POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

41. posiedzenie Sejmu

Blok głosowań, w którym posłowie zdecydowali m.in. o włączeniu celników do systemu emerytur mundurowych to główny punkt drugiego dnia obrad 41. posiedzenia. Pozostałe szczegóły dzisiejszych prac Izby przedstawiamy poniżej. Następne, 42. posiedzenie, zaplanowano na 24 maja.

Sejm rozpoczął dziś prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1494). Określa on nowe zasady przyjmowania cudzoziemców do wykonywania pracy sezonowej i krótkoterminowej w Polsce. Stwarza też podstawy do wymiany między urzędami danych dotyczących wykonywania pracy przez cudzoziemców. Projekt uzasadnił sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed. W dyskusji zgłoszono wniosek o dodatkowe skierowanie projektu do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Decyzję w tej sprawie posłowie podejmą w głosowaniu.

Sejm podjął dwie uchwały

Przez aklamację posłowie podjęli uchwałę w czterdziestą rocznicę powstania Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie.

Posłowie podjęli też uchwałę w sprawie uznania projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona) za niezgodny z zasadą pomocniczości.

Ustawy uchwalone przez Sejm

Sejm uchwalił zmiany w ustawie o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustawach. Nowe przepisy przewidują nabór do służby publicznej w sądownictwie na podstawie zobiektywizowanego kryterium jakim jest egzamin. Przywracają Krajowej Szkole pełnię kompetencji do organizowania przebiegu aplikacji, w tym także organizowania odbywanych w ramach niej praktyk. Aplikacja sędziowska odbywana w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury będzie podstawową drogą dojścia do zawodu sędziego. Absolwenci z najlepszymi ocenami będą mieli pierwszeństwo w ubieganiu się o stanowiska asesorskie i sędziowskie. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Posłowie zdecydowali też o włączeniu celników do systemu emerytur mundurowych. Jest to główny cel uchwalonej dziś nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy wykonują wyrok Trybunału Konstytucyjnego K39/13 z 3 marca 2015 r., który za niekonstytucyjne uznał odmienne traktowanie funkcjonariuszy SC w porównaniu z innymi służbami mundurowymi. Teraz ustawa będzie przedmiotem prac Senatu.

Ustawy przekazane Prezydentowi do podpisu

Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Kodeksie pracy przewidują, że każdy płatnik będzie miał indywidualny rachunek składkowy, na który będzie wpłacał wszystkie opłaty ZUS. Oznacza to, że będzie dokonywał tylko jednej wpłaty zamiast dotychczasowych trzech lub czterech. Zmiana ma dotyczyć prawie siedmiu mln płatników składek. Jedna wpłata do ZUS zastąpi dotychczasowe składki na: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody wprowadza przepisy, które będą dawały możliwość weryfikacji, czy wycinka drzew oraz krzewów była przeprowadzona w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Zgodnie z nowelizacją wycinka ma podlegać zgłoszeniu, a sama nieruchomość nie będzie mogła być wykorzystana na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej przez okres pięciu lat od dokonania zgłoszenia.

Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, dostosowująca polski system prawny do przepisów unijnych z zakresu audytu i sprawozdań finansowych.

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących

W ostatnim dniu posiedzenia posłowie wysłuchali, na wniosek klubu PO, informacji rządu w sprawie  nowego projektu rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącego rezygnacji z możliwości nauczania indywidualnego w przedszkolach i szkołach. Przedstawiła ją sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzena Machałek. Posłowie zadawali też ministrom pytania w sprawach bieżących. Dotyczyły one m.in.: budowy autostrady A2 we wschodniej Polsce i zmiany przepisów o ochronie danych osobowych.

Kolejne, 42. posiedzenie Sejmu, zaplanowano na 24-26 maja br.

RZ__2008

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści