POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Podsumowanie 72. posiedzenia Sejmu

Zakaz pracy w służbie dyplomatycznej dla współpracowników służb bezpieczeństwa PRL, uregulowanie opieki nad grobami weteranów walk o wolność i niepodległość Polski oraz nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym – to główne projekty procedowane przez posłów podczas pierwszego dnia 72. posiedzenia Sejmu. Ponadto, we środę sześciu nowych posłów złożyło ślubowanie przed Sejmem. Izba upamiętniła również 40. rocznice otrzymania Nagrody Nobla przez Isaaca Bashevisa Singera.

72. posiedzenie Sejmu rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy pamięci pomordowanych w hitlerowskim obozie na terenie twierdzy Modlin. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński przypomniał, że 75 lat temu miało miejsce największe nasilenie masowych egzekucji, śmierć w III forcie w Pomiechówku poniosły tysiące osób, a prawdziwej liczby ofiar nie da się ustalić.  Następnie ślubowanie złożyło sześciu nowych posłów: Kamil Bortniczuk, Sławomir Hajos, Grzegorz Lorek, Robert Majka, Magdalena Marek i Jagna Marczułajtis-Walczak.  Zastąpią oni parlamentarzystów, którzy zdobyli mandat wyborach samorządowych. Sejm znowelizował ustawę o Sądzie Najwyższym zakładającą zmianę przepisów dot. przejścia w stan spoczynku sędziów SN i NSA, po osiągnięciu określonego wieku. Posłowie przez aklamację podjęli uchwałę upamiętniającą 40. rocznice otrzymania Nagrody Nobla przez Isaaca Bashevisa Singera. „Isaac Bashevis Singer zajmuje wyjątkowe miejsce w historii Polski jako pisarz, który w swojej twórczości utrwalił i upamiętnił obrazy nieistniejącej już dziś na terenie naszego kraju tradycyjnej społeczności żydowskiej”- głosi treść przyjętej uchwały.

Drugi dzień posiedzenia Sejmu to rozpoczęcie prac parlamentarnych nad poprawą skuteczność ściągalności alimentów i penalizacją fałszowania liczników przebiegu pojazdu oraz głosowanie nad całkowitym zakazem pracy w dyplomacji dla współpracowników służb bezpieczeństwa PRL to główne punkty drugiego dnia 72. posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmowali się też wnioskiem prokuratury o wyrażenie zgody na uchylenie immunitetu i zastosowanie tymczasowego aresztu wobec posła Stanisława Gawłowskiego oraz wysłuchali informacji bieżącej na temat rządowego programu „Moda na eksport”.

Sejm uchwalił ustawę zakazującą pracy w służbach dyplomatycznych osobom, które współpracowały ze służbami bezpieczeństwa PRL. Posłowie uchwalili również ustawę dzięki, której powstanie ewidencja grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski znajdujących się w naszym kraju i poza jego granicami.

Posłowie uchwalili nowelizację ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych. Celem zmian jest ułatwienie transgranicznej wymiany kopii utworów w formatach umożliwiających dostęp do nich osobom niewidomym, słabowidzącym i z innymi niepełnosprawnościami poprzez zwiększenie dostępności książek, czasopism, gazet, magazynów, partytur muzycznych i innych materiałów drukowanych, także wydanych w formie dźwiękowej.

Uchwalona nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych wprowadza zmniejszenie wymogów formalnych w przypadku zaistnienia konieczności wymiany pomiędzy zainteresowanymi biletów na Turniej Finałowy FIFA U20 Mistrzostwa Świata Polska 2019.

Izba uchwaliła też ustawę o europejskiej partii politycznej i europejskiej fundacji politycznej, który zapewnia skuteczne stosowanie rozporządzenia unijnego nr 1141/2014 w sprawie ich statusu i finansowania.

Posłowie uchwalili nowelizację ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”.

W zakresie rolnictwa znowelizowano ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ustawę o lasach. W kolejnym głosowaniu dot. ustawy o paszach Sejm zadecydował o  wydłużeniu o dwa lata, do 1 stycznia 2021 r. – okresu, w którym można stosować pasze GMO w żywieniu zwierząt.

Posłowie uchwalili również nowelizacje ustaw podatkowych. Do 30 czerwca 2020 r. wydłuży się okres obowiązywanie zerowej stawki akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie. W noweli ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej Sejm zadecydował o dalszym zawieszeniu pobierania podatku od sprzedaży detalicznej, natomiast uchwalona zmiana ustawy o podatku od towarów i usług wprowadza powiązanie poziomu stawek podatku VAT ze stanem finansów publicznych oraz ogólną kondycją gospodarki. Izba uchwaliła również ustawę upraszczającą i ujednolicającą przepisy zakresie VAT mające zastosowanie do bonów na towary lub usługi.

Sejm zatwierdził również zastąpienie posła Marka Jakubiaka w składzie Komisji ds. wyłudzeń podatku VAT przez posła Błażeja Pardę.

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o dokumentach publicznych, która m.in ustala zasady opracowywania wzorów dokumentów publicznych. Ustawa trafi do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy. Na biurko prezydenta trafi również nowelizacja ustaw prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw, których celem jest odbudowa prestiżu kształcenia zawodowego. Sejm większością głosów przyjął poprawki Senatu.

Na początku trzeciego dnia 72. posiedzenia, posłowie minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego Jana Pieniądza, posła PSL na Sejm II kadencji. Ponadto, przez aklamację została przyjęta uchwała, którą Sejm uczcił 100. rocznicę bohaterskiej obrony Lwowa. Sejm zdecydował także o wyborze Mikołaja Pawła Pawlaka na Rzecznika Praw Dziecka.

W głosowaniu posłowie odrzucili poselski projekt nowelizacji ustaw: Kodeks wykroczeń oraz Prawo o ruchu drogowym. Ponadto Marszałek Sejmu zdjął z porządku obrad głosowanie w sprawie wniosku Naczelnika Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie z 24 czerwca 2018 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej i stosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania posła Stanisława Gawłowskiego. Decyzja została podjęta po wpłynięciu oświadczenia posła o zrzeczeniu się immunitetu. Sprawa została ponownie skierowana do Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich.

Sejm przyjął ustawę o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego. Ustawa trafi do Senatu.

Po dyskusji Sejm zdecydował o wyborze Mikołaja Pawła Pawlaka na Rzecznika Praw Dziecka. Zgodnie z ustawą o RPD, decyzja Sejmu trafi do Senatu.

W głosowaniu Izba przyjęła wniosek Prezydium Sejmu w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych.

Następnie Sejm wysłuchał sprawozdania Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2017 r. wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy oraz ze stanowiskiem Komisji i 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół na temat sprawozdania PIP. Przeprowadzono także I czytania trzech poselskich projektów, nowelizujących m.in. Kodeks pracy, dotyczących praw pracowniczych.

KS/CIS

fot. R. Zambrzycki

72 PS

72 ps okl

 

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści