DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Zhrnutie 62. zasadnutia Sejmu

Prijatie zákona o centrálnom dopravnom prístave a zákona o podpore nových investícií, ako aj novely zákona o pracovnej a sociálnej rehabilitácii a zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím boli hlavnými bodmi tretieho a záverečného dňa 62. zasadnutia Sejmu. Sejm tiež novelizoval zákon o výkone mandátu poslancov a senátorov, čím znížil poslanecké a senátorské odmeny o 20 %. Najbližšie zasadnutie je naplánované na 5. - 8. júna 2018.

Zákony prijaté Sejmom. Teraz ich preskúma Senát

Zákon o ochrane osobných údajov zabezpečí lepšiu ochranu osobných údajov. Navrhované nariadenia vyplývajú z potreby zabezpečiť v Poľsku účinné uplatňovanie nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o ich voľnom pohybe (tzv. RODO). Všetky subjekty, ktoré zhromažďujú a spracúvajú osobné údaje, budú musieť dodržiavať nové nariadenia.

Novelou zákona o najvyššom súde sa menia ustanovenia o mimoriadnej sťažnosti a postup pri menovaní prísediacich. Mimoriadnu sťažnosť proti právoplatným rozsudkom poľských súdov bude môcť podať len generálny prokurátor alebo ombudsman. V súčasnosti ju môže podať osem subjektov vrátane RPO, ombudsmana pre deti, finančného ombudsmana a predsedu UOKiK. Novelou sa tiež zavádzajú zmeny v zákone o spoločnom súdnom systéme týkajúce sa vymenovania súdnych znalcov. Podľa návrhu by to nerobil minister spravodlivosti, ako je to v súčasnosti, ale prezident. Podľa navrhovanej novely bude môcť Národná rada súdnictva vyjadriť svoj nesúhlas s kandidátom na funkciu prísediaceho vo fáze konania, ktoré predchádza vymenovaniu prísediaceho prezidentom.
Vďaka zmenám a doplneniam zákona o vodičoch bude osoba, ktorá žiada o vodičský preukaz a povolenie na vedenie električky, čeliť skutočným právnym následkom v prípade nepravdivého vyhlásenia. Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu SR súčasné ustanovenia zákona o vodičoch neobsahujú oprávnenie správneho orgánu zhromažďovať vyhlásenia od osôb žiadajúcich o vydanie vodičského preukazu pod hrozbou trestnej zodpovednosti za uvedenie nepravdivých údajov o tom, že sa na nich vzťahuje zákaz činnosti viesť motorové vozidlá.

Novelou zákona o peňažných príspevkoch zo sociálneho poistenia v prípade choroby a materstva a niektorých ďalších zákonov sa do 30. novembra 2018 predlžuje možnosť vydávania elektronických (e-schôdzka) aj papierových (tlačivo ZUS ZLA) potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti. Súčasná legislatíva stanovuje povinné vydávanie všetkých nemocenských dávok v elektronickej forme (od 1. júla 2018 sa upúšťa od papierovej formy). Elektronické lekárske potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu choroby, hospitalizácie alebo potreby ošetrovania chorého člena rodiny, ktoré sú dôkazom pri určovaní nároku na dávky a ich výšky, sa môžu vydávať od 1. januára 2016. Povolené bolo aj súčasné používanie dvoch foriem lekárskych potvrdení, papierovej a elektronickej.

Zmeny zákona zo 14. decembra 2016. - Zákon o výchove a vzdelávaní spresňuje ustanovenia týkajúce sa účasti zástupcov odborov v konkurznej komisii na miesto riaditeľa školy a tajnosti hlasovania pedagogickej rady v situácii, keď sa hlasovanie týka záležitostí osôb zastávajúcich riadiace funkcie v škole.

Novelou zákona o zamestnaneckých dôchodkových systémoch sa implementuje smernica EÚ, ktorej cieľom je uľahčiť výkon práva na voľný pohyb pracovníkov medzi krajinami EÚ znížením prekážok vyplývajúcich z niektorých pravidiel týkajúcich sa doplnkových dôchodkových systémov súvisiacich s pracovným pomerom. To zahŕňa stanovenie maximálnej čakacej lehoty na získanie práva na vstup do doplnkového dôchodkového systému a rozšírenie informačných povinností zamestnávateľov prevádzkujúcich zamestnanecké dôchodkové systémy voči svojim členom. Týka sa to aj poskytovania informácií správcami zamestnaneckých dôchodkových systémov zamestnávateľom, ktorí ich prevádzkujú. V návrhu sa stanovuje maximálna prípustná čakacia lehota na nadobudnutie dôchodkových práv. Obdobie nadobudnutia nároku alebo čakacie obdobie, alebo oboje, by nemalo presiahnuť tri roky pre zamestnancov, ktorých pracovný pomer sa skončí z iných dôvodov, ako je nadobudnutie dôchodkových práv.

Cieľom novely zákona o systéme posudzovania zhody a zákona o posudzovaní zhody a systémoch dohľadu nad trhom je prispôsobiť vnútroštátne predpisy ustanoveniam Európskej únie o systémových opravách týkajúcich sa dohľadu nad trhom. Poľsku bola uložená povinnosť zaviesť sankcie za porušenie ustanovení týchto nariadení zo strany hospodárskych subjektov.

Zmeny a doplnenia zákonov o dani z príjmu a o dani z príjmov právnických osôb sú zamerané na zmiernenie pravidiel zdaňovania hmotného a nehmotného majetku nadobudnutého dedením alebo darovaním. Pokiaľ ide o hmotný a nehmotný majetok nadobudnutý dedením, predpokladá sa návrat k pravidlám platným pred 1. januárom 2018. V prípade hmotného a nehmotného majetku nadobudnutého darovaním však návrh zavádza možnosť pokračovať v odpisovaní.
Novela zákona o insígniách poľských ozbrojených síl zavádza pre Sily územnej obrany (WOT) symboliku, na ktorú má nárok typ poľských ozbrojených síl - vojenskú orlicu a vlajku typu ozbrojených síl. Symbolika WOT má obsahovať symbol Bojujúceho Poľska, ktorý bude zdôrazňovať skutočnosť, že obrana vlasti je vecou a povinnosťou všetkých občanov Poľskej republiky. Tento symbol boja poľského národa proti okupantom odkazuje na dedičstvo, na ktoré sa odvolávajú súčasní vojaci Síl teritoriálnej obrany - hrdinovia poľského podzemného štátu a Armády Krajowej, ako aj vojaci exiloví.

Novely zákona o pracovnej a sociálnej rehabilitácii a zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím sa týkajú implementácie druhej etapy Programu komplexnej podpory rodín „Na celý život“, prijatého vládou v decembri 2016, ktorého prvoradou úlohou je podpora rodín s ľuďmi so zdravotným postihnutím, najmä s tými, ktorí vychovávajú postihnuté deti. Zákon zavádza vytváranie podporných mechanizmov pre rodiny v oblasti podporných a rehabilitačných služieb realizáciou klubových hodín v pracovnoterapeutických dielňach, nárok nemocensky poistencov na ošetrovné v prípade choroby zdravotne postihnutého dieťaťa do 18 rokov veku. , využívajúce flexibilné formy organizácie pracovného času vrátane práce na diaľku .

Zákon o podpore nových investícií zavádza mechanizmus poskytovania podpory podnikateľom pri realizácii nových investícií v Poľsku. Nahradí predchádzajúci systém fungujúci v špeciálnych ekonomických zónach (SEZ - v súčasnosti ich je 14). V rámci novej koncepcie budú daňové stimuly dostupné na celom území Poľska v oblastiach, kde je možné vykonávať podnikateľskú činnosť.

Novela zákona o výkone mandátu poslanca a senátora je naplnením verejného vyhlásenia predsedu PiS Jaroslawa Kaczyńského o znížení odmien poslancov o 20 %. V súčasnom stave zákona sa odmena poslanca rovná odmene štátneho podtajomníka. Po nadobudnutí účinnosti novely sa bude rovnať 80 % tohto platu. Poslanecký príspevok na úhradu výdavkov spojených s výkonom mandátu na území krajiny má byť vo výške 25 % odmeny štátneho podsekretára, ako tomu bolo doteraz. Navrhované riešenia majú nadobudnúť účinnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci uverejnenia novely v Zbierke zákonov.
Zákon o kolektívnej správe autorských práv a s nimi súvisiacich práv komplexne upravuje kolektívnu správu autorských práv a s nimi súvisiacich práv v Poľsku. Vymedzuje nové pravidlá fungovania organizácií kolektívnej správy s cieľom zabezpečiť transparentnosť ich činností a zodpovednosť voči členom.

Zákon o centrálnom komunikačnom prístave sa týka vytvorenia právneho a organizačného rámca pre realizáciu investície CPK a široko chápaných sprievodných investícií, vytvorenia dopravného systému založeného na centrálnej polohe prístavu a ďalších úloh. Podľa uznesenia Rady ministrov z novembra 2017 má byť CPK postavená v Stanisławowe v obci Baranów pri Grodzisku Mazowieckom. Výstavba nového zariadenia je potrebná na nahradenie varšavského letiska Chopin, ktoré nemôže slúžiť ako veľký transferový prístav. Kapacita varšavského letiska sa vyčerpáva v dôsledku rýchlo rastúcej leteckej dopravy v regióne (v roku 2017 využilo letisko 15,72 milióna cestujúcich, čo je o 22 % viac ako v roku 2016). Nové letisko, ktoré sa nachádza medzi Lodžou a Varšavou, by malo byť jedným z najväčších transferových letísk v Európe. Po prvej etape výstavby sa očakáva, že ročne vybaví až 45 miliónov cestujúcich, prípadne až cca. 100 miliónov. Letisko má byť vybudované na ploche približne 3 000 hektárov. Prípravné práce sa majú začať do konca roka 2019 a samotné letisko sa má vybudovať v priebehu nasledujúcich ôsmich rokov, t. j. do konca roka 2027.

II Čítanie

V návrhu uznesenia o budúcej podobe politiky súdržnosti v Európskej únii Sejm zdôrazňuje, že politika súdržnosti je kľúčovou investičnou politikou EÚ. Mala by tvoriť významnú časť rozpočtu EÚ a pokrývať všetky geografické regióny. Primeranú podporu by mali dostať regióny s najnižšou úrovňou rozvoja a HDP na obyvateľa by mal zostať základným ukazovateľom pre rozdeľovanie prostriedkov v rámci politiky súdržnosti.

Sejm ukončil svoju parlamentnú prácu a postúpil prezidentovi na podpis tieto zákony

Novelou zákona o platobných službách a niektorých ďalších zákonov sa do poľského právneho poriadku implementuje smernica EÚ o platobných službách (tzv. smernica PSD2). Cieľom nových ustanovení je zabezpečiť väčšiu transparentnosť a právnu konzistentnosť v oblasti platobných služieb. Budú tiež základom pre vytvorenie jednotného platobného trhu v EÚ.
Hlavným cieľom novely zákona o monitorovacom systéme pre cestnú nákladnú dopravu a niektorých ďalších zákonov je rozšíriť monitorovací systém na prepravu tzv. citlivého tovaru po železnici (motorové palivá a ich deriváty vrátane bionafty; prísady do palív; mazacie oleje; odľadňovače na báze etylalkoholu; riedidlá a rozpúšťadlá; čiastočne a úplne denaturovaný etylalkohol a sušený tabak).

Novela zákona o telekomunikáciách a niektorých ďalších zákonov sa týka zlepšenia fungovania telekomunikačného trhu a objasňuje ustanovenia týkajúce sa jeho účastníkov. Cieľom nových ustanovení je zabezpečiť lepšiu ochranu spotrebiteľov pred nekalými praktikami a zneužívaním, okrem iného v súvislosti s prémiovými textovými správami.
Novela zákona o štátnej zdravotníckej záchrannej službe okrem iného ustanovuje, že minister zdravotníctva prevezme úlohy spojené s udržiavaním a prevádzkou systému velenia a riadenia štátnej zdravotníckej záchrannej služby (VZZS), ktoré doteraz vykonával minister zodpovedný za verejnú správu.

Aktuálne informácie a otázky k aktuálnym témam

Sejm vzal na vedomie Informáciu o závažných problémoch vyplývajúcich z činnosti a judikatúry Ústavného súdu v roku 2016 spolu so stanoviskom Komisie. Informácie predložila predsedníčka Ústavného súdu Julia Przyłębska.

Ďalšie rozhodnutia komory

Sejm postúpil návrh zákona o biokomponentoch a kvapalných biopalivách a niektoré ďalšie zákony Výboru pre energetiku a ministerstvo financií. Návrh novely tohto zákona sa týka zriadenia Fondu pre nízkoemisnú dopravu, ktorého účelom je okrem iného financovať rozvoj infraštruktúry umožňujúcej využívanie alternatívnych palív, t. j. biokomponentov, kvapalných biopalív, iných obnoviteľných palív, elektrickej energie, vodíka, stlačeného zemného plynu (CNG) a skvapalneného zemného plynu (LNG) v doprave a zároveň ovplyvňovať znižovanie používania nafty a benzínu. Sejm postúpil návrh zákona Výboru pre energetiku a financie.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=6A6D072420284C57C1258289007AA6B2

RZ__2634 — kopia KU317855 — kopia KU317901 — kopia RZ__2304 — kopia

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah