POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Oświadczenie przewodniczących Komisji Spraw Zagranicznych, Obrony i ds. UE Sejmu i Bundestagu ws. wojny na Ukrainie

Wspólne oświadczenie po spotkaniu polskich przewodniczących Komisji Obrony, Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji ds. UE Sejmu RP z przewodniczącymi Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Spraw Europejskich oraz Komisji Obrony Niemieckiego Bundestagu z dnia 12 kwietnia 2022r.

Agresja Rosji przeciwko Ukrainie jest najpoważniejszym zagrożeniem dla euroatlantyckiego bezpieczeństwa od dekad. Wstrząśnięci, pełni oburzenia i sprzeciwu obserwujemy zabójstwa, gwałty, ogromne cierpienie ludzkie i zniszczenia spowodowane działaniami Rosji. Nasze oburzenie jest tym większe, że zbrodnie te popełnione zostały również na niewinnych dzieciach.

Mamy poważne powody przypuszczać, że z każdym mijającym dniem będziemy świadkami coraz większej liczby przykładów przemocy ze strony najeźdźcy wobec obywateli Ukrainy, takich jak to miało miejsce w Buczy, Irpieniu czy Mariupolu, noszących znamiona ludobójstwa .

W związku z zbrodniami wojennymi, których dopuściła się Federacja Rosyjska, powinniśmy niezwłocznie podjąć wszelkie środki i uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby zatrzymać bestialskie czyny agresora na terenie Ukrainy. To nasza wspólna odpowiedzialność i obowiązek.

Uważamy, że twarde sankcje są ważnym instrumentem, mogącym pomóc osiągnąć ten cel – aby były one jednak skuteczne ich rozmiar musi być znacząco szerszy i objąć także sektor energetyczny. Potrzebujemy szybkiej, zjednoczonej i bardziej zdecydowanej reakcji Unii Europejskiej i wszystkich jej Państw Członkowskich. Jedną z najważniejszych sankcji powinno być embargo na rosyjską ropę, przyjęte w najbliższym możliwym terminie. 

W świetle agresji Rosji na Ukrainę powinniśmy ponadto przyspieszyć działania mające na celu rozszerzenie UE. Uznajemy aspiracje europejskie i europejski wybór Ukrainy. Podzielamy opinię, że Ukraina winna zyskać konkretną perspektywę przystąpienia do Unii Europejskiej.

W obecnej sytuacji Ukraina wymaga naszego możliwie najszerszego wsparcia. Dotyczy to szczególnie dwóch obszarów: zwiększenia jej zdolności obronnych poprzez dostawy broni i sprzętu wojskowego oraz świadczenia pomocy humanitarnej w najbardziej dotkniętych wojną regionach.

W związku z falą uchodźców, szukających schronienia przed toczącą się na Ukrainie wojną, potrzebne są zdecydowane działania na szczeblu UE. Unia powinna wziąć na siebie odpowiedzialność za zarządzanie kryzysem uchodźczym, największym od czasów II Wojny Światowej, w tym również udzielić wsparcia finansowego krajom najbardziej zaangażowanym w udzielanie pomocy uchodźcom.

Marek Kuchciński, przewodniczący  Komisji Spraw Zagranicznych, Sejm RP

Michael Roth, przewodniczący  Komisji Spraw Zagranicznych, Bundestag

Michał Jach,  przewodniczący  Komisji Obrony, Sejm RP

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, przewodnicząca Komisji Obrony, Bundestag

Anita Czerwińska, przewodnicząca Komisji ds. Unii Europejskiej, Sejm RP

Anton Hofreiter, przewodniczący  Komisji ds. Unii Europejskiej, Bundestag

Szymon Szynkowski vel Sęk, wiceminister spraw zagranicznych

A joint statement after the meeting of the Polish chairmen of the Defense Committee, the Foreign Affairs Committee and the EU Affairs Committee of the Sejm of the Republic of Poland with the chairmen of the Foreign Affairs Committee, European Affairs Committee and Defense Committee of the German Bundestag

Warsaw, April 12, 2022

Russia’s aggression against Ukraine is the most serious threat to Euro-Atlantic security in decades. Shocked, full of indignation and opposition, we watch the killings, rapes, enormous human suffering and the destruction caused by Russia’s actions. We are appalled by the fact that innocent children were also among the victims of these heinous crimes.

We have serious grounds to believe that with every passing day we will witness more and more examples of the invaders’ violence against Ukrainian citizens, as was the case in Butscha, Irpien or Mariupol. These crimes bear the hallmarks of genocide.

In connection with the war crimes committed by the Russian Federation, we should immediately take all measures and do everything within our power to stop the brutal acts of the Russian aggressor in Ukraine. It is our common responsibility and our duty.

We believe that hard sanctions are an important instrument that can help achieve this goal – but to be effective their size must be much wider and also cover the energy sector. We need swift, united and determined reaction of the European Union and all its Member States. One of the most important sanctions should be the embargo on Russian oil, which should be adopted as soon as possible.

In the light of Russia’s aggression towards Ukraine we should also accelerate efforts to enlarge the EU. We acknowledge the European aspirations and the European choice of Ukraine. We share the opinion that Ukraine should have a concrete prospect of joining the European Union.

In the present situation, Ukraine requires our broadest possible support. This applies in particular to two areas of activity: increasing its defence capabilities through the supply of arms and military equipment and delivering humanitarian aid to the most war-affected regions.

With the huge wave of refugees seeking shelter from the ongoing war in Ukraine, decisive action at the EU level is much needed. The European Union should take responsibility for managing the refugee crisis, the largest since the Second World War, including providing financial support to the countries most involved in helping refugees.

Ukraińska armia odkryła okrucieństwa po wycofaniu wojsk rosyjskich. Zdjęcie: dpa/Vadim Ghirda
Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści