POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

78. posiedzenie Sejmu

Najważniejszymi punktami 78. posiedzenia Sejmu były exposé ministra spraw zagranicznych oraz uchwalenie m.in.:

 • ustawy o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki 
 • ustawy o poszerzeniu uprawnień kombatantów i osób będących ofiarami represji oraz o przyznaniu inwalidom wojennym corocznie 850 zł dodatku do renty 
 • ustaw przygotowanych przez rząd na wypadek tzw. twardego Brexitu
 • ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym 

Jacek Czaputowicz w obecności Prezydenta RP przedstawił Wysokiej Izbie informacje o zadaniach polskiej polityki zagranicznej na 2019 rok. Jej najważniejsze cele to:

 • działanie na rzecz odbudowy zaufania obywateli do instytucji unijnych
 • przywrócenie Unii Europejskiej pełnej, pozbawionej wątpliwości legitymizacji
 • przywrócenie zdolności UE do rozwiązywania rzeczywistych problemów ludzi 
 • strategiczne partnerstwo, rozszerzenie obecności wojsk USA w Polsce w ramach wzmacniania wschodniej flanki NATO
 • dyskusja o reparacjach wojennych
 • wezwanie Rosji do wykonania rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, czyli przekazania Polsce wraku prezydenckiego samolotu Tu-154
 • dobra współpraca z Izraelem oraz walka ze stereotypami
 • współpraca regionalna w Europie Środkowej, w obrębie V4 i z Niemcami
 • zacieśnianie relacji z państwami z Azji
 • pomoc humanitarna

Minister przypomniał także ważne rocznice, jakie Polska będzie obchodzić w roku 2019:

 • 20. przystąpienia Polski do NATO
 • 15. przystąpienia Polski do UE
 • 30. zwycięstwa Solidarności w wyborach 4 czerwca 1989 r.
 • 450. utworzenia Unii Polsko-Litewskiej
 • 75. Powstania Warszawskiego
 • 80. wybuchu WW2

Sejm uchwalił ustawę o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki. Zakłada ona wprowadzenie nowego mechanizmu finansowania badań naukowych oraz ich komercjalizacji. Ma to być jeden ze sposobów rozwiązania  problemu niskiej komercjalizacji pomysłów, które powinny być zastosowane w produkcji innowacyjnych i konkurencyjnych produktów.

Sejm zdecydował o poszerzeniu uprawnień kombatantów i osób będących ofiarami represji oraz o przyznaniu inwalidom wojennym corocznie 850 zł dodatku do renty. Zmiany dotyczą m.in. uprawnień kombatantów oraz osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Świadczenia będą mogli otrzymać także inwalidzi wojenni i wojskowi mieszkający za granicą.

Sejm uchwalił ustawy przygotowane przez rząd na wypadek tzw. twardego Brexitu. Nowe uregulowania dotyczą m.in. przepisów określających zasady pobytu w Polsce obywateli brytyjskich, uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych na Wyspach, zabezpieczenia interesów polskich klientów instytucji finansowych, które mają siedzibę w Wielkiej Brytanii.

Sejm przyjął nowelizację ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.  Celem zmian jest zapewnienie skutecznego wykonywania rozporządzenia unijnego z 12 grudnia 2017 r. ws. ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji.

Posłowie uchwalili ustawę zawierającą zasady, na jakich wskazany zostanie ten z wybranych w majowych wyborach posłów do Europarlamentu, który nie obejmie mandatu, jeśli ostatecznie okaże się, że w PE znajdą się brytyjscy europosłowie i w związku z tym Polsce przypadnie 51 mandatów, a nie 52. Wprowadzono rozwiązania polegające na tym, że spośród kandydatów komitetu, któremu przypadł mandat odpowiadający 52. ilorazowi wyborczemu, kandydatem, którego ustawodawca uznaje za najsłabiej legitymowanego do objęcia mandatu jest ten, który uzyskał najmniejszą liczbę głosów.

Sejm znowelizował szereg ustaw w celu zwiększenia kontroli wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego. Decyzją Izby doradcy będą podlegali także nadzorowi Ministra Sprawiedliwości. Nowelizacja ma służyć m.in. wzmocnieniu nadzoru nad działalnością doradców restrukturyzacyjnych, a także zwiększeniu przejrzystości systemu ich powoływania.

Sejm znowelizował ustawę Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeks karny. Celem przyjętych zmian jest przeciwdziałanie procederowi polegającemu na fałszowaniu wskazań liczników przebiegu pojazdu (drogomierzy). Proponowane przepisy wypełniają lukę w prawie, która powoduje, że nie jest możliwe ustalenie sprawcy oszustwa polegającego na fałszowaniu wskazań licznika, gdy oferowany pojazd nie pochodzi od pierwszego właściciela. Ponadto nowelizacja ma na celu likwidację procederu polegającego na oferowaniu usług zaniżania wskazań drogomierza w pojeździe.

Sejm przyjął zmiany w Regulaminie Izby. Nowela przewiduje m.in. zwiększenie dostępności do przebiegu prac parlamentarnych, poprzez sporządzanie pełnych zapisów przebiegu posiedzeń podkomisji sejmowych.

Przyjęta nowelizacja ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami modyfikuje zasady i tryb wymiany informacji podatkowych. Ustawa dostosowuje polskie przepisy do regulacji unijnych.

Sejm znowelizował ustawę o drogach publicznych, co pozwoli na wybór podmiotu publicznego, który zbuduje nowy elektroniczny system poboru opłat. Nowela tworzy podstawy do wyznaczenia podmiotu publicznego, który realizowałby usługi związane z systemami teleinformatycznymi służącymi do poboru opłat elektronicznych.

Koła Gospodyń Wiejskich będą mogły działać nie tylko na wsiach, ale także na terenie sołectw w granicach miast oraz w miastach do 5 tys. mieszkańców – zakłada znowelizowana ustawa o KGW. Nowela zmienia uchwaloną w listopadzie 2018 r. ustawę o kołach gospodyń wiejskich, która nadała kołom osobowość prawną i umożliwiła prowadzenie dzielności gospodarczej. Koła, zakładane na mocy tej ustawy, muszą być zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

fot. marta olejnike3 e6IMG_8960

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści