POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Podsumowanie 54. posiedzenia Sejmu

Podczas 54. posiedzenia Sejmu posłowie wysłuchali exposé premiera Mateusza Morawieckiego https://marekkuchcinski.pl/wydarzenia/polska-liderem-swiatowej-gospodarki-expose-premiera-morawieckiego/

Ponadto Sejm uchwalił siedem ustaw:

Nowelizacja ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego doprecyzowuje sposób wykonania tzw. ustawy dekomunizacyjnej oraz zapewnia stabilność zmian dokonanych na podstawie tej ustawy. Zmiany dotyczą ustawy z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki, oraz ustawy z 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Nowelizacja ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Dzięki nowym przepisom ma wzrosnąć rola społeczności lokalnej w funkcjonowaniu oraz kontroli nad władzą samorządową. Zwiększona ma zostać transparentność procesu wyborczego i ograniczona możliwość potencjalnych nadużyć. Ustawa przewiduje m.in. wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz proporcjonalność wyborów do rad gmin. Wzmocniona i uregulowana na poziomie ustawowym zostanie instytucja budżetu obywatelskiego, obowiązkowe będzie transmitowanie sesji rad i sejmików, zwiększą się kompetencje kontrolne radnych, obywatele dostaną prawo wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Przejrzystość procesu wyborczego wzrośnie m.in. dzięki obowiązkowi transmitowania prac obwodowych komisji wyborczych, wzrostowi roli mężów zaufania, zmianie trybu prac komisji obwodowych. Powstaną nowe niezależne organy wyborcze: obwodowy i powiatowy komisarz wyborczy. Przejmą one niektóre kompetencje dotąd wykonywane przez polityków lokalnych, często zainteresowanych wynikiem wyborów. Ustawa zakłada także nową organizację Państwowej Komisji Wyborczej, która ma wejść w życie po zakończeniu bieżącej kadencji Sejmu.

Nowelizacja ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Dostosowuje ona polskie prawo do przepisów UE odnoszących się do działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Organ nadzoru ma mieć możliwość uznać zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji za wewnętrzny zakład ubezpieczeń lub wewnętrzny zakład reasekuracji. Zmiany obejmują także rozwiązania dotyczące zawierania przez krajowe zakłady ubezpieczeń umów koasekuracji dużych ryzyk, umiejscowionych na terytorium Polski i innych państw UE.

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Dotyczy ona realizacji wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE poprzez wprowadzenie zmian w załączniku nr 3 do ustawy, polegających na objęciu podstawową stawką podatku od towarów i usług niektórych wyrobów wymienionych obecnie w tym załączniku.

Nowelizacja ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska. Celem zmiany jest podniesienie jakości badań powietrza atmosferycznego, a także zwiększenie bezpłatnego i powszechnego dostępu do informacji nt. rozkładu zanieczyszczeń.

Nowelizacja ustawy zwiększająca skuteczność zwalczania chorób zakaźnych zwierząt poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie zabezpieczenia przed rozwleczeniem choroby zakaźnej zwierząt. Celem nowelizacji jest także zwiększenie skuteczności funkcjonowania organów Inspekcji Weterynaryjnej poprzez możliwość nakładania dodatkowych nakazów, zakazów i ograniczeń w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt a także wprowadzenie sankcji administracyjnych za ich nieprzestrzeganie.

Nowelizacja ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Wprowadza ona zmiany w ustawie z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Istota zmian sprowadza się do zmiany terminu uruchomienia Rejestru Należności Publicznoprawnych.

Uchwały podjęte przez Izbę:

Uchwała w sprawie uczczenia 100. rocznicy polskiej awangardy. Artystyczna działalność polskich twórców tego kierunku w sztuce wpłynęła na proces przemian społecznych dokonujących się w Polsce na początku XX wieku.

Uchwała w sprawie uczczenia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Ossolineum jest jednym z najważniejszych i najstarszych ośrodków kultury polskiej, którego bogate zbiory biblioteczne obejmują ważne dla polskiej historii starodruki i rękopisy.

Uchwała w sprawie inicjatywy powołania Fundacji im. Wacława Felczaka. Bliźniacze fundacje będą wspierać przyjaźń polsko-węgierską https://marekkuchcinski.pl/bez-kategorii/sejm-rp-podjal-uchwale-sprawie-inicjatywy-powolania-fundacji-im-waclawa-felczaka/

KMB_5717KKB_3712KKB_3790posie54

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści