POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Komisja spraw zagranicznych przez aklamację przyjęła projekt uchwały w sprawie Nord Stream 2

W piątek 11 czerwca podczas komisji spraw zagranicznych został jednogłośnie przyjęty projekt uchwały w sprawie gazociągu Nord Stream 2. Posłowie komisji wzywają rządy partnerów z UE i NATO, w tym szczególnie rząd Republiki Federalnej Niemiec, do podjęcia pilnych działań na rzecz przerwania budowy tego gazociągu.

Przewodniczący Marek Kuchciński zaznaczył, iż projekt uchwały został przyjęty ponad podziałami politycznymi, w duchu wierności dla Rzeczpospolitej.

Podczas wymiany zdań pomiędzy ekspertami i posłami zostały wielokrotnie podkreślone niebezpieczeństwa związane z ukończeniem budowy Nord Stream 2 i rozpoczęciem jego działalności. Nord Stream 2 naraża Ukrainę (w której już toczy się wojna) i szerzej nasz region środkowoeuropejski na rosące niebezpieczeństwo energetyczne i być może nawet wojskowe.

Uczestnicy rozmowy byli zgodni co do faktu że zarówno odpowiedzialność na ten kryzys, jak i klucz do jego rozstrzygnięcia znajdują się w Berlinie.

sm

fot. mo

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 czerwca 2021 r.

w sprawie wezwania rządów państw Unii Europejskiej i NATO, w tym szczególnie
rządu Republiki Federalnej Niemiec, do podjęcia pilnych działań na rzecz przerwania
budowy gazociągu Nord Stream 2


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w poczuciu solidarności z naszymi
środkowoeuropejskimi sąsiadami, zagrożonymi rosyjskim ekspansjonizmem, w tym w
szczególności z Ukrainą, wzywa Unię Europejską i jej państwa członkowskie, w tym przede
wszystkim Republikę Federalną Niemiec jako naszego sojusznika w NATO i partnera w Unii
Europejskiej, do wycofania jakiegokolwiek poparcia dla realizacji projektu gazociągu Nord
Stream 2 oraz do podjęcia kroków zmierzających do natychmiastowego i skutecznego
przerwaniajego budowy. Apelujemy o to w imię szacunku dla wartości, na których opartajest
Unia Europejska, w imię solidarności z Ukrainą i dbałości o stabilność i bezpieczeństwo w
Europie, jak też dla zwiększania odporności Unii na presję ze strony Rosji. Wzywamy też Stany
Zjednoczone Ameryki, jako naszego sojusznika w NATO, do utrzymania oraz rozszerzenia
sankcji wymierzonych w podmioty uczestniczące w budowie gazociągu. Dalszy nacisk
polityczny i ekonomiczny ze strony amerykańskiej może przyczynić się do odstąpienia od
kontynuacji tego szkodliwego projektu oraz do wzmocnienia współpracy pomiędzy krajami
członkowskimi Sojuszu Północnoatlantyckiego w kluczowych dla ich bezpieczeństwa kwestiach.
Unia Europejska i NATO od 30 lat podejmowały wielorakie wysiłki zmierzające do
ułożenia stosunków z Rosją. Wszystkie one zostały przez Rosję potraktowane jako
przygotowanie gruntu dla jej imperialnej ekspansji, a przyświecające im zasady prawa
międzynarodowego zostały przez nią brutalnie podeptane w aktach zbrojnej agresji na Gruzję
w 2008 r. i na Ukrainę od 2014 r., których skutki w postaci nielegalnych okupacji części ich
terytoriów, podobnie jak nielegalnej secesji Naddniestrza oderwanego od Mołdawii, nadal trwają.
Eksport węglowodorów jest źródłem finansowania rosyjskich zbrojeń i jako taki jest
istotnym instrumentem agresywnej polityki Rosji, nie tylko względem państw ościennych, ale
również innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Nord Stream 2 ma na celu wyłącznie
zmianę tras dostaw, a nie ich dywersyfikację. Istniejące moce przesyłowe gazu ziemnego z
kierunku wschodniego są bowiem wystarczające dla zapewnienia niezbędnych dostaw tego
surowca do Europy. Projekt ten łamie też antymonopolowe zasady Trzeciego pakietu
energetycznego, łącząc własność pól gazowych i sieci dystrybucyjnych, co jest sprzeczne z
prawem Unii Europejskiej.
Federacja Rosyjska wywierała wiosną bieżącego roku zmasowaną presję wojskową na
Ukrainę, grożąc wybuchem poważnego konfliktu zbrojnego u granic Polski i UniiEuropejskiej.
Nord Stream 2, umożliwiając Rosji rezygnację z tranzytu gazu przez terytorium Ukrainy do
głównych jego odbiorców w tym do Republiki Federalnej Niemiec, otworzy Rosji drogę do
zbrojnej napaści na Ukrainę na wielką skalę, bez ryzyka ponoszenia kosztów przerwania
wskutek działań wojennych rzeczonego tranzytu.
Znane są liczne zabójstwa przeciwników politycznych i akty terroryzmu dokonywane
przez służby państwowe Federacji Rosyjskiej na terytorium państw członkowskich Unii
Europejskiej, w tym eksplozje w magazynach amunicji w Vrbeticach w Republice Czeskiej i
w sześciu miejscach w Bułgarii. Zagrożone jest też życie lidera opozycji rosyjskiej Aleksieja
Nawalnego, który został bezprawnie osadzony w kolonii karnej. Rosja udziela także wsparcia
represyjnemu reżimowi Aleksandra Łukaszenki, uzurpującemu sobie prawo do sprawowania
władzy na Białorusi wbrew woli większości jej obywateli wyrażonej w wyborach 9 sierpnia 2020 r.
Wyrażamy przekonanie, że akceptacja dla kontynuacji projektu Nord Stream 2 w wyżej
opisanych okolicznościach jest przyzwoleniem na prowadzenie przez Federację Rosyjską
polityki opartej na gwałceniu międzynarodowych standardów, praw człowieka, naruszaniu
integralności państw ościennych i wywieraniu presji na państwa Unii Europejskiej i NATO.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści