POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

35. posiedzenie Sejmu RP

W bloku głosowań 35. posiedzenia Sejm RP:

 

 • przez aklamację podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia 75. rocznicy powstania armii krajowej

 

 • uczczcił 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokół”

 

 • uczcił chwilą ciszy ofiary pierwszej masowej deportacji ludności polskiej na Sybir

 

 • przyjął informację ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2017 r.

 

 • znowelizował ustawę o obrocie instrumentami finansowymi – wprowadzając m.in. nowy system kar dla emitentów oraz znoszącą podział rynku regulowanego na rynek giełdowy i pozagiełdowy

 

 • uchwalił ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

 

 • uchwalił zmiany w ustawie o finansach publicznych mające zwiększyć przejrzystość przepisów określających udzielanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych

 

 • znowelizował ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

 • uchwalił zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych

 

 • znowelizował tzw. pakiet onkologiczny – uproszczenie sprawozdawczości dotyczącej prowadzenia list pacjentów oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego DiLO

 

 • uchwalił ustawę wraz z przepisami wprowadzającymi powstanie krajowego ośrodka wsparcia rolnictwa

 

 • uchwalił nowelizację ustawy o samorządzie terytorialnym

 

 • uszczelnił system podatkowy VAT, wprowadzając monitorowanie drogowe przewozu paliw płynnych, alkoholu skażonego i suszu tytoniowego

 

 • wprowadził ustawę o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa

 

 • ustalił ostateczną wersję ustawy wprowadzającej zaostrzenie odpowiedzialności karnej za wyłudzenia VAT na podstawie fikcyjnych faktur

 

 • znowelizował ustawę o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

KKB_2322KMB_1642

RZ__3929

RZ__3799

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści