POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Podsumowanie 58. posiedzenia Sejmu

W czwartek podczas ostatniego dnia 58. posiedzenia Sejmu odbył się blok głosowań. Posłowie uchwalili osiem ustaw, podjęli jedną uchwałę i rozpoczęli prace nad dziewięcioma projektami w I czytaniu. Sejm podjął uchwałę w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r. oraz przyjął informację rządu o działaniach podejmowanych w 2015 oraz w 2016 roku na rzecz osób niepełnosprawnych. Następne posiedzenie planowane jest na przełomie lutego i marca (27.02-01.03).

Sejm uchwalił osiem ustaw. Będą teraz przedmiotem prac Senatu

Nowelizacja ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium. Nowe przepisy umożliwią wyposażenie żołnierzy tych wojsk stacjonujących w Polsce w broń i amunicję znajdującą się na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP.

Sejm znowelizował też ustawę o pomocy społecznej. Nowelizacja zakłada wprowadzenie dodatkowego typu placówki: schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Posłowie uchwalili ustawę przewidującą powołanie Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Jego celem będzie przekazywanie młodym pokoleniom znaczenia wspólnej tradycji i wspieranie dwustronnej kooperacji naukowej.

Znowelizowano ustawę o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Nowela wprowadza m.in. zmiany dotyczące zasad wsparcia samorządów w tworzeniu zasobu mieszkań na wynajem. Proponowane zmiany mają np. pozwolić gminom ubiegać się o dofinansowanie bez dotychczasowego warunku wydzielenia z gminnego zasobu odpowiedniej liczby lokali socjalnych, a w rezultacie mają być wsparciem mieszkaniowym dla osób o niskich i średnich dochodach.

Dzięki noweli ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, dzieci przebywające wraz z matkami więzionymi za działalność opozycyjną w PRL, będą mogły otrzymać odszkodowanie i zadośćuczynienie od Skarbu Państwa.

Sejm wyraził zgodę na ratyfikację przez Prezydenta RP tzw. poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., sporządzonej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r.

Posłowie przyjęli ustawę o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Kopenhadze dnia 1 maja 1990 r. Ustawa dotyczy rozwiązania umowy intra-EU BIT pomiędzy Polską a Danią, co ma doprowadzić do zgodności z prawem UE stosunki polsko-duńskie w zakresie współpracy gospodarczej.

Znowelizowano ustawę o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw. Przyjęte rozwiązania pozwolą wypełnić w całości zobowiązania Polski wynikające z prawa UE w zakresie zgłaszania i rejestracji upraw GMO.

Początek prac parlamentarnych. I czytania projektów

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zapewni realizację drugiego etapu Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Jego podstawowym zadaniem jest wspieranie rodzin z osobami niepełnosprawnymi, w szczególności wychowujących niepełnosprawne dzieci. Zaproponowano m.in. regulacje, które będą wspierać byłych uczestników warsztatów terapii zajęciowej w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym, dzięki udziałowi w zorganizowanej formie rehabilitacji. Wprowadzone zostaną też elastyczne formy zatrudnienia. Sejm skierował projekt do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Sejm rozpoczął prace nad nowelizacją Kodeksu karnego, którego celem jest zaostrzenie kar za ciężkie przestępstwa na tle seksualnym i zwiększenie ochrony ofiar gwałtów. Projekt wprowadza m.in. karę dożywocia dla osoby, która na skutek gwałtu doprowadzi do śmierci ofiary. Wobec sprawcy zabójstwa, w związku ze zgwałceniem dziecka poniżej 15 lat, sąd – wymierzając karę dożywotniego pozbawienia wolności – będzie mógł wyłączyć w ogóle możliwość uzyskania warunkowego zwolnienia z więzienia. Ponadto projekt zaostrza kary za gwałt ze szczególnym okrucieństwem (obecnie od 5 do 15 lat pozbawienia wolności), a po zmianach również 25 lat więzienia. Z kolei gwałt na dziecku poniżej 15. roku życia będzie podlegać karze od 5 (dziś od 3) do 15 lat albo nawet 25 lat pozbawienia wolności. Przy dodatkowo obciążających okolicznościach, takich jak np. szczególne okrucieństwo, kara będzie odpowiednio zwiększona, aż do dożywocia – bez możliwości warunkowego zwolnienia. Rządowy projekt wprowadza też m.in. zwielokrotnione kary dla gwałcicieli-recydywistów. Projekt zostanie teraz rozpatrzony w Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach.

Projekt nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej zakłada zmianę systemu naboru oraz szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy. Projekt przewiduje utworzenie uczelni SW, wzorowanej na rozwiązaniach stosowanych w Wojsku Polskim, Policji czy w Państwowej Straży Pożarnej, która będzie kształcić przyszłe kadry dla potrzeb więziennictwa. Głównym celem projektowanych zmian jest poprawa jakości kształcenia funkcjonariuszy i pracowników SW oraz doboru optymalnych kandydatów do służby. Sejm skierował projekt do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Podstawowym celem rządowej propozycji zmian w ustawie o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw jest objęcie systemem monitorowania kolejowych przewozów towarów tzw. wrażliwych (paliwa silnikowe i ich pochodne, w tym biodiesel; dodatki do paliw; oleje smarowe; odmrażacze na bazie alkoholu etylowego; rozcieńczalniki i rozpuszczalniki; alkohol etylowy częściowo i całkowicie skażony oraz susz tytoniowy). Projekt zostanie teraz rozpatrzony w Komisji Finansów Publicznych oraz w Komisji Infrastruktury.

W projekcie nowelizacji Kodeksu wykroczeń proponuje się zmianę ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, ze zm.; dalej jako: kw). Zmodyfikowane mają zostać dwa przepisy: art 130 § 1 kw i art. 147a § 1 kw w celu dostosowania ich do zasad prawidłowej legislacji. W art. 130 § l kw projekt zakłada usunięcie zawartego w tym przepisie odesłania do art. 120 kw dotyczącego przywłaszczenia drzewa leśnego. Natomiast w art. 147a § l kw zapis “prowadzenia zakładu leczniczego” ma zostać zmieniony na: “prowadzenia podmiotu leczniczego” oraz “prowadzenia działalności leczniczej”. Art. 130 § 1 kw wyłącza stosowanie przepisu o kradzieży, kradzieży leśnej, paserstwie i zniszczeniu mienia, jeżeli przedmiotem czynu jest broń, amunicja, materiały lub przyrządy wybuchowe. Sejm skierował projekt do Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach w celu rozpatrzenia.

Sejm rozpoczął prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o usługach płatniczych. Nowe przepisy mają zapewnić większą przejrzystość i spójność prawa w obszarze usług płatniczych. Będą też podstawą do stworzenia jednolitego rynku płatności w UE. Chodzi o to, aby dokonywanie płatności transgranicznych było proste i bezpieczne, tak jak dokonywanie płatności krajowych w krajach członkowskich. Dyrektywa w znacznym stopniu wpłynie na kształt całego rynku usług płatniczych, a tym samym na działalność m.in. banków, instytucji płatniczych, podmiotów oferujących karty sklepowe i karty paliwowe oraz niezależnych operatorów bankomatów czy innych niebankowych dostawców usług płatniczych. Sejm skierował rządowy projekt do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia.

I czytanie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 2212). Projekt wprowadza zasadę, zgodnie z którą na finansowanie ochrony zdrowia z budżetu państwa będą przeznaczane corocznie środki finansowe w wysokości nie niższej niż 6,8% PKB z roku poprzedniego. Jednocześnie w projekcie zastrzeżono, że wielkość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie ochrony zdrowia w latach 2018-2020 nie może być mniejsza niż: 5,2% z roku poprzedniego w 2018 r., 5,7% PKB z roku poprzedniego w 2019 r. oraz 6,2% PKB z roku poprzedniego w 2020 r. Uzasadnienie projektu przedstawił reprezentant Inicjatywy Ustawodawczej dr Tomasz Dybek. Sejm odrzucił wniosek PSL o niezwłoczne przejście do II czytania projektu. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Zdrowia.

I czytanie rządowego projektu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (druk nr 2232). Projekt kompleksowo reguluje zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w Polsce. Określa nowe zasady funkcjonowania organizacji zbiorowego zarządzania w celu zapewnienia przejrzystości ich działania oraz odpowiedzialności wobec ich członków. Rozwiązania zawarte w projekcie mają dostosować polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (dyrektywa 2014/26/UE tzw. dyrektywa CRM). Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Paweł Lewandowski. Decyzją Sejmu projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Kultury i Środków Przekazu.

I czytanie rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (druk nr 2233). Projekt dotyczy dostosowania europejskich regulacji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu do wymogów wynikających ze znowelizowanych zaleceń Financial Action Task Force, a także usprawnienie współpracy oraz wymiany informacji pomiędzy jednostkami analityki finansowej państw członkowskich, jak również wypracowanie spójnej, unijnej polityki wobec państw trzecich. Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Piotr Walczak. Sejm skierował projekt do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji ds. Służb Specjalnych.

Uchwały podjęte przez Izbę

Sejm podjął uchwałę w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r. W uchwale Sejm wspiera w negocjacjach z instytucjami unijnymi polskich negocjatorów w sprawie przyszłości wspólnej polityki rolnej (WPR) po 2020 roku. Dokument zawiera priorytety Polski w tej kwestii.

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących

Posłowie wysłuchali informacji Ministra Edukacji Narodowej w sprawie działań służących odbudowie i rozwojowi kształcenia zawodowego przedstawionej przez sekretarz stanu Marzenę Machałek. Pytania posłów do przedstawicieli rządu dotyczyły m.in. postępu prac inwestycyjnych na S19 Via Carpatia oraz finansowania i rozwoju sieci środowiskowych domów samopomocy.

Inne decyzje podjęte przez Sejm

Sejm przyjął do wiadomości Informację Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2015 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych wraz ze stanowiskiem Komisji oraz Informację Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2016 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych wraz ze stanowiskiem Komisji. Obie Informacje przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz.

tekst: Kancelaria Sejmu:  http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=9E3B34E28315CE54C125822E00484767

RZ__0057 RZ__0091 RZ__0103

Poseł AM

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści