DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Oznámenie o 33. zasadnutí poľského Sejmu v stĺpovej sieni

 

Poznámka

o pokračovaní 33. zasadnutia Sejmu dňa 16. decembra 2016 v stĺpovej sieni Sejmu Poľskej republiky

 

  1. Vzhľadom na marenie práce Sejmu zo strany poslancov opozičných klubov predseda Sejmu rozhodol o pokračovaní zasadnutia Sejmu v stĺpovej sieni Sejmu Poľskej republiky. Zasadnutie Sejmu v Stĺpovej sieni sa uskutočnilo v súlade s ústavnými a zákonnými požiadavkami.
  2. Všetci poslanci boli o dátume a mieste pokračovania zasadnutia informovaní prostredníctvom SMS. Okrem toho sa použité informácie zobrazovali na obrazovkách v plenárnej sále. Táto informácia bola oznámená aj na zasadnutí Konventu seniorov, pričom predseda Sejmu požiadal predsedov všetkých klubov, aby umožnili rokovanie v pléne.
  3. V súlade s článkom 7 ods. 5 rokovacieho poriadku Sejmu boli prezenčné listiny 16. decembra 2016 vyvesené počas celého dňa na obvyklom mieste a boli k dispozícii všetkým poslancom počas celého dňa. Je však potrebné poznamenať, že prezenčná listina nie je základom na určenie uznášaniaschopnosti Sejmu. Zoznam prítomných poslancov je len základom pre stanovenie zákonnej povinnosti poslanca zúčastniť sa na zasadnutí Sejmu. Dňa 16. decembra 2016 bola účasť poslanca na zasadnutí preukázaná účasťou na hlasovaní.
  4. Vzhľadom na technické a organizačné podmienky v rokovacej sále predseda Sejmu v súlade s článkom 188 ods. 3 rokovacieho poriadku Sejmu rozhodol, že hlasovanie sa uskutoční zdvihnutím ruky a sčítanie hlasov vykonajú tajomníci. Na tento účel bola stĺpová sieň rozdelená na sektory s určenými tajomníkmi. Predseda Sejmu oznámil výsledok hlasovania na základe protokolov predložených tajomníkmi. Výsledky všetkých hlasovaní, ktoré vyhlásil predseda Sejmu, jednoznačne preukázali, že hlasovanie prebehlo pri dodržaní ústavného kvóra.
  5. Vzhľadom na použitý spôsob hlasovania nie je možné výsledky okamžite zverejniť v informačnom systéme Sejmu.
  6. Na základe formálnej žiadosti J. Sasina o zmenu postupu hlasovania vydalo predsedníctvo Sejmu po konzultácii s výborom pre rokovací poriadok, záležitosti poslancov a imunitu uznesenie o výklade článku 184 ods. 3 bodu 9 rokovacieho poriadku Sejmu. Uplatňovanie tohto výkladu viedlo k výraznému zníženiu počtu hlasovaní o návrhoch zákonov vrátane návrhu zákona o rozpočte na rok 2017.
Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah