POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Sejm uchwalił 27 ustaw

Ułatwienia dla przedsiębiorców, e-dowody, odbudowa kształcenia zawodowego, walka z dopingiem w sporcie, ustawa o święcie narodowym 12 listopada 2018 r. to m.in. efekty trzydniowego, 71. posiedzenia Sejmu. Posłowie odrzucili także obywatelski projekt ustawy przewidujący zniesienie obowiązku niektórych szczepień.

Sejm znowelizował ustawę Prawo oświatowe oraz ustawę o systemie oświaty. Celem zmian jest odbudowa prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce. Ma ona się dokonać poprzez poprawę jakości i efektywności kształcenia w szkołach i placówkach.

Izba uchwaliła zmiany w niektórych ustawach, wprowadzając uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Jednym z najważniejszych założeń jest wprowadzenie statusu “małego podatnika” w PIT i CIT, który uzyskają firmy o sprzedaży do 2 mln euro rocznie (obecnie jest to 1,2 mln euro).

Nowelizacja szeregu ustaw ułatwiająca sprzedaż żywności przez rolników do sklepów i restauracji umożliwi rolnikom bezpośrednią sprzedaż produktów i pozwoli na dotarcie do większej grupy konsumentów.

Posłowie zdecydowali o uchwaleniu zmian w ustawie o dowodach osobistych. Zaproponowane rozwiązania umożliwią od marca przyszłego roku wydawanie dowodów osobistych z warstwą elektroniczną, czyli tzw. e-dowodów.

Nowelizacja ustawy o rybołówstwie morskim ujednolica sposób prowadzenia inspekcji podmiotów wykonujących komercyjne i rekreacyjne rybołówstwo. Nowe przepisy ustanawiają Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.

Sejm zdecydował o powołaniu Instytutu Europy Środkowej w miejsce Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Nowa placówka ma być strategicznym zapleczem w zakresie polityki zagranicznej państwa w obrębie państw Trójmorza.

Nowelizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakłada podniesienie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych.

Posłowie przyjęli ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019. Dokument przewiduje m.in. zmiany dotyczące Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Sejm zdecydował o uchwaleniu zmian w niektórych ustawach w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym. Nowelizacja zmienia sposób finansowania Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Izba zdecydowała o uchwaleniu dwóch ustaw służących poprawie ochrony środowiska. Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów przewiduje dofinansowanie ze środków publicznych m.in. docieplenia domów i wymiany przestarzałych kotłów lub pieców na węgiel na ogrzewanie bardziej ekologiczne. Z kolei nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym wprowadza ulgę podatkową, której celem jest stworzenie zachęty do termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

W związku z potrzebą udoskonalenia przepisów dot. procedur, zakresu zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz doprecyzowania regulacji odnoszących się do zatrudnienia i pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej, Sejm znowelizował ustawę o KAS.

Uchwalona przez Sejm ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne tworzy nowe form pomocy dla zadłużonych podmiotów.

Sejm znowelizował dziś również ustawę Prawo energetyczne. Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie obliga giełdowego, czyli modyfikacja zakresu obowiązku sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej podniesienie z 30 do 100 proc.

Posłowie zdecydowali także o wydłużeniu do końca 2023 r. finansowania ze środków budżetowych restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz o wydłużeniu okresu planowania szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP z 10 do 15 lat.

Ustawa o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej zakłada, że Polski Instytut Sztuki Filmowej będzie wspierał finansowo produkcję utworów audiowizualnych powstających w Polsce.

Zmiany w ustawie o dozorze technicznym dostosowują przepisy ustawy do obecnego stanu prawnego. Mają też służyć zwiększeniu bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych.

Sejm znowelizował ustawę o działalności leczniczej. Nowe przepisy umożliwią fizjoterapeutom wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodowej.

Zmiany w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wykonują prawo Unii Europejskiej i dotyczą uregulowania spraw związanych z sądową kontrolą decyzji wizowych podejmowanych przez konsula.

Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie zakłada wydzielenie Zakładu Badań Antydopingowych z Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego i powołanie Polskiego Laboratorium Antydopingowego.

Posłowie zdecydowali o zmianach w ustawy o Policji. Nowe przepisy wyodrębniają ze służby prewencji pododdziały antyterrorystyczne Policji i tworzą służbę kontrterrorystyczną.

W III czytaniu Sejm przyjął nowelizację ustawy Kodeks postępowania cywilnego. Ustawa dostosowuje system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego w zakresie regulacji odnoszących się do innych spółek osobowych niż spółka jawna.

Sejm zdecydował o ratyfikacji Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu 16 września 1987 r., przyjętych w Kigali 15 października 2016 r. Dokument tworzy ramy i zasady wspólnego działania państw na rzecz ochrony warstwy ozonowej.

Posłowie zdecydowali także o zakończeniu obowiązywania umów w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji między Polską a Rumunią i Czechami. Nowe przepisy usuwają z obrotu umowy międzynarodowe sprzeczne z porządkiem prawnym UE.

Uchwalona przez Sejm ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych określa zasady prowadzenia rejestru i służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE.

Sejm zdecydował o ostatecznym brzmieniu czterech ustaw

Posłowie rozpatrzyli poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o Polskiej Agencji Prasowej, nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, ustawy o kołach gospodyń wiejskich oraz ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Ustawy zostaną teraz skierowane do podpisu Prezydenta.

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących

Sejm wysłuchał informacji bieżącej w sprawie protestu funkcjonariuszy służb mundurowych. Przedstawiciele rządu odpowiadali na pytania posłów m.in. w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej, poprawy warunków pracy i płacy w Policji, wzrostu cen energii elektrycznej czy zwiększonej zachorowalności na odrę.
Inne decyzje Sejmu

pos sejmu

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści