POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Podsumowanie 81. posiedzenia Sejmu

W czwartek posłowie uchwalili ważną społecznie ustawę – nowelizację Kodeksu karnego, zakładającą zwiększoną ochronę małoletnich przed przestępczością seksualną. Izba przyjęła też uchwałę w 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz w 30. rocznicę odrodzenia Senatu RP.

Ważne decyzje Sejmu

Sejm uchwalił rządową ustawę zwiększającą ochronę małoletnich przed przestępczością seksualną. Zgodnie z przyjętą nowelizacją ustawy w Kodeksie karnym zgwałcenie dziecka nie będzie podlegać przedawnieniu. Dotychczas gwałt na osobie małoletniej poniżej 15. roku życia przedawnia się po 20 latach, a jeżeli w tym czasie wszczęto postępowanie – po upływie 30 lat. Podniesiono wiek prawnokarnej ochrony dzieci z 15 do 16 lat. Jednocześnie wprowadzono możliwości odstąpienia od kary przez sąd, gdy różnica wieku jest niewielka. Nowelizacja podwyższyła także kary za pedofilię.Gwałcicielowi dziecka grozić będzie od 5 do 30 lat więzienia. Jeżeli natomiast osoba małoletnia pozostawała pod pieczą sprawcy, wówczas dolna kara będzie podwyższona do 8 lat. Jeśli zaś następstwem gwałtu będzie śmierć dziecka – kara dożywocia. Aktualnie za zgwałcenie dziecka grozi od 3 do 15 lat, a gdy sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem – od 5 do 15 lat. Przepisy przyjętej ustawy mówią też o podwyższeniu kar za seksualne wykorzystanie dzieci. Do tej pory wynosiły one od 2 do 12 lat więzienia, a obecnie już – od 2 do 15 lat. Ponadto sprawcy brutalnych zbrodni pedofilskich nie będą mogli wyjść z więzienia na przedterminowe zwolnienie. W najcięższych przypadkach sąd będzie mógł wyłączyć możliwość wcześniejszego warunkowego zwolnienia.

W myśl przyjętej nowelizacji poszerzony został zakres informacji ujawnianych w tzw. rejestrze pedofilów, który zostanie uzupełniony o zawód wyuczony i wykonywany przez sprawcę w momencie popełnienia przestępstwa. Pozostałe zmiany w reformie Kodeksu karnego dotyczą m.in. elastycznego wymiaru kar. Dzięki temu sądy dostały możliwość orzekania zgodnie z poczuciem sprawiedliwości i współmiernie do ciężaru winy. Jak dotąd sędziowie dysponowali ograniczonym zakresem kar za najpoważniejsze przestępstwa: do 15 lat pozbawienia wolności, osobną karą 25 lat więzienia i dożywotnim pozbawieniem wolności. Nie mogli więc wymierzyć np. kary 18 czy 27 lat więzienia, nawet gdyby była ona odpowiednia. Stąd zgodnie w nowelizacji likwidacja osobnej kary 25 lat więzienia i wprowadzenie elastycznego wymiaru kar: od 15 dni do 30 lat pozbawienia wolności oraz dożywocia. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Przyjęte ustawy rządowe

W porządku prac Izby znalazło się 10 rządowych projektów ustaw dotyczących kolejno: nowelizacji ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego; nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; projekt ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym; nowelizacji ustawy o pracowniczych planach kapitałowych; nowelizacji ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej; projekt ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej; nowelizacji ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw; nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw; projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw; nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowegooraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. Wszystkie projekty zostały przyjęte. Teraz zajmie się nimi Senat.

Sejm rozpatrzył i przyjął także dwa senackie projekty ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego i Prawo spółdzielcze, które dalej trafią do Senatu.

W czasie posiedzenia odbyło się również ślubowanie prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Jana Nowaka, który tym samym formalnie rozpoczął swoją kadencję.

Tego dnia posłowie wysłuchali też informacji wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego o realizacji w 2017 roku Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 wraz ze stanowiskiem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Strategicznym celem programu było stworzenie służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i porządek publiczny optymalnych warunków do realizacji ustawowych zadań. Program opiera się na trzech filarach: wymiana i modernizacja sprzętu, inwestycje infrastrukturalne, a także wzrost uposażeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych tych służb. Sejm informację przyjął.

Posłowie obradowali także nad dwoma wnioskami: Komendanta Głównego Policji o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie poseł Joanny Schmidt oraz oskarżyciela prywatnego o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Sławomira Nitrasa. Sejm je przyjął. Teraz zostaną przekazane pod obrady Senatu.

I czytania

Do Komisji Finansów Publicznych został skierowany projekt nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zakłada on zwolnienie od podatku nabycia w drodze dziedziczenia lub darowizny własności rzeczy lub praw majątkowych, przez osoby przebywające, lub które przebywały w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, o ile darczyńcą lub spadkodawcą była osoba tworząca rodzinę zastępczą lub prowadzącą rodzinny dom dziecka, w którym przebywała osoba obdarowana lub spadkobierca.

Zakończenie prac parlamentarnych

Ponadto Sejm przyjął senackie poprawki do pięciu nowelizacji ustaw dotyczących: Prawa pocztowego, o Policji oraz niektórych innych ustaw, o Karcie Polaka, o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw i Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw. Teraz ustawy zostaną skierowane do podpisu Prezydenta.

CIS

fot. Rafał Zambrzycki

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści