DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

45. zasadnutie Sejmu

Poslanci schválili niekoľko zákonov, na ktorých bude teraz pracovať Senát. Okrem iného bol zmenený a doplnený Kódex správania v oblasti priestupkov a bolo rozhodnuté o vytvorení Poľskej agentúry pre investície a obchod a Národnej agentúry pre akademickú výmenu. Sejm tiež postúpil zákon povoľujúci používanie marihuany na lekárske účely na podpis prezidentovi Poľskej republiky. Zasadnutie bude pokračovať 14. júla.

 Zákony prijaté počas 45. zasadnutia Sejmu. Teraz sa nimi bude zaoberať Senát

Zmena a doplnenie Kódexu správania v prípadoch priestupkov. Sejm rozhodol, že pokutu uloženú prostredníctvom pokutového bloku možno zaplatiť aj bezhotovostne, a to platobnou kartou. Pracovníci s platobnými terminálmi budú povinní informovať pokutovaných priestupcov o tejto možnosti.

Zmenil sa aj zákon o ochrane nárokov zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa a zákon o súdnych trovách v zamestnaneckých veciach. Výsledkom bude rýchlejšia finančná pomoc pre zamestnancov, ktorí prišli o prácu v dôsledku ukončenia činnosti zamestnávateľa.

Sejm tiež rozhodol o založení akciovej spoločnosti Poľská investičná a obchodná agentúra. Agentúra bude profesionálnym subjektom, ktorý bude vykonávať úlohy v oblasti propagácie poľského hospodárstva v spolupráci so sieťou zahraničných obchodných zastúpení. Okrem iného sa bude zaoberať podporou vývozu poľských podnikateľov, propagáciou poľského priemyslu a podporou poľských investícií doma i v zahraničí.

Zmeny nastali aj v programe Family500+. Sejm prijal právne predpisy, ktorými sa program uzatvára a zaručuje poberanie dávok oprávnenými osobami. Zmeny v programe "Rodina 500+" majú viesť k tomu, že dávky budú dostávať tí, ktorí na ne majú skutočný nárok. Základné princípy programu (kritérium nezdanenia dávky a príjmu) zostávajú nezmenené.

Sejm zmenil a doplnil zákon o zásobách ropy, ropných výrobkov a zemného plynu. Zákon posilňuje bezpečnosť dodávok plynu pre spotrebiteľov a zároveň zavádza zjednodušenia a uľahčuje postupy pre dodávateľov tejto komodity.

Zmenou zákona o Poľnohospodárskej trhovej agentúre a organizácii niektorých poľnohospodárskych trhov a zmenou niektorých ďalších zákonov vzniká nový program dodávok mlieka, ovocia a zeleniny do škôl. Zmena a doplnenie je spôsobená potrebou vytvoriť vnútroštátny právny základ potrebný na implementáciu nového programu od školského roka 2017/2018.

Sejm tiež prijal pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré zefektívňujú fungovanie bytových družstiev a uľahčujú výstavbu nových nájomných bytov. Zákon stanovuje, že v zmluve o výstavbe bytu alebo o zriadení družstevného práva k bytu sa uvedie buď lehota, po ktorej bude člen družstva oprávnený požadovať uzavretie zmluvy o prevode vlastníctva bytu, alebo výhrada, že byt nie je predmetom predaja členovi.

Sejm schválil aj priaznivé zmeny zákona o štátnej pomoci na kúpu prvého bytu mladými ľuďmi. Zmeny umožnia plné využitie finančných prostriedkov vyčlenených na program Mieszkanie dla Młodych v rokoch 2017 a 2018. To znamená, že už v auguste 2017 sa obnoví prijímanie žiadostí o dotácie s termínom platby v bežnom roku.

Zmeny a doplnenia zákona o dani z príjmov fyzických osôb a zákona o dani z príjmov právnických osôb. Nové predpisy umožňujú spoločnostiam - už fungujúcim aj začínajúcim - odpočítať výdavky na dlhodobý majetok do výšky 100 000 PLN ročne. To znamená, že jednorazové daňové zvýhodnenie môže dosiahnuť 13 500 PLN. Podľa odhadov bude môcť túto podporu využiť viac ako 150 000 spoločností.

Novela zákona - zákon o ochrane životného prostredia. Jeho cieľom je objasniť ustanovenia zákona o ochrane životného prostredia týkajúce sa vymenovania orgánov krajských fondov na ochranu životného prostredia. V návrhu sa upravujú ustanovenia o inštitúciách ochrany životného prostredia v oblasti financovania ochrany životného prostredia a vodného hospodárstva. Zmeny sa týkajú pravidiel vymenovania a odvolania správnej rady provinčného fondu.

Zmena zákona o zásadách implementácie programov politiky súdržnosti financovaných vo finančnom výhľade 2014 - 2020 a niektorých ďalších zákonov. Hlavným cieľom novely je zvýšiť efektívnosť čerpania finančných prostriedkov z Európskej únie na roky 2014 - 2020, ako aj zjednodušiť a zefektívniť postupy pri podávaní žiadostí o finančné prostriedky EÚ. Navrhované riešenia sú výsledkom postulátov inštitúcií a subjektov zapojených do čerpania európskych fondov a efektu skúseností súvisiacich s implementáciou operačných programov politiky súdržnosti vo finančnej perspektíve 2014 - 2020. Návrh zákona je súčasťou tzv. podnikateľskej ústavy Dva balíky: "Podnikateľská ústava" a "100 zmien pre firmy" sú určené na podporu rozvoja podnikania a inovácií. Navrhovaná zmena a doplnenie zníži byrokratickú záťaž potenciálnych príjemcov a zefektívni realizáciu projektov, čo by sa malo prejaviť v ich väčšom záujme uchádzať sa o peniaze EÚ a vo vyššej kvalite predkladaných projektov.

Sejm schválil zákon o zriadení Národnej agentúry pre akademickú výmenu. Ustanovuje sa v nich vytvorenie NAWA od 1. októbra 2017. Hlavným cieľom NAWA je podporovať mobilitu akademickej obce a vytvárať programy na internacionalizáciu ponuky poľských univerzít. Agentúra má byť verejnou inštitúciou, ktorá má spolu s Národným vedeckým centrom a Národným centrom pre výskum a vývoj vytvoriť ucelený systém verejných inštitúcií realizujúcich štátnu politiku posilňovania postavenia poľskej vedy vo svete.

Novela zákona o zásadách financovania vedy a niektorých ďalších zákonov. Okrem iného umožní ministrovi vedy a vysokého školstva pri rozhodovaní o zvýšení dotácie na udržanie výskumného potenciálu zohľadniť potreby súvisiace s komercializáciou výsledkov vedeckého výskumu alebo vývojových prác.

 Dokumenty postúpené na ďalšiu prácu vo výboroch

Návrh novely zákona - daňový poriadok, zákona o verejných financiách a zákona - úvodné ustanovenia k zákonu o štátnej správe daní boli na základe rozhodnutia poslancov predložené Výboru pre verejné financie.

 Návrh zákona, ktorý umožňuje lekárske užívanie konope, pôjde na podpis prezidentovi

Podľa novej legislatívy sa konope bude môcť používať na výrobu farmaceutických prípravkov. Zákon umožňuje lekárom predpísať liek na predpis vyrobený v lekárni pacientom, ktorí nereagujú na bežnú farmakológiu. Suroviny sa budú dovážať zo zahraničia.

 Aktuálne informácie a otázky k aktuálnym témam

Sejm si vypočul informáciu vlády o účinkoch novely zákona o zdravotnej starostlivosti financovanej z verejných zdrojov, ktorá sa týka zavedenia systému základného poskytovania zdravotnej starostlivosti v nemocniciach (tzv. siete nemocníc). O prezentáciu požiadala spoločnosť KP Nowoczesna. V mene vlády vystúpil Piotr Gryza, štátny podtajomník ministerstva zdravotníctva.

Zástupcovia vlády odpovedali aj na otázky poslancov Európskeho parlamentu, ktoré sa týkali potenciálu a možností využitia Gliwického kanála, ako aj fungovania ošetrovateľskej a zubnej starostlivosti v školách v kontexte plánovaných zmien v školstve.

RZ__0142

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah