DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Zhrnutie 11. zasadnutia Sejmu

Skončila sa druhá časť 11. schôdze Sejmu. Tretí, štvrtý a piaty deň schôdze, od 5. do 7. mája, poslanci schválili päť zákonov a zvážili stanovisko Senátu k zákonu o zavedení hlasovania poštou v tohtoročných prezidentských voľbách.

Prijaté zákony:

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o verejných cestách a niektoré ďalšie akty. Zavedenie moderného a účinného elektronického systému výberu mýta Cieľom novely zákona o verejných cestách, ktorú prijali poslanci, je spoplatniť užívateľov, ktorí cestujú po spoplatnených úsekoch ciest. Vďaka nariadeniam, ktoré schválil parlament, bude možné platiť mýto prostredníctvom bezplatnej mobilnej aplikácie.

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov fyzických osôb, zákon o dani z príjmov právnických osôb, zákon o paušálnej dani z niektorých príjmov fyzických osôb a niektoré ďalšie zákony. Niekoľko zjednodušení pre daňovníkov stanovuje balík zmien daňových právnych predpisov, ktoré schválil Sejm. Poslanci okrem iného upravili ustanovenia podľa aktuálnej poľskej klasifikácie tovarov a služieb z roku 2015. Orgány pre osoby so zdravotným postihnutím vypracujú menší počet dokumentov PIT-40A. Sejm tiež predĺžil niekoľko lehôt týkajúcich sa povinností uložených daňovníkom.

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o krúžkoch vidieckych žien. Poskytnutie finančnej pomoci zo štátneho rozpočtu združeniam vidieckych žien v celkovej výške 40 miliónov PLN v tomto roku bude možné vďaka legislatíve, ktorú prijal Sejm. Pomoc môže využiť viac ako 11 tisíc kruhov. Prijatý zákon poveruje splnomocnenca vlády pre miestne sociálne iniciatívy dohľadom nad činnosťou krúžkov.

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o hnojivách a hnojení a zákon o Štátnej inšpekcii ochrany rastlín a kontroly osív. Zákon prijatý Sejmom implementuje nariadenia EÚ o trhu s hnojivami. Od členských štátov sa vyžaduje, aby určili notifikujúci orgán zodpovedný za vypracovanie a uplatňovanie postupov potrebných na posudzovanie a notifikáciu orgánov poverených posudzovaním zhody hnojivých výrobkov EÚ a za monitorovanie notifikovaných orgánov. Zákonom sa dohľad nad trhom s hnojivami zveruje Štátnemu inšpektorátu pre ochranu rastlín a kontrolu osív.

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o spôsobe výpočtu hodnoty ročného hrubého domáceho produktu. Ustanovenia prijaté Sejmom prispôsobujú metódu výpočtu hodnoty ročného hrubého domáceho produktu súčasnému právnemu stavu, pokiaľ ide o štatistické územné členenie krajiny.

II Čítanie

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o zásadách politiky rozvoja a niektoré ďalšie akty. Cieľom projektu, ktorý Sejm posudzoval v druhom čítaní, je pripraviť konsolidáciu systému riadenia rozvoja Poľska a postupné zavedenie systému integrovaných stratégií - národnej, vojvodskej a miestnej. Navrhované ustanovenia implementujú ustanovenia vládnej "Stratégie zodpovedného rozvoja do roku 2020 (s výhľadom do roku 2030)". Keďže boli predložené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, Sejm návrh opäť postúpil Výboru pre infraštruktúru a Výboru pre miestnu samosprávu a regionálnu politiku na vypracovanie správy.

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o systémoch typového schvaľovania a dohľadu nad trhom EÚ pre spaľovacie motory necestných pojazdných strojov. Európska únia uložila členským štátom povinnosť vymenovať schvaľovacie orgány a orgány dohľadu nad trhom pre spaľovacie motory určené pre necestné pojazdné stroje. Medzi tieto stroje patria okrem iného lokomotívy, plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy, rýpadlá alebo valce. Sejm vrátil návrh späť Výboru pre infraštruktúru, aby o ňom vypracoval správu.

Sejm v druhom čítaní prerokoval aj návrhy štyroch zákony, ktorými sa udeľuje súhlas s ratifikáciou medzinárodných dohôd: Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej; Rámcová dohoda medzi EÚ a jej členskými štátmi na jednej strane a Austráliou na strane druhej; Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a jej členskými štátmi na jednej strane a Novým Zélandom na strane druhej; a Dohoda medzi vládou Poľskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a strategickom posudzovaní vplyvov na životné prostredie v cezhraničnom kontexte. Parlament sa rozhodol pristúpiť k tretiemu čítaniu všetkých štyroch návrhov.

Uvažovanie o uznesení Senátu

Sejm nepodporil stanovisko Senátu, ktorý zamietol návrh zákona o osobitných pravidlách konania všeobecných volieb prezidenta Poľskej republiky nariadených na rok 2020. Preto bude odovzdaný predsedovi.

Vládne informácie

Parlament prijal informáciu Rady ministrov o situácii starších osôb v Poľsku za rok 2018 spolu so stanoviskom Výboru pre politiku seniorov.

Poslanci si vypočuli aj vládnu správu o situácii na trhu s úvermi po pandémii COVID-19, o ktorej sa bude diskutovať v rámci skupinového hlasovania.

Sejm si uctil pamiatku bývalého poslanca Edwarda Brzostowského.

Poslanci si minútou ticha uctili pamiatku Edwarda Brzostowského, poslanca Sejmu, člena miestnej samosprávy, podnikateľa, športového aktivistu a bývalého predsedu Poľského futbalového zväzu, ktorý zomrel 1. mája.

Jedenásta komora bude pokračovať v 11. zasadnutí vo štvrtok 14. mája.

text: CIS

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah