POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Marszałek Kuchciński podczas szczytu V4: Warunkiem odnowy Unii Europejskiej jest odnowa jej struktur

W Warszawie zakończył się szczyt przewodniczących parlamentów Grupy Wyszehradzkiej. Po szczytach parlamentarnych w Krynicy i Przemyślu jest to już trzecie spotkanie w trakcie polskiej prezydencji w V4.

Dyskusja skupiła się na przyszłości Unii Europejskiej w obliczu kryzysu, wzmocnieniu roli parlamentów narodowych w UE, kompetencjach unijnych instytucji oraz wymianie informacji w obrębie parlamentów V4.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński odniósł się do niedawno opublikowanej Białej Księgi. Zaznaczył, że do dokumentu podchodzi z rezerwą.

– Po pierwsze, uważamy, że o przyszłości Unii Europejskiej powinny decydować suwerenne państwa członkowskie. Komisja Europejska nie powinna spełniać roli wiodącej w tym procesie.

– Po drugie, sytuacja w UE jest znacznie bardziej skomplikowana, niż wynikałoby to z ocen zawartych w Białej Księdze. Należy pamiętać, że Unia Europejska nie jest tożsama z Europą. Jest to ważna kwestia, której znaczenie wzrosło po Brexicie, również w wyniku napływu migrantów z Południa oraz sytuacji w Europie Wschodniej.

– Po trzecie, uważam, że najpierw należy uzyskać porozumienie między państwami co do zasad i celów realizowanych przez Unię Europejską, a następnie po podjęciu takich decyzji  rozważyć pożądany kształt instytucji wspólnotowych – mówił marszałek Sejmu.

Marszałek Kuchciński zaznaczył, że jest bardzo sceptyczny wobec wszelkich projektów polegających na budowaniu federacji europejskiej lub Europy „wielu prędkości”. Spowoduje to bowiem pogłębienie kryzysu w Unii Europejskiej, a główne problemy społeczne, ekonomiczne i finansowe nie zostaną rozwiązane. Przekonywał, że projektowane w niej zmiany nie mogą osłabiać państw członkowskich, ale powinny wzmacniać ich potencjał. – Konsekwentnie proponujemy zamiast hasła „więcej Unii” hasło „Europa solidarnych państw” – powiedział Marek Kuchciński.

Według marszałka Sejmu Unia Europejska powinna opierać się na takich wartościach, jak: godność osoby ludzkiej, wolność, demokracja, równość, państwo prawne, prawa człowieka. Za wartości podstawowe należy uznać poszanowanie tradycji narodu, kultury i jego języka; równość państw członkowskich – w odniesieniu do realizacji i ochrony ich interesów. Państwa w UE powinny odgrywać większą niż dotychczas rolę, mieć realny wpływ na stanowienie prawa i procesy decyzyjne w UE oraz efektywną kontrolę nad jej instytucjami. By rozwiązać kryzys w Unii, marszałek Kuchciński opowiedział się za bardzo precyzyjnym określeniem roli wszystkich instytucji Unii Europejskiej; doprecyzowaniem warunków i kryteriów stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności; wzmocnieniem parlamentów narodowych w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej.

Podczas spotkania przewodniczący omówili kwestię lepszej koordynacji pomiędzy agencjami prasowymi V4, kwestię przekazywania informacji dotyczących Grupy poprzez strony internetowe parlamentów narodowych. Pojawił się pomysł tzw. półki wyszehradzkiej, znajdującej się w bibliotekach, której zadaniem byłoby propagowanie literatury dot. Czech, Słowacji i Węgier oraz szerzej – Europy Środkowej..

Marszałek Sejmu wspomniał, że trwają prace nad projektem naukowo-edukacyjnym Collegium Carpathiae, poprosił również o wsparcie inicjatywy dot. ochrony krajobrazu warownego; fortyfikacji od Włoch, Austrii poprzez Chorwację, państwa V4 po Ukrainę i Przemyśl poprzez wpisanie ich na listę UNESCO.

fot. Paweł Kula

KU113908 (1) KU115572 KU114864 (1) KU114714 KU114337 KU114318 KU114152 KU114014 KU113890 KU113876 KU113858 KU113851

 

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści