POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Październikowe darmowe porady prawne w biurze poselskim Marka Kuchcińskiego

Biuro Interwencji i Porad Prawnych PiS w Przemyślu jest strefą parlamentarnej pracy posła Marka Kuchcińskiego. Angażuje się ono w rozwiązywanie problemów województwa podkarpackiego i polityki regionalnej.

Biuro służy pomocą każdemu, kogo dotknęła niesprawiedliwość, niekompetencja lub arogancja urzędów i instytucji, kto potrzebuje wskazówki w korzystaniu z przysługujących mu praw. Bez względu na narodowość, poglądy polityczne czy status społeczny.

Pomoc ta polega na udzielaniu bezpłatnych porad prawnych, przygotowywaniu pism procesowych i administracyjnych, a w sprawach tego wymagających na podejmowaniu odpowiednich interwencji.

W październiku odbyło się 41 spotkań. Wiele spraw dotyczyło postępowań o upadłość konsumencką. Coraz więcej osób zgłasza się z prośbą o pomoc w umorzeniu długów, nie zdając sobie sprawy na czym upadłość konsumencka faktycznie polega. Wniosek o ogłoszenie upadłości składa się do sądu, a samo umorzenie zobowiązań czy też rozłożenie ich na raty jest możliwe wyłącznie w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności, np. w przypadku odziedziczenia długów, nagłej choroby czy też utraty pracy. Wiele z tych spotkań ma więc charakter informacyjny, bowiem nie każda osoba spełnia przesłanki do o ogłoszenia upadłości. Omawiane zagadnienia dotyczyły również w znaczącej mierze spraw rodzinnych, tj. rozwodu czy też alimentów na rzecz małoletnich dzieci.

 Biuro Interwencji i Porad PIS w Przemyślu przy Biurze Poselskim Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w Przemyślu w okresie od 01.10.2018 r. do 31.10.2018 r. udzielało porad prawnych dotyczących spraw związanych również z poniższą tematyką:

 1. prawa karnego i wykroczeniowego;
 2. ogólnego zakresu prawa cywilnego;
 3. prawa rodzinnego;
 4. prawa administracyjnego;
 5. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

 

Z uwzględnieniem powyższych punktów porady dotyczyły:

 

Ad 1. Z zakresu prawa karnego i wykroczeniowego:

 • skargi na działanie Policji;
 • wznowienia postępowania karnego;
 • umorzenia mandatu karnego;
 • podpalenia;

Ad 2. Z zakresu ogólnego prawa cywilnego:

 • spraw spadkowych;
 • upadłości konsumenckiej;
 • skargi na czynności sędziego;
 • unieważnienia darowizny
 • ochrony własności;
 • eksmisji;
 • zapłaty zaległości;
 • odszkodowania tytułu wyrządzonej szkody;
 • przedawnienia długu;

Ad 3. Z zakresu prawa rodzinnego:

 • podwyższenia alimentów;
 • rozwodu;
 • separacji;
 • zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego na czas trwania procesu

Ad 4. Z zakresu prawa administracyjnego:

 • przyznania 500+;
 • wywłaszczenia;
 • udostępnienia dokumentów spółdzielczych;
 • mienia zabużańskiego;
 • nieprawidłowego parkowania;
 • przyznania obywatelstwa;

Ad. 5 Z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • rozwiązania umowy o pracę;
 • renty w drodze wyjątku;
 • stopnia niepełnosprawności

W miesiącu październiku po raz pierwszy pojawiła się kwestia nadania obywatelstwa polskiego. Przedmiotową kwestie reguluje ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim.

Co do zasady nabycie obywatelstwa następuje na tzw. zasadzie krwi, tzn. dziecko nabywa z mocy prawa obywatelstwo polskie przez urodzenie z rodziców, z których co najmniej jedno posiada obywatelstwo polskie, bez względu na miejsce urodzenia dziecka w Polsce czy za granicą. Zastosowanie może mieć również zasada ziemi, kiedy dziecko urodzi się lub zostanie znalezione na terytorium RP, a oboje rodzice są nieznani lub obywatelstwo ich jest nieokreślone, bądź nie mają żadnego obywatelstwa. Nabycie obywatelstwa gwarantuje również przysposobienie pełne przed ukończeniem przez dziecko 16 roku życia.

Osoby, które nie spełniają ww. przesłanek mogą wnieść wniosek do Prezydenta RP o nadanie obywatelstwa. Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składa się, za pośrednictwem wojewody lub konsula, osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadaje obywatelstwo polskie lub odmawia jego nadania w formie postanowienia. Cudzoziemiec nabywa obywatelstwo polskie w dniu wydania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o nadaniu obywatelstwa polskiego.

liść3

Liść 2

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści