POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

45. posiedzenie Sejmu

Posłowie uchwalili szereg ustaw, nad którymi pracą teraz zajmie się Senat. Znowelizowano m.in. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, a także zdecydowano o powstaniu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna oraz Narodowej Agencji wymiany Akademickiej. Sejm skierował też ustawę umożliwiającą stosowanie marihuany w celach medycznych do podpisu przez Prezydenta RP. Posiedzenie będzie kontynuowane 14 lipca.

 Ustawy uchwalone podczas 45. posiedzenia Sejmu. Teraz zajmie się nimi Senat

Nowelizacja Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Sejm zdecydował, że grzywnę nałożoną w drodze mandatu karnego będzie można uiścić także w formie bezgotówkowej, przy użyciu karty płatniczej. Funkcjonariusze posiadający terminale płatnicze będą mieli obowiązek poinformować o takiej możliwości osoby ukarane mandatami.

Znowelizowano też ustawę o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach pracowniczych. Spowoduje to szybsze udzielanie pomocy finansowej pracownikom, którzy stracili pracę w związku z zaprzestaniem działalności pracodawcy.

Sejm zdecydował także o powstaniu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna. Agencja będzie profesjonalnym podmiotem realizującym zadania z zakresu promocji polskiej gospodarki we współpracy z siecią zagranicznych biur handlowych. Zajmie się m.in. wsparciem eksportu polskich przedsiębiorców, promocją polskich branż oraz wspieraniem polskich inwestycji w kraju i za granicą.

Zmiany nastąpiły również w programie „Rodzina500+”. Sejm uchwalił przepisy uszczelniające program i gwarantujące pobór świadczenia przez osoby uprawnione. Zmiany w programie „Rodzina 500 plus” mają doprowadzić do sytuacji, w której świadczenia trafią do osób faktycznie uprawnionych. Podstawowe zasady programu (nieopodatkowanie świadczenia i kryterium dochodowe) pozostają bez zmian.

Sejm znowelizował ustawę o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego. Ustawa wzmacnia bezpieczeństwo dostaw gazu do odbiorców przy jednoczesnym wprowadzeniu uproszczeń i ułatwień w procedurach dla dostawców tego surowca.

Nowelizacja ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zamianie niektórych innych ustaw, skutkuje nowym programem dostarczania do szkół mleka, owoców i warzyw. Nowela wynika z potrzeby stworzenia krajowych podstaw prawnych, niezbędnych do wdrożenia, nowego programu, począwszy od roku szkolnego 2017/2018.

Sejm uchwalił też zmiany usprawniające funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych i ułatwiające budowę nowych mieszkań lokatorskich. Ustawa przewiduje, że w umowie o budowę lokalu lub o ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu wskazywany będzie albo termin, po upływie którego członkowi spółdzielni będzie przysługiwać roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności lokalu, albo zastrzeżenie, że lokal nie podlega zbyciu na rzecz członka.

Sejm uchwalił też korzystne zmiany w ustawie o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Zmiany umożliwią pełne wykorzystanie w latach 2017 i 2018 środków przeznaczonych na program „Mieszkanie dla Młodych”. Oznacza to, że jeszcze w sierpniu 2017 r. zostanie wznowione przyjmowanie wniosków o dofinansowanie z terminem wypłaty w bieżącym roku.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowe przepisy pozwalają na to, że firmy – zarówno już działające, jak i te dopiero rozpoczynające funkcjonowanie – będą mogły corocznie odliczyć nakłady na środki trwałe do wysokości 100 000 zł. Oznacza to, że jednorazowa korzyść podatkowa może sięgnąć 13.500 zł. Według szacunków, ze wsparcia będzie mogło skorzystać ponad 150 tys. firm.

Nowelizacja ustawy – Prawo ochrony środowiska. Ma ona na celu doprecyzowanie przepisów ustawy o ochronie środowiska w zakresie powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Projekt zakłada wprowadzenie zmian do postanowień dotyczących instytucji ochrony środowiska w dziedzinie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zmiany mają dotyczyć reguł powoływania i odwoływania zarządu funduszu wojewódzkiego.

Nowelizacja ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw. Podstawowe cele nowelizacji to zwiększenie efektywności wydatkowania funduszy z Unii Europejskiej na lata 2014-2020, a także uproszczenie i usprawnienie procedur w ubieganiu się o środki unijne. Zaproponowane rozwiązania są wynikiem postulatów zgłaszanych przez instytucje i podmioty zaangażowane w wydatkowanie środków europejskich oraz efektem doświadczeń związanych z wdrażaniem programów operacyjnych polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020. Projekt ustawy stanowi element tzw. „Konstytucji Biznesu” Dwa pakiety: „Konstytucja Biznesu” i „100 zmian dla firm” mają sprzyjać rozwojowi przedsiębiorczości i innowacyjności. Projektowana nowelizacja przyczyni się do zmniejszenia obciążeń biurokratycznych potencjalnych beneficjentów i usprawni realizację projektów, co powinno przełożyć się na większe ich zainteresowanie wnioskowaniem o pieniądze unijne i wyższą jakość zgłaszanych projektów.

Sejm uchwalił przepisy powołujące Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Przewidują one utworzenie NAWA od 1 października 2017 r. Podstawowym celem działania NAWA ma być wspieranie mobilności środowiska akademickiego oraz tworzenie programów służących umiędzynarodowieniu oferty polskich uczelni. Agencja ma być instytucją publiczną, która wraz z Narodowym Centrum Nauki oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, tworzyć ma spójny system instytucji publicznych realizujących politykę państwa dotyczącą umocnienia pozycji polskiej nauki w świecie.

Nowelizacja ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw. Umożliwi ona m.in. uwzględnianie przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego – przy podejmowaniu decyzji o zwiększeniu dotacji na utrzymanie potencjału badawczego – potrzeb związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.

 Dokumenty skierowane do dalszych prac w komisjach

Projekt nowelizacji ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej decyzją posłów trafił do Komisji Finansów Publicznych.

 Ustawa umożliwiająca stosowanie marihuany w celach medycznych trafi do podpisu prezydenta

Zgodnie z nowymi przepisami, konopie będą mogły być wykorzystywane do wytwarzania preparatów farmaceutycznych. Ustawa umożliwia lekarzom ordynowanie pacjentom, u których brak jest odpowiedzi na konwencjonalną farmakologię, leku recepturowego sporządzonego w aptece. Surowiec będzie sprowadzany z zagranicy.

 Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących

Sejm wysłuchał informacji rządu w sprawie skutków zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczących wprowadzenia systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieć szpitali). O jej przedstawienie wnioskował KP Nowoczesna. W imieniu rządu głos zabrał podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Gryza.

Przedstawiciele rządu odpowiadali też na pytania posłów, które dotyczyły m.in. potencjału i możliwości wykorzystania Kanału Gliwickiego, a także funkcjonowania opieki pielęgniarskiej i stomatologicznej w szkołach w kontekście planowanych zmian w edukacji.

RZ__0142

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści