POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Komunikat dotyczący 33. posiedzenia Sejmu RP w Sali Kolumnowej

 

Notatka

w sprawie kontynuacji 33. posiedzenia Sejmu w dniu 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 

  1. W związku z uniemożliwianiem przez posłów klubów opozycyjnych pracy Sejmu Marszałek Sejmu podjął decyzję o kontynuacji posiedzenia w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Posiedzenie Sejmu w Sali Kolumnowej zostało przeprowadzone przy zachowaniu konstytucyjnych i regulaminowych wymogów.
  2. O dacie i miejscu kontynuacji posiedzenia wszyscy posłowie zostali poinformowanie poprzez wysłanie wiadomości sms. Ponadto stosowana informacja była wyświetlana na ekranach w sali plenarnej. Informacja ta została także przekazana na posiedzeniu Konwentu Seniorów z jednoczesną prośba Marszałka Sejmu do przewodniczących wszystkich klubów o umożliwienie prowadzenia obrad w sali plenarnej.
  3. Zgodnie z art. 7 ust. 5 Regulaminu Sejmu listy obecności były wyłożone przez cały dzień w dniu 16 grudnia 2016 r. w zwyczajowo wyznaczonym miejscu i przez cały dzień dostępne dla wszystkich posłów. Należy zauważyć jednak, że lista obecności nie stanowi podstawy stwierdzania kworum na posiedzeniu Sejmu. Lista obecności stanowi jedynie podstawę stwierdzenia regulaminowego obowiązku posła uczestniczenia w posiedzeniu Sejmu. W dniu 16 grudnia 2016 r. o obecności posła na posiedzeniu świadczył udział w głosowaniach.
  4. Z uwagi na warunki techniczno-organizacyjne istniejące na Sali Kolumnowej Marszałek Sejmu podjął, na podstawie art. 188 ust. 3 Regulaminu Sejmu, decyzję o zarządzeniu głosowania poprzez podniesienie ręki i obliczenie głosów przez sekretarzy. W tym celu Sala Kolumnowa została podzielona na sektory z wyznaczonymi sekretarzami. Marszałek Sejmu ogłaszał wynik głosowania na podstawie protokołów przedstawianych przez sekretarzy. Wyniki wszystkich głosowań ogłaszane przez Marszałka Sejmu jednoznacznie świadczyły o tym, że głosowania przeprowadzane były przy zachowaniu konstytucyjnego kworum.
  5. W związku z zastosowanym sposobem głosowania nie ma możliwości niezwłocznego podania wyników głosowania w Systemie Informacyjnym Sejmu.
  6. W związku ze złożonym wnioskiem formalnym posła J. Sasina o zmianę sposobu głosowania Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych, wydało uchwałę w sprawie wykładni art. 184 ust. 3 pkt 9 Regulaminu Sejmu. Zastosowanie tej wykładni skutkowało znacznym ograniczeniem liczby głosowań dotyczących projektów ustaw, w tym projektu ustawy budżetowej na 2017 r.
Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści