POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Podsumowanie 11. posiedzenia Sejmu

Zakończyła się druga część 11. posiedzenia Sejmu. W trzecim, czwartym i piątym dniu obrad, w dniach 5 – 7 maja, posłowie uchwalili pięć ustaw oraz rozpatrzyli stanowisko Senatu do ustawy wprowadzającej głosowanie korespondencyjne w tegorocznych wyborach prezydenckich.

Uchwalone ustawy:

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Stworzenie nowoczesnego i efektywnego systemu poboru opłat elektronicznych od użytkowników poruszających się płatnymi odcinkami dróg jest celem przyjętej przez posłów nowelizacji ustawy o drogach publicznych. Dzięki uchwalonym przez Sejm przepisom opłaty można będzie uiszczać za pomocą bezpłatnej aplikacji mobilnej.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Szereg ułatwień dla podatników przewiduje uchwalony przez Sejm pakiet zmian w przepisach podatkowych. Posłowie m.in. dostosowali przepisy do obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2015 r. Organy rentowe będą sporządzać mniejszą liczbę dokumentów PIT-40A. Sejm przedłużył też kilka terminów związanych z obowiązkami nałożonymi na podatników.

Ustawa o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Udzielanie kołom gospodyń wiejskich pomocy finansowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 40 mln zł w bieżącym roku będzie możliwe dzięki przepisom przyjętym przez Sejm. Z pomocy skorzystać może ponad 11 tys. kół. Uchwalona ustawa powierza nadzór nad działalnością kół Pełnomocnikowi Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych.

Ustawa o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Przyjęta przez Sejm ustawa wdraża przepisy unijne dotyczące rynku nawozów. Państwa członkowskie maja obowiązek wyznaczenia organu notyfikującego, odpowiedzialnego za opracowanie i stosowanie procedur koniecznych do oceny i notyfikowania jednostek, których zadaniem jest ocena zgodności  produktów nawozowych UE oraz do monitorowania jednostek notyfikowanych. Ustawa powierza nadzór nad obrotem nawozami Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Ustawa o zmianie ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto. Przyjęte przez Sejm przepisy dostosowują sposób obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto do obowiązującego stanu prawnego w zakresie statystycznego podziału terytorialnego kraju.

II czytania

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. Celem rozpatrywanego przez Sejm w II czytaniu projektu jest przygotowanie konsolidacji systemu zarządzania rozwojem Polski i etapowego wprowadzania systemu zintegrowanych strategii – krajowej, wojewódzkiej i lokalnej. Proponowane przepisy realizują postanowienia rządowej „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”. W związku ze zgłoszeniem poprawek Sejm skierował projekt ponownie do Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w celu przygotowania sprawozdania.

Ustawa o zmianie ustawy o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach. Unia Europejska nałożyła na państwa członkowskie obowiązek wyznaczenia organów udzielających homologacji oraz organów nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn nieporuszających się po drogach. Do maszyn tych należą m.in. lokomotywy, statki żeglugi śródlądowej, koparki czy walce. Sejm skierował projektu ponownie do Komisji Infrastruktury w celu przedstawienia sprawozdania.

Sejm w II czytaniu debatował też nad projektami czterech ustaw wyrażających zgodę na ratyfikację umów międzynarodowych: umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony; umowy ramowej między UE i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Australią, z drugiej; umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między UE i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony oraz umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym. Izba zdecydowała o przystąpieniu do III czytania wszystkich czterech projektów.

Rozpatrzenie uchwały Senatu

Sejm nie poparł stanowiska Senatu odrzucającego ustawę o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. Tym samym trafi ona do Prezydenta.

Informacje rządu

Izba przyjęła informację Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce za 2018 r. wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Senioralnej.

Posłowie wysłuchali także informacji Rządu w sprawie sytuacji na rynku kredytowym w związku ze skutkami pandemii COVID-19. Decyzja ws.przyjęcia informacji do wiadomości zapadnie w bloku głosowań.

Sejm uczcił pamięć byłego posła Edwarda Brzostowskiego.

Posłowie uczcili chwilą ciszy pamięć zmarłego 1 maja Edwarda Brzostowskiego – posła na Sejm IV kadencji, samorządowca, przedsiębiorcy, działacza sportowego, b. prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej.

11. Izba będzie kontynuować 11. posiedzenie w czwartek 14 maja.

tekst: CIS

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści