POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

77. posiedzenia Sejmu – dzień trzeci, czwarty i piąty

Podczas kontynuacji 77. posiedzenia Sejmu (środa, czwartek, piątek) Sejm:

 • znowelizował ustawę o gospodarce nieruchomościami
 • znowelizował ustawę o żegludze śródlądowej
 • opowiedział się za poprawkami Senatu do noweli ustawy Prawo własności przemysłowej
 • podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia mecenasa Jana Olszewskiego
 • uczcił uchwałą Tajną Organizację Wojskową „Gryf Pomorski”
 • uchwalił ustawę o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe
 • znowelizował ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
 • przyjął ustawę o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
 • uchwaliła ustawę o Sieci Badawczej Łukasiewicz
 • uchwalił ustawę o Agencji Badań Medycznych
 • uchwalił ustawę o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich na Morzu Bałtyckim
 • znowelizował ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 • uchwalił nowelizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 • znowelizował ustawę – Prawo telekomunikacyjne
 • uchwalił nowelizację ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym
 • uchwalił nowelizację ustawy – Kodeks karny wykonawczy
 • znowelizował ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
 • uchwalił ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw
 • uchwalił ustawę – Prawo ochrony środowiska
 • uchwalił ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
 • uchwalił ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
 • uchwalił nowelizację niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679
 • znowelizował ustawę o transporcie drogowym
 • uchwalił ustawę o wypowiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii
 • uchwalił ustawę o ratyfikacji Decyzji Rady (UE, Euratom) 2018/994 z 13 lipca 2018 r.
 • przyjął nowelizację ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
 • znowelizował ustawę – Prawo budowlane
 • znowelizował ustawę o opłatach abonamentowych
 • Sejm znowelizował ustawę o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Sejm znowelizował ustawę o gospodarce nieruchomościami, która zmienia zasady zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, dostosowując przepisy do wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Przepisy umożliwiają każdemu poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy zwrot wywłaszczonej nieruchomości – niezależnie od tego, czy wniosek o zwrot złożyli pozostali, poprzedni współwłaściciele lub ich spadkobiercy. Nowela zakłada też umożliwienie każdemu poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy dochodzenie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości – niezależnie od formy pozyskania prawa do nieruchomości. Dochodzenie zwrotu nieruchomości będzie zgodnie z proponowanymi przepisami możliwe przez 20 lat.

Nowelizacja ustawy o żegludze śródlądowej jest implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE, która ustanawia wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej.Zmiany dotyczą wydawania unijnych świadectw zdolności żeglugowej, także określonych kategorii statków morskich, statków przeznaczonych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji. Inną zmianą jest zastąpienie wspólnotowych świadectw zdolności żeglugowej oraz wspólnotowych tymczasowych świadectw zdolności żeglugowej przez odpowiednio unijne świadectwa zdolności żeglugowej albo tymczasowe unijne świadectwa zdolności żeglugowej.

Sejm opowiedział za poprawkami Senatu do noweli ustawy Prawo własności przemysłowej. Nowe przepisy dostosowują obowiązujące normy do standardów UE. Zgodnie z unijną dyrektywą zmieniono np. definicję znaku towarowego. Teraz będzie mógł nim być np. dźwięk. Kolejna istotna zmiana dotyczy trybu przedłużania praw ochronnych na znaki towarowe. Po zmianach do wydłużenia prawa ochronnego na znak towarowy wystarczające ma być wniesienie opłaty na kolejny okres ochronny. Zgodnie z nowymi przepisami “Urząd Patentowy będzie musiał informować o zbliżającym się terminie wniesienia opłaty za kolejny okres ochronny znaku towarowego”.

Inne decyzje Izby

Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, stosunkiem głosów 233 do 177, przy 23 wstrzymujących się.

Sejm przyjął informację rządu “Karta praw osób niepełnosprawnych”. Dokument zawiera opis działań zrealizowanych, kontynuowanych lub podjętych w 2017 r. przez ministerstwa i urzędy centralne, w ramach ich merytorycznych kompetencji i ustawowych uprawnień.
Sejm przyjął sprawozdania z realizacji “Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w Rodzinie” na lata 2014-2020. Sprawozdania obejmują okres 2015-2017.

Sejm w głosowaniu zadecydował, iż będzie procedował nad projektem ustawy o opłatach abonamentowych, który zakłada rekompensaty finansowe dla publicznej radiofonii i tv z tytułu utraconych w latach 2018-2019 opłat abonamentowych. Projekt był punktem spornym porządku obrad.

Uchwała w sprawie upamiętnienia byłego premiera Jana Olszewskiego

Sejm podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia mecenasa Jana Olszewskiego – Prezesa Rady Ministrów. „Pan Premier Jan Olszewski do końca życia pozostał wierny ideałom Polski niepodległej, praworządnej i demokratycznej. Był człowiekiem honoru, pełnym godności, skromności i uczciwości. Dobrze zapisał się w historii narodu polskiego, jako patriota, mąż stanu, wzór do naśladowania. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje Mu należny hołd. Cześć Jego pamięci!” – napisano w dokumencie przyjętym przez posłów.

Inne okolicznościowe uchwały podjęte przez Sejm

Izba uczciła uchwałą Tajną Organizację Wojskową „Gryf Pomorski”, konspiracyjną formację niepodległościową na Pomorzu, w 80-lecie jej utworzenia i 75 rocznicę śmierci jej założyciela i dowódcy kpt. Józefa Dambka. Sejm upamiętnił także 145. rocznicę urodzin Wincentego Witosa i 100-lecie powstania gabinetu Ignacego Jana Paderewskiego. Ponadto Izba uczciła 30. rocznicę śmierci księży Stefana Niedzielaka i Stanisława Suchowolca – szykanowanych przez bezpiekę PRL za wspieranie opozycji demokratycznej i zamordowanych w niewyjaśnionych okolicznościach. Posłowie upamiętnili 100-lecia debiutu i 50. rocznicy śmierci jednego z największych polskich poetów XX w. – Kazimierza Wierzyńskiego.

Sejm uchwalił ustawę o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe, podpisanej w Katowicach dnia 11 grudnia 2018 r. Ustawa wyraża zgodę na ratyfikację przez Prezydenta polsko-duńskiej umowy. Ta strategiczna inwestycja umożliwi transport gazu ziemnego z Norwegii przez Danię do Polski i innych krajów. Baltic Pipe wzmocni bezpieczeństwo energetyczne kraju i zapewni dywersyfikację dostaw gazu.

Znowelizowano ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji jest reforma funkcjonowania służb kontrolnych Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), poprawa dostępności oraz jakości świadczeń nocnej i świątecznej opieki lekarskiej, a także sprawniejsze działanie szpitalnych oddziałów ratunkowych. Dzięki wprowadzanym regulacjom NFZ będzie mógł funkcjonować i pełnić funkcje kontrolne ze znacznie większą skutecznością.

Izba przyjęła ustawę o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Efektem jej przyjęcia ma być poprawa konkurencyjności podmiotów zajmujących się programowaniem i projektowaniem stron internetowych lub aplikacji mobilnych, i zmniejszenie kosztów ponoszonych przez organy sektora publicznego związanych z dostępnością cyfrową i mobilną. Ustawa wpisuje się także w założenia rządowego programu Dostępność Plus.

Izba uchwaliła ustawę o Sieci Badawczej Łukasiewicz. Głównym celem działania SBŁ będzie prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, a w uzasadnionych przypadkach także badań podstawowych, w tym na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa szczególnie ważnych dla realizacji polityki gospodarczej, naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Do zadań sieci należeć będzie także transfer wiedzy oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki.

Sejm uchwalił ustawę o Agencji Badań Medycznych, która będzie wspierała rozwój medycyny i nauk o zdrowiu. Do zadań ABM będzie należeć m.in. organizacja niekomercyjnych badań klinicznych, prowadzenie analiz oraz inicjowanie rozwoju nauk medycznych. ABM będzie wyspecjalizowaną jednostką zrzeszającą krajowych i zagranicznych ekspertów, którzy będą pracować nad innowacyjnością polskiej medycyny. Pieniądze pozyskane z działalności Agencji zostaną przeznaczone na badania, których efekty przyniosą korzyść dla pacjentów w postaci m.in. dostępu do najnowszych terapii lekowych.

Sejm uchwalił ustawę o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich na Morzu Bałtyckim, podpisanej w Brukseli 19 listopada 2018 r. Oznacza to ustawową zgodę na ratyfikację przez Prezydenta polsko-duńskiej umowy ws. rozgraniczenia obszarów morskich na Morzu Bałtyckim. Umowa określa linię dzielącą szelfy kontynentalne i wyłączne strefy ekonomiczne Polski i Danii w części Morza Bałtyckiego na południe od Bornholmu.

Znowelizowano ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza nowe formy wsparcia, tj. gwarancje do kredytów, z których skorzystać będą mogli rolnicy oraz mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego. Wdrożenie instrumentów finansowych w ramach PROW 2014–2020 powinno być postrzegane jako działanie pilotażowe, którego celem ma być wypracowanie kształtu systemu instytucjonalnego oraz budowanie kompetencji po stronie podażowej i popytowej. W przyszłości, w oparciu o te doświadczenia, zasadne będzie poszerzenie katalogu instrumentów finansowych oraz zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na tę formę wsparcia.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Projekt dotyczy umożliwienia uzyskania zwrotu części podatku akcyzowego zakupionego i wykorzystanego do produkcji rolnej od wszystkich rodzajów oleju napędowego oferowanego na rynku poprzez dodanie do katalogu oleju napędowego klasyfikowanego do kodu CN 2710 20 11. Przewidziane rozwiązanie jest korzystne dla producentów rolnych, przede wszystkim ze względu na możliwość uzyskania zwrotu części podatku akcyzowego zakupionego i wykorzystanego do produkcji rolnej od wszystkich rodzajów oleju napędowego oferowanego na rynku mieszczącego się w kodach określonych w obecnie obowiązującej ustawie.

Sejm znowelizował ustawę – Prawo telekomunikacyjne. Oznacza to zmiany w przepisach z zakresu gospodarowania częstotliwościami, urządzeń radiowych i opłat za częstotliwości.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Zmiany mają pozwolić usunąć wątpliwości interpretacyjne, które pojawiły się od czasu wejścia w życie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, doprecyzowanie niektórych jej przepisów oraz uzupełnienie o nowe rozwiązania, co pozwoli na uporządkowanie kompetencji i zadań organów administracji rządowej po wprowadzeniu reformy zarządzania mieniem państwowym 1 stycznia 2017 r. oraz uelastycznienie stosowania przepisów ustawy.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy – Kodeks karny wykonawczy. Zmiany związane są z dostosowaniem systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 marca 2017 r. (SK 13/14).

Sejm znowelizował ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, ustawę – Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Sejm uchwalił nowelizację niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679. Nowelizacja dostosowuje polski porządek prawny do rozporządzenia UE z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  (RODO). Chodzi w szczególności o usunięcie przepisów, które są sprzeczne z RODO lub powielają rozwiązania w nim zawarte. Zaproponowano zmiany do 167 ustaw, obejmujących wiele sektorów, m.in. ubezpieczeniowy, bankowy, kultury, zdrowia, rodziny i pracy, sportu i turystyki, spraw wewnętrznych i administracji, edukacji narodowej, inwestycji i rozwoju.

Znowelizowano ustawę o transporcie drogowym. Nowe przepisy dostosowują polskie prawo do unijnego rozporządzenia, które przewiduje ustanowienie wspólnych zasad dotyczących połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego. Zgodnie z projektem, odpowiednie dane znajdujące się w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD), prowadzonym przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, będą dostępne dla wszystkich właściwych organów innych państw członkowskich.

Sejm uchwalił ustawę o wypowiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii, której wszystkie przepisy utraciły swoje znaczenie z uwagi na zastąpienie ich przez nowe instrumenty współpracy lub przez ich niestosowanie w praktyce. W związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Finlandii do Rady Europy (odpowiednio w latach 1991 i 1989) i przyjęciem szeregu umów międzynarodowych opracowanych pod jej auspicjami, a także przystąpieniem do Unii Europejskiej (odpowiednio w latach 2004 i 1995) niemal wszystkie przepisy polsko-fińskiej umowy dwustronnej zostały zastąpione przez przepisy innych traktatów lub przepisy prawa unijnego.

Sejm uchwalił ustawę o ratyfikacji Decyzji Rady (UE, Euratom) 2018/994 z 13 lipca 2018 r. zmieniającej Akt dotyczący wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, załączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom z dnia 20 września 1976 r. Projekt ma na celu wyrażenie zgody na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Decyzji Rady (UE, Euratom) 2018/994 z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniającej Akt dotyczący wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, załączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom z dnia 20 września 1976 r. Decyzja Rady ma służyć uwzględnieniu w prawie wyborczym przepisów pozwalających na dokonywanie wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich zgodnie ze specjalną procedurą. Zmiany procedury wyborczej mają zapewniać informowanie z dużym wyprzedzeniem przed wyborami do PE o osobach kandydujących w tych wyborach oraz o powiązaniu poszczególnych krajowych partii politycznych z daną europejską partią polityczną.

Przyjęto nowelizację ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Dokument dostosowuje prawo krajowe do dyrektywy 2014/40/UE. Nowelizacja dotyczy m.in. wprowadzenia przepisów określających konieczność umieszczania na opakowaniach wyrobów tytoniowych niepowtarzalnego identyfikatora umożliwiającego śledzenie paczek wyrobów tytoniowych.

Sejm znowelizował ustawę – Prawo budowlane. Zmiany dotyczą dostosowania systemu prawa do wyroku TK (K 39/15) i polegają na przeniesieniu przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, dotyczących ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych do ustawy – Prawo budowlane.

Znowelizowano ustawę o opłatach abonamentowych. Potrzeba uchwalenia ustawy wynikała z braku adekwatnego, stabilnego, przewidywalnego i długofalowego publicznego finansowania mediów publicznych w Polsce – podają wnioskodawcy i wskazują na rosnący krąg osób zwolnionych z obowiązku uiszczania abonamentu rtv. Wg danych GUS ze zwolnień takich korzysta ponad połowa gospodarstw domowych, w których jest zarejestrowany odbiornik radiowy lub tv. Ustawa ma zapewnić  rekompensatę z ubytku, który wynika z nieuiszczania opłat abonamentowych przez osoby ustawowo zwolnione od tego obowiązku w latach 2018 i 2019 i wzorowana jest na podobnym rozwiązaniu dotyczącym lat 2010-2017.

Sejm znowelizował ustawę – Prawo ochrony środowiska. Nowelizacja dotyczy wydłużenia terminu na wystąpienie z roszczeniem o wykupienie nieruchomości lub jej części bądź o odszkodowanie za poniesioną szkodę w przypadku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska z 2 do 3 lat i ma na celu dostosowanie prawa do wyroku TK (sygn. akt K 2/17).

Sejm znowelizował ustawę o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Nowelizacja dostosowuje obecnie obowiązujące akty prawne, regulujące zasady funkcjonowania instytucji zaangażowanych w realizację programów operacyjnych na lata 2014-2020 (PARP) do nowych zasad wynikających z przepisów unijnych.

Pozostałe decyzje Izby

Sejm przyjął poprawkę Senatu do nowelizacji ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim.

Izba przyjęła również poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

W piątek Izba zakończyła w sumie pięciodniowe posiedzenie. W ostatnim dniu obrad posłowie zajęli się poselskim projektem nowelizacji Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

40190999673_714151f5f5_o

 

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści