DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Národný program zamestnanosti je receptom na nezamestnanosť v Poľsku

NÁRODNÝ PROGRAM ZAMESTNANOSTI PRE PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ

Náš program zahŕňa:

- 1 milión 200 000 nových pracovných miest pre mladých ľudí;

- príležitosť na zamestnanie pre obyvateľov obcí a malých miest, ktorí sú obzvlášť postihnutí bičom nezamestnanosti;

- daňové úľavy pre podnikateľov, ktorí vytvárajú pracovné miesta.

Hlavné predpoklady:

- Zníženie príspevkov na sociálne zabezpečenie v oblasti obcí osobitne postihnutých nezamestnanosťou

Navrhuje sa znížiť o 50% výšku príspevku na dôchodkové zabezpečenie v časti financovanej zamestnávateľom - platiteľom v prípade zamestnania mladých pracovníkov na plný úväzok počas prvých dvanástich mesiacov ich zamestnania, a to najmenej na obdobie troch rokov.

Pôžičky a úvery poskytnuté z Fondu na podporu zamestnanosti a Fondu na podporu podnikania mladých ľudí

Prednosť pri získaní pôžičky alebo úveru budú mať nezamestnaní absolventi, ktorí chcú začať podnikať. Žiadateľ sa zaviaže vytvoriť najmenej tri pracovné miesta pre mladých ľudí na plný úväzok počas minimálne troch rokov.

Pôžičky a úvery možno odpísať a splácanie úveru s úrokmi pozastaviť, ak sa zhorší ekonomická situácia podnikateľa.

Odpočítanie sumy zodpovedajúcej jednému pracovnému miestu od základu dane

Podnikateľ, ktorý je daňovníkom, si môže od základu dane z príjmu odpočítať sumu predstavujúcu paušálnu hodnotu nákladov na vytvorenie novovytvoreného pracovného miesta alebo odložiť platenie dane z príjmu - či už ide o daňovníka dane z príjmu fyzických osôb alebo daňovníka dane z príjmu právnických osôb.      

- Daňové zvýhodnenia pre tých, ktorí zamestnávajú absolventov škôl

Predpokladá sa zavedenie možnosti znížiť základ dane z príjmu fyzických osôb alebo dane z príjmu právnických osôb pre zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú absolventov.

Vrátenie zaplatenej dane pre podnikateľov, ktorí zamestnávajú absolventov

Uprednostňujú sa špecifické skupiny absolventov (v presne vymedzených profesiách).

- Finančná podpora pre pracovníkov zamestnaných v malom meste alebo vo vidieckej oblasti

Ak príjem v rodine nepresahuje určitý strop a zamestnanec má maloleté dieťa alebo deti ako závislé osoby, môže dostať finančnú podporu, ktorej výška závisí od počtu detí v rodine. Finančná podpora v tomto prípade nemôže byť nižšia ako 200 PLN na dieťa.

- priama pomoc uchádzačom o zamestnanie na čiastočný úväzok (tzv. mini-job)

Minipráca je výkon práce na základe pracovnej zmluvy na obdobie najmenej 2 rokov a najviac 5 rokov na kratší pracovný čas zamestnancom, ktorý je v čase uzatvorenia zmluvy absolventom alebo žiakom, ktorý následne uzatvorí s príslušným úradom práce zmluvu o poskytnutí príspevku na miniprácu. Mzda vyplácaná zamestnávateľom nesmie byť nižšia ako minimálna mzda vypočítaná úmerne k pracovnému času. Výška pomoci, ktorú dostane zamestnanec využívajúci miniprácu, je až 800 PLN.

 Postupy odbornej prípravy

Financovanie stáží pre absolventov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom obecného úradu. Príjemcami môžu byť podnikatelia z ekonomicky znevýhodnených obcí. Dostávajú finančnú pomoc na pokrytie nákladov na učňovskú prípravu. V prípade neplatenej stáže bude mesačná výška pomoci do 50% minimálnej mzdy, v prípade platenej stáže do 25%. Maximálna dĺžka trvania učňovskej zmluvy je 3 mesiace.

V rámci balíka Národného programu zamestnanosti navrhujeme aj zmeny a doplnenia ďalších zákonov vrátane:

- Zníženie maximálnej sadzby dane z nehnuteľností pre podnikateľov zamestnávajúcich určitý počet osôb do 35 rokov na 50%;

- Zníženie maximálnej sadzby dane z dopravných prostriedkov na 50%;

- zavedenie novej kategórie daňovníkov - mladého podnikateľa, ktorý by mal zníženú výšku zaplatených preddavkov na daň z príjmov do výšky 50%;

- pre osoby, ktoré začínajú podnikať, predĺženie možnosti uplatniť znížený vymeriavací základ 50% na sociálne poistenie o ďalších 12 mesiacov;

- v zákone o paušálnej dani z príjmov zavedenie novej kategórie, mladého podnikateľa, ktorý bude zvýhodnený formou samostatnej sadzby dane vo výške 3,5%. Sadzba daňovej karty pre malých podnikateľov sa navrhuje znížiť o 30%.

***

Právo a spravodlivosť predložilo návrh národného programu zamestnanosti Sejmu už 9. októbra 2012 (číslo tlače 1292). Program bol predstavený na diskusii "Viac práce", ktorá sa konala v roku 2012 v opustených výrobných halách v Ursuse pri Varšave. Odvtedy strana Právo a spravodlivosť zorganizovala niekoľko diskusií a stretnutí o boji proti nezamestnanosti a komplexnej podpore zamestnanosti. Prvé čítanie návrhu je naplánované na 22. mája 2013.

Národný program zamestnanosti je komplexný návrh zákona s pripravenými predpismi na výraznú stimuláciu zamestnanosti v tých oblastiach, kde je problém nezamestnanosti najväčší.

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah