POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Narodowy program zatrudnienia to recepta na bezrobocie w Polsce

NARODOWY PROGRAM ZATRUDNIENIA PRAWA i SPRAWIEDLIWOŚCI

Nasz program to m.in.:

·        1 mln 200 tys. nowych miejsc pracy dla ludzi młodych;

·        szansa na miejsca pracy dla mieszkańców gmin i małych miasteczek szczególnie dotkniętych przez plagę bezrobocia;

·        ulgi podatkowe dla przedsiębiorców, którzy tworzą miejsca pracy.

Główne założenia:

– Obniżenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne na obszarze gmin szczególnie dotkniętych bezrobociem

Proponuje się zmniejszenie o 50% wysokości składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez pracodawcę, będącego płatnikiem w przypadku zatrudnienia młodych pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres pierwszych dwunastu miesięcy ich zatrudnienia, przez okres przynajmniej trzech lat.

Pożyczki i kredyty udzielane z Funduszu Wspomagania Zatrudnienia i Funduszu Wspierania Przedsiębiorczości ludzi młodych

Pierwszeństwo w otrzymaniu pożyczki bądź kredytu będą mieli bezrobotni absolwenci, którzy chcą podjąć działalność gospodarczą. Wnioskodawca zobowiązuje się do utworzenia najmniej trzech miejsc pracy dla ludzi młodych, zatrudnionych na pełnym etacie, na okres co najmniej 3 lat.

Pożyczki i kredyty mogą być umarzane, a spłata kredytu wraz z odsetkami zawieszana, jeżeli sytuacja ekonomiczna przedsiębiorcy ulegnie pogorszeniu.

Odliczanie od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej równowartość jednego miejsca pracy

Przedsiębiorca, będący podatnikiem, może odliczyć od podstawy opodatkowania w podatku dochodowym kwotę stanowiącą zryczałtowaną wartość kosztu utworzenia nowo utworzonego miejsca pracy, bądź odroczyć termin płatności podatku dochodowego – zarówno podatnik podatku od osób fizycznych jak też podatnik podatku dochodowego od osób prawnych.      

– Preferencje podatkowe dla osób zatrudniających absolwentów szkół

Przewiduje się wprowadzenie możliwości zmniejszenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych lub podatku dochodowym od osób prawnych dla pracodawców zatrudniających absolwentów.

Zwrot zapłaconego podatku dla przedsiębiorców zatrudniających absolwentów

Preferencja dotyczy określonych grup absolwentów (wykonujących ściśle określone zawody).

– Wsparcie finansowe dla pracowników zatrudnionych na terenie małego miasta lub wsi

Jeżeli dochód w rodzinie nie przekracza określonego pułapu, a pracownik ma na utrzymaniu małoletnie dziecko lub dzieci, może otrzymać pomoc finansową, której wysokość jest uzależniona od liczby dzieci w rodzinie. Wsparcie finansowe nie może być niższe w tym przypadku niż 200 zł na jedno dziecko.

– Bezpośrednia pomoc dla osób poszukujących pracy, pozostających w niepełnym zatrudnieniu (tzw. mini praca)

Mini praca to wykonywanie pracy na podstawie umowy o pracę na czas nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 5 lat, w niepełnym wymiarze pracy przez pracownika, który w momencie zawarcia umowy jest absolwentem lub osobą pobierającą naukę, który to pracownik następnie zawrze umowę o dofinansowanie mini pracy z właściwym urzędem pracy. Wynagrodzenie płacone przez pracodawcę nie może być niższe od minimalnego, liczonego proporcjonalnie do czasu pracy. Wysokość pomocy otrzymywanej przez pracownika korzystającego z mini pracy do 800 zł.

 Praktyki szkoleniowe

Finansowanie praktyk dla absolwentów z budżetu państwa za pośrednictwem organu gminy. Beneficjentami mogą być przedsiębiorcy z terenu gmin zdegradowanych ekonomicznie. Otrzymują oni pomoc finansową na pokrycie kosztów praktyki. W przypadku, kiedy praktyka będzie nieodpłatna miesięczna kwota pomocy wyniesie do 50%  minimalnego wynagrodzenia za pracę, w przypadku praktyki odpłatnej do 25%. Maksymalny czas trwania umowy o praktykę szkoleniową będzie wynosił 3 miesiące.

W ramach pakietu Narodowy Program Zatrudnienia proponujemy również zmiany w innych ustawach, między innymi:

– zmniejszenie do 50% stawki maksymalnej podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dla przedsiębiorców zatrudniających określoną liczbę osób do 35 roku życia;

– zmniejszenie do 50% stawki maksymalnej w podatku od środków transportu;

– wprowadzenie nowej kategorii podatnika – młody przedsiębiorca, który miałby zmniejszoną wysokość płaconych zaliczek w podatku dochodowym do 50%;

– dla osób rozpoczynających wykonywanie działalności gospodarczej przedłużenie o dodatkowe 12 miesięcy możliwości stosowania obniżonej o 50% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne;

– w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym wprowadzenie nowej kategorii – młody przedsiębiorca, który będzie objęty preferencją w postaci odrębnej stawki podatkowej w wysokości 3,5%. Stawkę karty podatkowej dla małych przedsiębiorców proponuje obniżyć się o 30%.

***

Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie projekt Narodowego Programu Zatrudnienia już 9 października 2012 roku (numer druku 1292). Program został zaprezentowany na debacie „Więcej Pracy”, która odbyła się w 2012 roku w opuszczonych halach produkcyjnych w podwarszawskim Ursusie. Od tego czasu PiS zorganizował kilka debat i spotkań poświęconych zwalczaniu bezrobocia i kompleksowego wspierania zatrudnienia. Pierwsze czytanie projektu przewidziano 22 maja 2013 roku.

Narodowy Program Zatrudnienia to obszerny projekt ustawy z gotowymi rozporządzeniami, który ma w znaczący sposób stymulować zatrudnienie w tych obszarach, w których problem bezrobocia jest największy.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści