. Zaproponowane regulacje wynikają z konieczności zapewnienia w Polsce skutecznego stosowania rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO). Do nowych przepisów będą musiały dostosować się wszystkie podmioty, które zbierają i przetwarzają dane osobowe.

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym zmienia przepisy dotyczące skargi nadzwyczajnej i procedury mianowania asesorów. Skarga nadzwyczajna na prawomocne wyroki polskich sądów będzie mogła zostać złożona wyłącznie przez Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich. Obecnie złożyć może ją osiem podmiotów m.in. RPO, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Finansowy i prezes UOKiK. Nowelizacja wprowadza także zmiany w Prawie o ustroju sądów powszechnych dotyczące mianowania asesorów sądowych. Zgodnie z propozycją, miałby dokonywać tego nie – jak obecnie – minister sprawiedliwości, lecz prezydent. Zgodnie z proponowaną nowelizacją Krajowa Rada Sądownictwa będzie mogła wyrazić sprzeciw wobec kandydata na stanowisko asesorskie na etapie procedury poprzedzającym mianowanie asesora sądowego przez prezydenta.
Dzięki zmianom w ustawie o kierujących pojazdami, osobie ubiegającej się o prawo jazdy oraz o pozwolenie na kierowanie tramwajem będą realnie groziły konsekwencje prawne w przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia. Wg orzeczenia Sądu Najwyższego obecnie obowiązujące przepisy ustawy o kierujących pojazdami nie zawierają upoważnienia organu administracji do  odbierania od osób wnioskujących o wydanie prawa jazdy oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych co do  podlegania zakazowi prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw wydłuża do 30 listopada 2018 r. możliwość wystawiania zarówno elektronicznych (e-zwolnienia), jak i papierowych (druk ZUS ZLA) zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy. Obecne przepisy przewidują wprowadzenie obowiązku wystawiania wszystkich zwolnień chorobowych w formie elektronicznej (odejście od papierowych) od 1 lipca 2018 r. Elektroniczne zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, stanowiącego dowód przy ustalaniu prawa do zasiłków i wysokości można wystawiać od 1 stycznia 2016 r. Dopuszczono też jednoczesne stosowanie dwóch form zaświadczeń lekarskich: papierowej i elektronicznej.

Zmiany w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe doprecyzowują regulacje dotyczące udziału przedstawicieli związków zawodowych w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły oraz utajnienie głosowań rady pedagogicznej w sytuacji gdy głosowanie dotyczy spraw osób pełniących stanowiska kierownicze w szkole.

Nowelizacja ustawy o pracowniczych programach emerytalnych wykonuje unijną dyrektywę, która ma ułatwić korzystanie z prawa do swobodnego przemieszczania się pracowników między państwami UE poprzez ograniczenie przeszkód wynikających z niektórych zasad dotyczących dodatkowych programów emerytalnych związanych ze stosunkiem pracy. Chodzi m.in. o określenie maksymalnego okresu oczekiwania na nabycie prawa do przystąpienia do dodatkowego programu emerytalnego i rozszerzenie obowiązków informacyjnych pracodawców prowadzących pracownicze programy emerytalne względem ich członków. To także przekazywanie informacji przez zarządzających pracowniczymi programami emerytalnymi pracodawcom je prowadzącym. W projekcie określono maksymalną dopuszczalną długość okresu oczekiwania na nabycie uprawnień emerytalnych. Okres nabywania nieprzepadalnych uprawnień lub okres oczekiwania lub oba te okresy nie powinny przekraczać trzech lat w przypadku pracowników, których stosunek pracy ustaje z powodów innych niż nabycie uprawnień emerytalnych.

Nowelizacja ustawy o systemie oceny zgodności i ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku ma na celu dostosowanie krajowych przepisów do przepisów Unii Europejskiej w zakresie korekt systemowych dotyczących nadzoru rynku. Na Polskę został nałożony obowiązek ustanowienia przepisów sankcyjnych za naruszanie przez podmioty gospodarcze przepisów tych rozporządzeń.

Zmiany w ustawach o PIT i CIT mają na celu złagodzenie rozwiązań dotyczących zasad opodatkowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku lub darowizny. W odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku przewidziano powrót do zasad obowiązujących przed 1 stycznia 2018 r. Natomiast w przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny projekt wprowadza możliwość kontynuacji amortyzacji.
Nowelizacja ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej  wprowadza dla Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) symbolikę przysługującą rodzajowi SZ RP – orła wojskowego i flagi rodzaju sił zbrojnych. Symbolika WOT ma zawierać znak Polski Walczącej, który podkreśli fakt, że obrona ojczyzny jest sprawą i obowiązkiem wszystkich obywateli RP. Ten symbol walki narodu polskiego z okupantami nawiązuje do dziedzictwa, do którego odwołują się współcześni żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej – do bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej oraz Żołnierzy Wyklętych.

Zmiany w  ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dotyczą realizacji II etapu Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin “Za życiem”, przyjętego przez rząd w grudniu 2016 r., którego podstawowym zadaniem jest wspieranie rodzin z osobami niepełnosprawnymi, a w szczególności wychowujących niepełnosprawne dzieci. Ustawa wprowadza stworzenie mechanizmów wsparcia dla rodzin w zakresie usług wspierających i rehabilitacyjnych przez prowadzenie zajęć klubowych w warsztatach terapii zajęciowej, uprawnienia osób ubezpieczonych chorobowo do zasiłku opiekuńczego w przypadku choroby dziecka niepełnosprawnego do 18 roku życia, korzystania z elastycznych form organizacji czasu pracy, w tym telepracy.

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji wprowadza mechanizm udzielania wsparcia przedsiębiorcom w podejmowaniu nowych inwestycji w Polsce. Zastąpi on dotychczasowy system funkcjonujący w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE – obecnie jest ich 14). W nowej koncepcji zachęty podatkowe będą dostępne na całym obszarze Polski, na terenach, na których można prowadzić działalność gospodarczą.

Nowelizacja ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora realizuje publiczną zapowiedź prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, dotyczącą obniżenia wynagrodzeń parlamentarzystów o 20 proc. W dotychczasowym stanie prawnym uposażenie poselskie jest równe wynagrodzeniu podsekretarza stanu. Po wejściu w życie nowelizacji będzie ono odpowiadało 80 proc. tego wynagrodzenia. Dieta parlamentarna na pokrycie kosztów związanych z wydatkami poniesionymi w związku z wykonywaniem mandatu na terenie kraju ma wynosić tak jak dotychczas 25 proc. wynagrodzenia podsekretarza stanu. Projektowane rozwiązania mają wejść w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca po miesiącu ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw.
Ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi kompleksowo reguluje zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w Polsce. Określa nowe zasady funkcjonowania organizacji zbiorowego zarządzania w celu zapewnienia przejrzystości ich działania oraz odpowiedzialności wobec ich członków.

Ustawa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym dotyczy stworzenia ram prawno-organizacyjnych realizacji inwestycji CPK oraz szeroko rozumianych inwestycji towarzyszących, tworzących system transportowy oparty o centralne położenie Portu oraz innych zadań. Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z listopada 2017 r., CPK ma powstać w Stanisławowie w gminie Baranów koło Grodziska Mazowieckiego. Budowa nowego obiektu jest konieczna, aby  zastąpić warszawskie Lotnisko Chopina, które nie może pełnić funkcji dużego portu przesiadkowego. Przepustowość lotniska w Warszawie jest na wyczerpaniu w związku z dynamicznie rosnącym ruchem lotniczym w regionie (w 2017 r. z lotniska skorzystało 15,72 mln pasażerów, o 22 proc. więcej niż w 2016 r.). Nowe lotnisko, usytuowane między Łodzią a Warszawą, ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Po pierwszym etapie budowy ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo nawet ok. 100 mln. Lotnisko ma powstać na ok. 3000 ha gruntów. Do końca 2019 r. mają trwać prace przygotowawcze, a sam port ma być budowany przez kolejne 8 lat, czyli do końca 2027 r.

II czytania

W projekcie uchwały w sprawie przyszłego kształtu polityki spójności w Unii Europejskiej Sejm podkreśla, że polityka spójności jest kluczową polityką inwestycyjną UE. Powinna ona stanowić istotną część unijnego budżetu, obejmując swym zasięgiem geograficznym wszystkie regiony. Odpowiednie wsparcie powinny uzyskać regiony o najniższym poziomie rozwoju, a PKB per capita powinno pozostać podstawowym wskaźnikiem podziału alokacji środków polityki spójności.

Sejm zakończył parlamentarne prace i skierował następujące ustawy do podpisu Prezydenta

Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw wdraża do polskiego porządku prawnego unijną dyrektywę ws. usług płatniczych (tzw. dyrektywę PSD2). Nowe przepisy mają zapewnić większą przejrzystość i spójność prawa w obszarze usług płatniczych. Będą też podstawą do stworzenia jednolitego rynku płatności w UE.
Podstawowym celem nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw jest objęcie systemem monitorowania kolejowych przewozów towarów tzw. wrażliwych (paliwa silnikowe i ich pochodne, w tym biodiesel; dodatki do paliw; oleje smarowe; odmrażacze na bazie alkoholu etylowego; rozcieńczalniki i rozpuszczalniki; alkohol etylowy częściowo i całkowicie skażony oraz susz tytoniowy).

Nowelizacja ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw dotyczy poprawy funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego oraz doprecyzowuje przepisy odnoszące się do jego uczestników. Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę konsumentów przed nieuczciwymi praktykami i nadużyciami związanymi m.in. z sms-ami premium.
Nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym przewiduje m.in. przejęcie przez Ministra Zdrowia zadań w zakresie utrzymania i obsługi technicznej Systemu Wspomagania Dowodzenia (SWD) Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM), dotychczas realizowanego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących

Sejm przyjął do wiadomości Informację o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2016 roku wraz ze stanowiskiem Komisji. Informację przedstawiła prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska.

Inne decyzje Izby

Sejm skierował projekt ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw do Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. Projekt nowelizacji tej ustawy dotyczy powołania Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, którego celem jest m.in. finansowanie rozbudowy infrastruktury umożliwiającej stosowanie paliw alternatywnych, tj. biokomponentów, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, energii elektrycznej, wodoru, sprężonego gazu ziemnego (CNG) i skroplonego gazu ziemnego (LNG) w transporcie, przy jednoczesnym wpływie na zmniejszenie stosowania oleju napędowego i benzyn silnikowych. Sejm skierował projekt ustawy do Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=6A6D072420284C57C1258289007AA6B2

RZ__2634 — kopia KU317855 — kopia KU317901 — kopia RZ__2304 — kopia

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści