DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Sejm prijal 27 zákonov

Uľahčenia pre podnikateľov, elektronické poukážky, rekonštrukcia odborného vzdelávania, boj proti dopingu v športe, zákon o štátnom sviatku 12. novembra 2018, to sú okrem iného výsledky trojdňového 71. zasadnutia Sejmu. Poslanci zamietli aj občiansky návrh zákona, ktorý predpokladal zrušenie povinnosti niektorých očkovaní.

Sejm novelizoval zákon o vzdelávaní a zákon o vzdelávacom systéme. Cieľom zmien je obnoviť prestíž odborného vzdelávania v Poľsku. To sa má dosiahnuť zlepšením kvality a účinnosti vzdelávania v školách a školských zariadeniach.

Parlament prijal zmeny a doplnenia niektorých zákonov, ktorými sa zavádzajú zjednodušenia pre podnikateľov v daňovom a obchodnom práve. Jeden z najdôležitejších predpokladov je zavedenie štatútu "malého daňovníka" v PIT a CITktorá bude udelená spoločnostiam s tržbami do 2 miliónov EUR ročne (v súčasnosti je to 1,2 milióna EUR).

Zmena a doplnenie viacerých zákonov s cieľom uľahčiť predaj potravín poľnohospodárom v obchodoch a reštauráciách umožní poľnohospodárom predávať svoje výrobky priamo a osloviť väčšiu skupinu spotrebiteľov.

Poslanci Európskeho parlamentu sa rozhodli prijať zmeny a doplnenia zákona o preukazoch totožnosti. Navrhované riešenia umožní od marca budúceho roka vydávať občianske preukazy s elektronickou vrstvou, tzv. elektronické preukazy.

Zmena a doplnenie zákona o námornom rybolove harmonizuje vykonávanie inšpekcií prevádzkovateľov komerčného a rekreačného rybolovu. Novými právnymi predpismi sa zriaďuje funkcia hlavného inšpektora pre morský rybolov.

Sejm rozhodol o zriadenie Stredoeurópskeho inštitútu Inštitút východnej a strednej Európy bude nahradený Inštitútom strednej a východnej Európy. Nový inštitút má byť strategickým zdrojom v oblasti štátnej zahraničnej politiky v rámci troch krajín.

Novela zákona o vrátení spotrebnej dane obsiahnutej v cene nafty používanej v poľnohospodárskej výrobe predpokladá zvýšenie limitu spotreby nafty na hektár poľnohospodárskych plodín.

Vystúpili títo rečnícizákon o osobitných opatreniach na vykonávanie zákona o rozpočte na rok 2019. V dokumente sa okrem iného predpokladajú zmeny týkajúce sa Fondu garantovaných zamestnaneckých dávok.

Sejm sa rozhodol prijať zmeny a doplnenia niektorých zákonov v súvislosti s posilnením dohľadu a ochrany investorov na finančnom trhu. Novela mení spôsob financovania Komisie pre finančný dohľad a Úradu pre finančný dohľad.

Komora rozhodla o prijatí dvoch zákonov na zlepšenie ochrany životného prostredia. Zmena a doplnenie zákona o podpore termomodernizácie a obnovy stanovuje verejné financovanie okrem iného zatepľovania domov a výmeny zastaraných kotlov alebo sporákov na uhlie za ekologickejšie vykurovanie. Na druhej strane, novela zákona o dani z príjmov fyzických osôb a zákona o paušálnej dani z príjmov zavádza daňovú úľavu, ktorá má byť stimulom na tepelnú modernizáciu rodinných domov.

V súvislosti s potrebou zlepšiť ustanovenia týkajúce sa postupov, rozsahu úloh Národnej daňovej správy a spresniť predpisy týkajúce sa zamestnania a služby v colnej a daňovej službe, Sejm zmenil a doplnil zákon o KAS.

Prijaté Sejmom Zákon o reštrukturalizácii dlhu subjektov prevádzkujúcich poľnohospodárske podniky vytvára nové formy pomoci pre zadlžené subjekty.

Sejm dnes tiež novelizoval zákon o energetike. Jednou z najdôležitejších zmien je zavedenie výmennej povinnostiIde o úpravu rozsahu povinnosti predávať vyrobenú elektrinu zvýšením z 30 % na 100 %.

Poslanci Európskeho parlamentu tiež rozhodli. predĺžiť rozpočtové financovanie reštrukturalizácie čiernouhoľného baníctva do konca roka 2023 a na predĺženie obdobia plánovania podrobných smerov rekonštrukcie a technickej modernizácie poľských ozbrojených síl z 10 na 15 rokov.

Zákon o finančnej podpore audiovizuálnej tvorby stanovuje, že Poľský filmový inštitút finančne podporí produkciu audiovizuálnych diel vytvorených v Poľsku.

Zmeny a doplnenia zákona o Technický dozor prispôsobí ustanovenia zákona súčasnému právnemu stavu. Sú tiež určené na zvýšenie bezpečnosti prevádzky technických zariadení.

Sejm zmenil a doplnil zákon o lekárskej činnosti. Nové pravidlá umožnia fyzioterapeutom vykonávať odbornú prax.

Zmeny a doplnenia zákona o konaní pred správnymi súdmi implementujú právo Európskej únie a týkajú sa úpravy záležitostí súvisiacich so súdnym preskúmaním rozhodnutí o udelení víz prijatých konzulom.

Novela zákona o boji proti dopingu v športe, ktorú prijal Sejm, stanovuje oddelenie Oddelenia antidopingového výskumu od Športového inštitútu - Národného výskumného ústavu a zriadenie Poľské antidopingové laboratórium.

Poslanci rozhodli o zmenách zákona o polícii. Nové pravidlá oddeliť protiteroristické zložky polície od preventívnej služby a vytvoriť protiteroristickú službu.

V treťom čítaní Sejm prijal novelu zákona o občianskom súdnom poriadku. Zákon prispôsobuje právny systém rozsudku Ústavného súdu pokiaľ ide o predpisy vzťahujúce sa na iné než všeobecné partnerstvá.

Parlament rozhodol o ratifikácii zmien Montrealského protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, uzavretých v Montreale 16. septembra 1987, ktoré boli prijaté v Kigali 15. októbra 2016. Dokument vytvára rámec a zásady pre spoločnú činnosť krajín na ochranu ozónovej vrstvy.

Poslanci tiež rozhodli o ukončení platnosti dohôd o podpore a vzájomnej ochrane investícií medzi Poľskom a Rumunskom a Českou republikou. Nové pravidlá vylučujú z obehu medzinárodné dohody, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom EÚ.

Zákon o Národný register dlhov stanovuje zásady vedenia registra a jeho cieľom je uplatňovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ.

Sejm rozhodol o konečnom znení štyroch zákonov

Poslanci sa zaoberali pozmeňujúcimi návrhmi Senátu k zákonu o Poľskej tlačovej agentúre, k zákonu o Národnom inšpektoráte práce, k zákonu o vidieckych krúžkoch žien a k zákonu o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní, koncesiách na práce alebo služby a verejno-súkromnom partnerstve. Akty sa teraz zašlú na podpis prezidentovi.

Aktuálne informácie a otázky k aktuálnym témam

Sejm si vypočul aktuálne informácie o proteste príslušníkov uniformovaných zložiek. Zástupcovia vlády odpovedali na otázky poslancov, ktoré sa okrem iného týkali návrhu nariadenia o pilotnom programe starostlivosti v rámci siete onkologických pracovísk, zlepšenia pracovných a platových podmienok v polícii, zvýšenia cien elektrickej energie či zvýšeného výskytu osýpok.
Ďalšie rozhodnutia Sejmu

pos sejmu

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah