DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Bezplatné právne poradenstvo v októbri v parlamentnej kancelárii Mareka Kuchcińského

Kancelária právnej intervencie a poradenstva PiS v Przemyśli je parlamentnou pracovnou zónou poslanca Mareka Kuchcińského. Podieľa sa na riešení problémov Podkarpatského vojvodstva a regionálnej politiky.

Úrad poskytuje pomoc každému, kto je postihnutý nespravodlivosťou, nekompetentnosťou alebo aroganciou zo strany úradov a inštitúcií a potrebuje poradenstvo pri uplatňovaní svojich práv. Bez ohľadu na národnosť, politické názory alebo spoločenské postavenie.

Táto pomoc spočíva v poskytovaní bezplatného právneho poradenstva, príprave podaní a administratívnych dokumentov a v prípadoch, ktoré si to vyžadujú, v prípadnej intervencii.

V októbri sa uskutočnilo 41 stretnutí. Mnohé prípady sa týkali spotrebiteľských konkurzných konaní. Čoraz viac ľudí žiada o pomoc pri odpísaní svojich dlhov bez toho, aby si uvedomili, čo spotrebiteľský bankrot vlastne znamená. Návrh na vyhlásenie konkurzu sa podáva na súd a oddlženie alebo splátky sú možné len v prípadoch nedobrovoľnej platobnej neschopnosti, napr. pri zdedených dlhoch, náhlej chorobe alebo strate zamestnania. Mnohé z týchto stretnutí majú preto informatívny charakter, keďže nie každá osoba spĺňa podmienky na vyhlásenie konkurzu. Diskutované otázky sa zväčša týkali aj rodinných záležitostí, t. j. rozvodu alebo výživného na maloleté deti.

 Intervenčná a poradenská kancelária PIS v Przemyśli pri Kancelárii predsedu Sejmu Mareka Kuchcińského v Przemyśli v období od 01.10.2018 do 31.10.2018 poskytovala právne poradenstvo aj v otázkach týkajúcich sa týchto tém:

 1. trestné a priestupkové právo;
 2. všeobecnú pôsobnosť občianskeho práva;
 3. rodinné právo;
 4. správne právo;
 5. pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia;

 

Vzhľadom na uvedené body je potrebné poskytnúť príslušné rady:

 

Ad 1. Z oblasti trestného práva a trestných činov:

 • sťažnosti na políciu;
 • obnovenie trestného konania;
 • odpustenie penále;
 • podpaľačstvo;

Ad 2. Zo všeobecného občianskeho práva:

 • otázky nástupníctva;
 • spotrebiteľský bankrot;
 • sťažnosti proti úkonom sudcu;
 • zrušenie daru
 • ochrana majetku;
 • vysťahovania;
 • zaplatenie nedoplatkov;
 • náhradu spôsobenej škody;
 • premlčanie dlhu;

Ad 3. O rodinnom práve:

 • zvýšenie výživného;
 • rozvod;
 • oddelenie;
 • zabezpečenie pohľadávky na výživné počas trvania súdneho konania

Ad 4. V oblasti správneho práva:

 • udelenie 500+;
 • vyvlastnenie;
 • prístup k dokumentom o spolupráci;
 • majetok bývalého Sovietskeho zväzu;
 • nesprávne parkovanie;
 • udelenie občianstva;

Ad. 5 O pracovnom práve a sociálnom zabezpečení:

 • ukončenie pracovnej zmluvy;
 • dôchodky na základe výnimky;
 • stupeň postihnutia

V októbri sa prvýkrát otvorila otázka udelenia poľského občianstva. Predmetnú otázku upravuje zákon z 2. apríla 2009 o poľskom občianstve.

Občianstvo sa spravidla nadobúda pokrvne, t. j. dieťa získava poľské občianstvo zo zákona narodením rodičom, z ktorých aspoň jeden je poľským občanom, bez ohľadu na to, kde sa dieťa narodilo v Poľsku alebo v zahraničí. Princíp krajiny sa môže uplatniť aj v prípade, že sa dieťa narodí alebo nájde na území Poľskej republiky a obaja rodičia sú neznámi alebo ich štátna príslušnosť nie je určená, prípadne nemajú žiadnu štátnu príslušnosť. Získanie občianstva je zaručené aj úplným osvojením pred dovŕšením 16 rokov dieťaťa.

Osoby, ktoré nespĺňajú uvedené podmienky, môžu požiadať prezidenta Poľskej republiky o udelenie štátneho občianstva. Žiadosť o poľské občianstvo sa podáva prostredníctvom vojvodu alebo konzula, osobne alebo poštou s úradne overeným podpisom. Prezident Poľskej republiky udeľuje alebo odmieta udeliť poľské občianstvo formou rozhodnutia. Cudzinec získava poľské občianstvo dňom vydania rozhodnutia prezidenta Poľskej republiky o udelení poľského občianstva.

liść3

Liść 2

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah