POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Podsumowanie 61. posiedzenia Sejmu

Podczas 61. posiedzenia Sejm uchwalił następujące ustawy:

Ustawa określająca zasady pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się i zatrudnionych na niektórych stanowiskach w podmiotach sektora finansowego na terenie RP, bez względu na formę zatrudnienia. Zgodnie z ustawą stworzone zostaną podstawy umożliwiające ochronę własności podmiotów sektora finansowego oraz ich klientów, dzięki czemu wzrośnie bezpieczeństwo obrotu. Pracodawca będący podmiotem sektora finansowego będzie miał prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz od osoby zatrudnionej na określonych w projekcie stanowiskach pracy podania informacji nt. ewentualnego skazania prawomocnym wyrokiem za określone przestępstwa.

Zmiany w ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów TK dają możliwość publikacji rozstrzygnięć Trybunału z 9 marca, 11 sierpnia i 7 listopada 2016 roku, zapadłych z naruszeniem przepisów ustawy o TK.

Zmiany o charakterze doprecyzowującym, umożliwiające sprawną realizację procedur przewidzianych w ustawie o SN. Nowelizacja ma na celu m.in. zapewnienie realizacji zasady autonomii budżetowej Izby Dyscyplinarnej SN. Ustawa zawiera także regulację, która ma być wprowadzona w celu zagwarantowania, że obsadzenie stanowisk I Prezesa SN lub Prezesa SN nastąpi w trybie nowej ustawy o Sądzie Najwyższym.

Nowelizacja ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym wprowadza m.in. dwustopniową procedurę konsultacji przy odwołaniu prezesa lub wiceprezesa sądu. Zgodnie z nową procedurą Minister Sprawiedliwości najpierw zasięgał będzie opinii kolegium sądu, a jeżeli ta byłaby negatywna, zwracał się będzie do Krajowej Rady Sądownictwa. KRS będzie mogła odmówić zgody większością 2/3 głosów. Ustawa zrównuje także standardowy wiek przejścia w stan spoczynku do 65 lat dla sędziów-kobiet i sędziów-mężczyzn, z pozostawieniem kobietom możliwości wyboru i wcześniejszego przejścia w stan spoczynku po ukończeniu 60 lat, niezależnie od stażu pracy.

Zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzają nowe zasady stosowane w ramach Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ). Zgodnie z ustawą zwiększona zostanie liczba podmiotów, które będą się mogły ubiegać o opinię celowości inwestycji. Nowe rozwiązania przewidują, że uzyskanie niektórych dotacji ze środków budżetu państwa na zakup sprzętu lub remonty będzie wymagało uzyskania pozytywnej opinii o celowości inwestycji. Zmiany obejmą także procedurę składania i oceny wniosków inwestycyjnych. Jednostki, które będą chciały wystąpić o opinię o celowości inwestycji, będą musiały dostarczyć szerszy zakres informacji na temat planowanego przedsięwzięcia. Będzie to dotyczyć sytuacji, gdy inwestycja obejmuje więcej niż jedną dziedzinę medycyny.

Zmiany w Prawie o ruchu drogowym oraz ustawie o kierujących pojazdami dostosowują system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2016 r. orzekającego, że zatrzymanie prawa jazdy kierowcy, który przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h ze względu na stan wyższej konieczności związanej z ratowaniem życia lub zdrowia jest niezgodne z Konstytucją RP.

Nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami, która przesądza, że ograniczenia słuchu nie są przeciwskazaniem zdrowotnym w możliwości zdobycia prawa jazdy w kategorii C i C1 (tj. na samochody ciężarowe).

Zmiany w ustawie o Służbie Więziennej i ustawie – Kodeks karny wykonawczy dotyczą poszerzenia kompetencji SW w związku z wykonywaniem przez nią zadań związanych z systemem dozoru elektronicznego (SDE). Uchwalona ustawa ma zapewnić poprawę skuteczności i bezpieczeństwa odbywania kar w tym systemie.

Nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zakłada rozszerzenie mecenatu państwa nad działalnością kulturalną o ochronę dziedzictwa narodowego poza granicami kraju. Zgodnie z ustawą sprawowany przez państwo mecenat, polegający na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz opieki nad zabytkami, będzie obejmować inicjatywy nie tylko w Polsce, ale także za granicą.

Ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m dotyczy stworzenia jednolitego rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (obejmującego jednostki śródlądowe i morskie, żaglowe i motorowe, w tym przeznaczone do połowu ryb) z pozostawieniem możliwości rejestracji w Izbach Morskich w przypadku hipoteki morskiej, umówienia składania wniosków drogą elektroniczną (e-PUAP) oraz stworzenia elektronicznej bazy danych dla potrzeb rejestracji jachtów w celu zapewnienia stałego dostępu do danych dla służb ratowniczych i administracji państwowej.

Izba uchwaliła zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza zmianę dotyczącą zabezpieczenia społecznego pomocników rolnika, pracujących przy zbiorach w gospodarstwie rolnym. Przygotowano rozwiązanie adresowane do rolników korzystających ze wsparcia innych osób przy zbiorach owoców i warzyw, podczas których dochodzi do spiętrzenia prac.

Nowelizacja Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw przewiduje z kolei wprowadzenie krótszego, ogólnego terminu przedawnienia roszczeń. Ma to skłonić wierzycieli do szybszego inicjowania postępowań, przyczyniając się do stabilności i pewności obrotu prawnego.

Dostosowaniu przepisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego służą zmiany w ustawie Kodeks postępowania cywilnego, ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawie o księgach wieczystych i hipotece. Trybunał uznał za niezgodny z Konstytucją jeden z artykułów kpc zakresie, w jakim odnosi się do zabezpieczenia przez obciążenie nieruchomości obowiązanego hipoteką przymusową.

Posłowie zdecydowali o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. Nowelizacja dotyczy przeniesienia spraw infrastruktury przestrzennej z działu informatyzacja do działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

Sejm uchwalił cztery ustawy dotyczące rozwiązania umów o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji z Francją, Belgią i Luksemburgiem, Cyprem oraz Holandią. Tzw. umowy intra-EU BIT są wypowiadane ze względu na kwestionowanie ich przez Komisję Europejską jako niezgodnych z prawem Unii Europejskiej. Postanowienia umów są sprzeczne z zasadami swobody przepływu kapitału, swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług oraz z podstawowymi zasadami prawa UE, takimi jak: zasada nadrzędności, jedności, skuteczności i pewności prawa UE.

Posłowie znowelizowali ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zmiany zakładają m.in. przejęcie przez Ministra Zdrowia zadań w zakresie utrzymania i obsługi technicznej Systemu Wspomagania Dowodzenia (SWD) Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM), dotychczas realizowanego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Uchwały podjęte przez Izbę:

Sejm bezwzględną większością głosów podjął trzy uchwały: o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz za czyn określony we wniosku powoda Dawida Jackiewicza; o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Ryszarda Petru za czyn określony we wniosku oskarżyciela prywatnego Macieja Wąsika i o wyrażeniu zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Stanisława Gawłowskiego.

Sejm uchwałą podjętą przez aklamację uczcił 75. rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim. Szczegóły w osobnym komunikacie

tekst: CIS

27523890808_c6a5083148_o61. ps61 pos41429021391_2e98bd23bd_oSejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd żydowskim bojownikom, którzy dali wyraz najwyższemu bohaterstwu i poświęceniu, walcząc w obronie uniwersalnych wartości, jakimi są ludzka wolność i godność – brzmi uchwała w 75. rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści