DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Zhrnutie 61. zasadnutia Sejmu

Na 61. schôdzi Sejm prijal tieto zákony:

Zákon, ktorým sa stanovujú pravidlá získavania informácií o registri trestov osôb uchádzajúcich sa o zamestnanie a zamestnaných na určitých pozíciách v subjektoch finančného sektora v Poľskej republike bez ohľadu na formu zamestnania. Na základe tohto zákona sa vytvorí základ na ochranu majetku subjektov finančného sektora a ich klientov, čím sa zvýši bezpečnosť obchodovania. Zamestnávateľ, ktorý je subjektom finančného sektora, bude mať právo požadovať od uchádzača o zamestnanie a osoby zamestnanej na pozíciách uvedených v návrhu, aby poskytli informácie o každom právoplatnom odsúdení za určité trestné činy.

Zmeny a doplnenia zákona - Úvodné ustanovenia zákona o organizácii a konaní pred ústavným súdom a zákona o postavení sudcov ústavného súdu dávajú možnosť zverejniť rozhodnutia súdu z 9. marca, 11. augusta a 7. novembra 2016, ktoré boli vydané v rozpore s ustanoveniami zákona o ústavnom súde.

Zmeny a doplnenia objasňujúceho charakteru, ktoré umožnia účinné vykonávanie postupov stanovených v zákone o Najvyššom súde. Cieľom novely je okrem iného zabezpečiť uplatňovanie zásady rozpočtovej autonómie disciplinárneho senátu Najvyššieho súdu. Zákon obsahuje aj nariadenie, ktoré sa má zaviesť s cieľom zabezpečiť, aby sa obsadzovanie funkcií prvého predsedu Najvyššieho súdu alebo predsedu Najvyššieho súdu uskutočňovalo v súlade s novým zákonom o Najvyššom súde.

Novely zákona - zákona o sústave všeobecných súdov a zákona o Najvyššom súde okrem iného zavádzajú dvojstupňový konzultačný postup pri odvolávaní predsedu alebo podpredsedu súdu. Podľa nového postupu si minister spravodlivosti najprv vyžiada stanovisko súdneho kolégia a v prípade záporného stanoviska sa obráti na Národnú radu súdnictva. NSS bude môcť odmietnuť svoj súhlas dvojtretinovou väčšinou. Zákon tiež zrovnoprávni štandardný vek odchodu do dôchodku na 65 rokov pre sudkyne a sudcov, pričom ženy si budú môcť vybrať a odísť do dôchodku skôr, v 60 rokoch, bez ohľadu na dĺžku praxe.

Novelou zákona o zdravotnej starostlivosti financovanej z verejných zdrojov sa zavádzajú nové pravidlá platné pre nástroj na posudzovanie žiadostí o investície v sektore zdravotníctva (IOWISZ). Podľa zákona sa zvýši počet subjektov, ktoré budú môcť požiadať o stanovisko k vhodnosti investície. Nové riešenia stanovujú, že získanie určitých dotácií zo štátneho rozpočtu na nákup zariadenia alebo rekonštrukciu si bude vyžadovať kladné stanovisko k účelnosti investície. Zmeny sa budú týkať aj postupu predkladania a posudzovania investičných žiadostí. Jednotky, ktoré chcú požiadať o stanovisko k vhodnosti investície, budú musieť poskytnúť širší rozsah informácií o plánovanom podniku. To platí, ak sa investícia týka viac ako jednej oblasti medicíny.

Zmeny zákona o cestnej premávke a zákona o vodičoch vozidiel zosúlaďujú právny systém s rozsudkom Ústavného tribunálu z 11. októbra 2016, ktorý rozhodol, že zadržanie vodičského preukazu vodičovi, ktorý prekročil povolenú rýchlosť o viac ako 50 km/h z dôvodu stavu najvyššej nevyhnutnosti súvisiacej so záchranou života alebo zdravia, je nezlučiteľné s Ústavou Poľskej republiky.

Novela zákona o vodičoch, ktorá stanovuje, že sluchové obmedzenia nie sú zdravotnou prekážkou pre získanie vodičského oprávnenia skupín C a C1 (t. j. pre ťažké nákladné vozidlá).

Novela zákona o Zbore väzenskej a justičnej stráže a zákona - Výkonný trestný poriadok sa týka rozšírenia kompetencií SW v súvislosti s plnením jeho úloh súvisiacich s elektronickým systémom dohľadu (SDE). Prijatý zákon má zabezpečiť zvýšenie účinnosti a bezpečnosti výkonu trestu v rámci tohto systému.

Novela zákona o organizácii a prevádzke kultúrnych aktivít predpokladá rozšírenie štátnej záštity nad kultúrnymi aktivitami aj na ochranu národného kultúrneho dedičstva v zahraničí. Podľa zákona bude štátna záštita, ktorá spočíva v podpore a propagácii tvorivosti, vzdelávania a kultúrnej výchovy, kultúrnych aktivít a iniciatív a starostlivosti o pamiatky, zahŕňať iniciatívy nielen v Poľsku, ale aj v zahraničí.

Zákon o registrácii jácht a iných plavidiel s dĺžkou do 24 m sa týka vytvorenia jednotného registra jácht a iných plavidiel s dĺžkou do 24 m (zahŕňajúceho vnútrozemské a pobrežné plavidlá, plachetnice a motorové plavidlá vrátane plavidiel určených na rybolov) s možnosťou registrácie v námorných komorách pre námorné hypotéky, usporiadania elektronickej žiadosti (e-PUAP) a vytvorenia elektronickej databázy pre registráciu jácht s cieľom zabezpečiť trvalý prístup k údajom pre záchranné služby a štátnu správu.

Parlament schválil zmeny a doplnenia zákona o sociálnom poistení poľnohospodárov a niektorých ďalších zákonov. Zákon zavádza zmenu týkajúcu sa sociálneho zabezpečenia pomocných pracovníkov poľnohospodára pracujúcich pri zbere úrody na farme. Bolo pripravené riešenie pre poľnohospodárov, ktorým pri zbere ovocia a zeleniny pomáhajú iné osoby, počas ktorého je zhon.

Novela Občianskeho zákonníka a niektorých ďalších zákonov zasa ustanovuje zavedenie kratšej všeobecnej premlčacej lehoty pre nároky. Cieľom je povzbudiť veriteľov k rýchlejšiemu začatiu konania, čo prispeje k stabilite a istote právnych úkonov.

Zmeny a doplnenia zákona o Občianskom súdnom poriadku, zákona o správnom exekučnom konaní a zákona o katastri nehnuteľností majú za cieľ prispôsobiť právne predpisy nálezu Ústavného súdu. Súd vyhlásil za protiústavný jeden z článkov Občianskeho súdneho poriadku v rozsahu, v akom sa vzťahuje na zabezpečenie zaťažením nehnuteľnosti povinnej strany nútenou hypotékou.

Poslanci sa rozhodli zmeniť zákon o orgánoch štátnej správy a zákon o infraštruktúre pre priestorové informácie. Zmena sa týka prevodu záležitostí priestorovej infraštruktúry z odboru informačných technológií na odbor výstavby, plánovania a územného rozvoja a bývania.

Sejm schválil štyri zákony o ukončení platnosti dohôd o podpore a vzájomnej ochrane investícií s Francúzskom, Belgickom a Luxemburskom, Cyprom a Holandskom. Takzvané dvojstranné investičné dohody v rámci EÚ sa ukončujú, pretože ich Európska komisia napadla ako nezlučiteľné s právom Európskej únie. Ustanovenia dohôd sú v rozpore so zásadami voľného pohybu kapitálu, slobody usadiť sa a slobody poskytovať služby, ako aj so základnými zásadami práva EÚ, ako sú nadradenosť, jednota, účinnosť a istota práva EÚ.

Poslanci novelizovali zákon o štátnej zdravotníckej záchrannej službe. Zmeny okrem iného stanovujú, že minister zdravotníctva prevezme úlohy spojené s udržiavaním a prevádzkou systému podpory velenia (SWD) pre štátnu zdravotnícku záchrannú službu (PRM), ktoré doteraz vykonával minister zodpovedný za verejnú správu.

Uznesenia prijaté komorou:

Sejm absolútnou väčšinou prijal tri uznesenia: súhlas s trestným stíhaním poslankyne Kamily Gasiuk-Pihowicz za skutok uvedený v návrhu žalobcu Dawida Jackiewicza, súhlas s trestným stíhaním poslanca Ryszarda Petru za skutok uvedený v návrhu súkromného žalobcu Macieja Wāsika a súhlas so zadržaním a dočasným zatknutím poslanca Stanisława Gawłowského.

Sejm si pripomenul 75. výročie povstania vo varšavskom gete rezolúciou prijatou aklamáciou. Podrobnosti v oddelená komunikácia

text: CIS

27523890808_c6a5083148_o61. ps61 pos41429021391_2e98bd23bd_oSejm Poľskej republiky vzdáva hold židovským bojovníkom, ktorí preukázali najvyššie hrdinstvo a obetavosť v boji na obranu univerzálnych hodnôt ľudskej slobody a dôstojnosti, uvádza sa v uznesení k 75. výročiu vypuknutia povstania vo varšavskom gete

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah