POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

44. posiedzenie Sejmu

Ustawy uchwalone podczas 44. posiedzenia Sejmu. Teraz zajmie się nimi Senat

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem”. Program ten został przedstawiony w grudniu 2016 r. Jego celem jest wsparcie matek, które decydują się na urodzenie i wychowanie dzieci z tzw. trudnych ciąż, a także rodzin, które wychowują dzieci niepełnosprawne. Zawarte w ustawie przepisy obejmują m.in. zmiany w ustawie o systemie oświaty, które zapewniają pomoc uczennicom w ciąży, utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania dzieci. Zmiany w ustawie o pomocy społecznej mają umożliwić wojewodom zwiększenie do 30 proc. dotacji na jednego uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, powstanie mieszkań chronionych i treningowych w celu rozwijania samodzielności osób niepełnosprawnych. Z kolei zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia przewidują m.in. dofinansowanie żłobków, klubów dziecięcych z miejscami dla dzieci niepełnosprawnych i usług rehabilitacyjnych.

KKB_7215

Nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw. Ma ona na celu wyeliminowanie sygnalizowanych przez inwestorów barier w ubieganiu się o finansowanie zwrotne w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego w zakresie społecznego budownictwa czynszowego (m.in. finansowanie wyłącznie lokali na wynajem bez możliwości finansowania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, bezwzględny warunek przeznaczenia minimum 50 proc. lokali dla osób wychowujących co najmniej jedno własne lub przysposobione dziecko), jak również problemów pojawiających się podczas eksploatacji lokali mieszkalnych wybudowanych w ramach programu (m.in. obniżone limity dochodowe najemców w zasobach na wynajem, zaostrzone zasady podnoszenia czynszu osobom o dochodach przekraczających nawet nieznacznie limity określone ustawą).

Nowelizacji ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Nowe przepisy wprowadzają instrumenty prawne, które umożliwią usunięcie z przestrzeni publicznej pomników i nazw promujących komunizm lub inny system totalitarny. Przewidują także wprowadzenie zakazu wznoszenia takich obiektów i nadawania tego typu nazw. Zabezpieczeniem dla rozwiązań przewidzianych nowelizacją jest przyznanie wojewodom kompetencji w zakresie usuwania pomników propagujących ustrój totalitarny. Warunkiem wydania takiej decyzji będzie pozytywna opinia IPN. Organem odwoławczym będzie zaś minister kultury.

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Określono w niej nowe zasady przyjmowania cudzoziemców do wykonywania pracy sezonowej i krótkoterminowej w Polsce. Stworzono też podstawy do wymiany danych dotyczących wykonywania pracy przez cudzoziemców między urzędami. Wprowadzone przepisy dostosowują krajowe prawo do unijnej dyrektywy w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich (spoza UE) w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. Zgodnie z nowelizacją, wprowadzony zostanie dodatkowy typ zezwolenia na pracę sezonową, które będzie wydawane przez starostę. Cudzoziemiec będzie mógł wykonywać pracę sezonową przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Dodatkowe zmiany mają na celu uszczelnienie procedury związanej z wykonywaniem pracy krótkoterminowej (do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy) przez obywateli 6 państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy na podstawie oświadczeń zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy. Nowe przepisy o dostępie cudzoziemców do pracy sezonowej dotyczą obywateli wszystkich państw spoza UE i EOG.

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, której celem jest uregulowanie zastosowania marihuany w celach medycznych. Nowe przepisy gwarantują lekarzowi możliwość legalnego i kontrolowanego zastosowania w ramach praktyki zawodowej niezarejestrowanych przetworów z konopi u pacjentów, u których brak jest odpowiedzi na konwencjonalną farmakologię lub gdy jest ona zbyt obciążająca, o ile tylko wskazania wiedzy medycznej umożliwiają poprawę tym sposobem stanu zdrowia lub jakości życia pacjenta. Surowiec musi być sprowadzany z zagranicy.

Nowelizacja ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Głównym celem zmian jest zwiększenie przejrzystości działania polskich związków sportowych.

Nowelizacja ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw. Zmiany wyposażają Generalnego Konserwatora Zabytków w silniejsze środki oddziaływania na organy terenowe – wojewódzkich konserwatorów zabytków, przy utrzymaniu dotychczasowego modelu zwierzchnictwa wojewody nad wojewódzkimi konserwatorami zabytków. Rozwiązanie służy poprawie efektywności działania wojewódzkich służb konserwatorskich. Nowelizacja powołuje Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków, który jest państwowym funduszem celowym. Środki NFOZ są przeznaczane na dofinansowanie: nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich lub restauratorskich przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa, nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.

Dokumenty przyjęte przez Sejm

Posłowie podjęli uchwałę w sprawie uznania projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, za niezgodny z zasadą pomocniczości.

W drodze uchwał Sejm przyjął też Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2016 roku oraz informację o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 r.

Posłowie przyjęli również przedstawione przez ministra sportu i turystyki dokumenty: sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć EURO 2012 (styczeń – grudzień 2015 r.) oraz sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć EURO 2012 (styczeń – grudzień 2016 r.).

Dokumenty skierowane do dalszych prac w komisjach

Decyzją posłów w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny kontynuowane będą prace nad rządowym projektem nowelizacji ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (druk nr 1625). Projektowane zmiany mają doprowadzić do sytuacji, w której świadczenia trafią do osób faktycznie uprawnionych. Podstawowe zasady programu  (nieopodatkowanie świadczenia i kryterium dochodowe) pozostają bez zmian.

Posłowie ponownie skierowali do Komisji: Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej poselski projekt nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych (druki nr 1324 i 1615). Projekt zakłada likwidację gabinetów politycznych funkcjonujących na szczeblu samorządowym przy wójtach (burmistrzach, prezydentach miast), starostach i marszałkach województwa.

Projekt nowelizacji ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1636), który ma usprawnić, uprościć i zapewnić efektywne wykorzystanie środków funduszy Unii Europejskiej decyzją posłów trafił do Komisji: Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz do Spraw Unii Europejskiej z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji: Finansów Publicznych oraz Polityki Społecznej i Rodziny.

W głosowaniach Sejm skierował też obywatelski wniosek o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy reformy systemu oświaty (druk nr 1571) do Komisji Ustawodawczej w celu przygotowania projektu uchwały o przeprowadzeniu referendum.

Koniec parlamentarnych prac nad projektami

Decyzją posłów w pierwszym czytaniu Sejm zakończył prace nad trzema projektami. Są to: poselski projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 1613), poselski projekt ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2017 r. (druk nr 1545) oraz poselski projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 1564).

tekst Kancelaria Sejmu

fot. Krzysztof Białoskórski

44

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści