POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dla Podkarpacia

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w Polsce gminy górskie otrzymały dodatkowe fundusze na zwiększenie swojego potencjału turystycznego, utrzymanie miejsc pracy i wsparcie dla mieszkańców:

 • 202 gminy górskie z 6 województw otrzymały wsparcie zapobiegające skutkom pandemii.
 • Na Podkarpaciu 27 gmin  dostało 66 302 720 zł.
 • Środki te przeznaczone są  na finansowanie infrastruktury turystycznej i z nią związanej, w tym: szlaki turystyczne, parkingi, drogi, chodniki, skanseny, muzea, oczyszczalnie ścieków itp.   
 • Dotąd w ramach tego Funduszu (RFIL – Fundusz COVID-19) do samorządów trafiło ponad 10 mld zł, w tym na Podkarpacie prawie 800 mln zł.      

            Poniżej wykaz gmin górskich z Podkarpacia, które otrzymały wsparcie:                                     

 1. Gmina Cisna, powiat leski – 1 029 724,00 zł na: Przebudowa stacji uzdatniania wody z wykorzystaniem OZE i sieci wodociągowej.
 • Gmina Besko, powiat sanocki – 1 510 087,52 zł: Budowa kładki służącej turystom poruszającym się pieszo, rowerem i samochodem osobowym, na rzece Wisłok w Besku.
 • Gmina Dębowiec, powiat jasielski – 1 765 025,57 zł: Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, polegającej m.in. na budowie wieży widokowej, modernizacji oczyszczalni ścieków, budowie miejsc parkingowych, chodników, budowie ścieżek rowerowych, altany, przebudowie dróg.
 • Gmina Baligród, powiat Leski – 750 500,00 zł. Budowa chodników przy drodze Wojewódzkiej nr 893.
 • Gmina Iwonicz-Zdrój, powiat Iwonicz-Zdrój – 2 583 750,00 zł. Modernizacja i przebudowa ciągów pieszych, pieszo-jezdnych oraz placu wraz budową oświetlenia i elementami małej architektury w ciągu Al. Jana Pawła II i Placu Oczki w Iwoniczu-Zdroju. 
 • Gmina Krempna, powiat jasielski, 363 851,06 zł. Modernizacja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Grabiu.
 • Gmina Bircza, powiat przemyski, 1 212 630,00 zł. Rewitalizacja parku zabytkowego położonego przy Pałacu Humnickich w Birczy. Realizacja zadania będzie obejmować renowację szaty roślinnej, wykonanie alei parkowych i nowoczesnego oświetlenia, budowę placu zabaw oraz montaż elementów małej architektury. W ramach zadania wykonana zostanie także przebudowa drogi dojazdowej
 • Gmina Bukowsko, powiat sanocki – 875 244,23 zł. Budowa magistrali ok. 5 km umożliwiającej budowę sieci kanalizacyjnej dla 5 miejscowości.
 • Gmina Solina, powiat leski – 5 865 000,00 zł. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m-ci Wołkowyja wraz z zakupem wozu asenizacyjno-ciśnieniowego.
 • Gmina Dukla, powiat  krośnieński – 3 197 196,00 zł. Poprawa warunków do funkcjonowania i rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej poprzez przebudowę płyty rynku, przebudowę dróg otaczających rynek, modernizację oświetlenia i montaż instalacji elektrycznej w piwnicach przedprożowych. Zaplanowano prace dotyczące zabezpieczenia piwnic, które zostaną udostępnione zwiedzającym turystom, zmodernizowana zostanie również infrastruktura techniczna znajdująca się pod płytą rynku.
 • Gmina Miasta Sanoka, powiat sanocki – 8 000 000,00 zł. Rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakresie ruchu rowerowego. Zaplanowano: budowę ścieżki pieszo – rowerowej z oświetleniem (ścieżka będzie biegła wzdłuż zachodniego brzegu rzeki San w obrębie dzielnic Wójtostwo, Błonie oraz Olchowce), zagospodarowanie przyległego placu (m.in. miasteczko ruchu drogowego) oraz budowę ścieżki rowerowej typu single track na terenie leśnym Parku Krajobrazowego Gór Słonnych.
 • Gmina Sanok, powiat  sanocki – 5 077 566,88 zł.

Przebudowa Gminnej Izby Pamięci w Strachocinie na Centrum Kultury i Tradycji Regionalnej oraz zagospodarowanie terenu i wyposażenie multimedialno-wystawiennicze.

Budowa szlaku pieszo-rowerowego: Liszna-Tyrawa Solna o długości 4,7 km, w tym 2,6 km przebudowa wraz z miejscem wypoczynkowym (wiata, stoły, ławy, kosze) i tablicami.

 • Gmina Komańcza, powiat sanocki – 340 418,47 zł. Przebudowa drogi “przy Barbarce” w Komańczy.
 • Gmina Zarszyn, powiat sanocki – 2 149 883,00 zł. 

Budowa turystycznej ścieżki rowerowej wraz z miejscami obsługi rowerzystów w Odrzechowej.

Wykonanie bulwarów spacerowych oraz kładki przy zbiornikach wodnych w Bażanówce

Wykonanie alejek spacerowych i parkingu w Pielni

Budowa sieci wodociągowej w Pastwiskach

Budowa infrastruktury turystycznej tj. ścieżek spacerowych i altany w Nowosielcach.

 • Gmina Nowy Żmigród, powiat jasielski – 1 909 728,85 zł. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie gminy. Zadanie obejmuje wykonanie wieży widokowej w sąsiedztwie pozostałości średniowiecznego grodziska „Walik” w Brzezowej, modernizację dróg dojazdowych, placu postojowego, budowę szlaku turystycznego, a także montaż tablic informacyjnych.
 • Gmina Dydnia, powiat brzozowski – 2 227 463,00 zł. Rozbudowa, przebudowa infrastruktury komunalnej niezbędnej do świadczenia i rozwoju usług turystycznych, poprawy bezpieczeństwa turystów i uczestników ruchu drogowego. Zakres inwestycji: budowa chodników w ciągu dr. wojewódzkiej w m. Niebocko, Jabłonka, Dydnia, Krzemienna i dr. powiatowej w m. Krzywe, budowa trzech mostów w ciągu dr. gminnej w m. Krzemienna, Końskie i Witryłów, przebudowa uszkodzonych nawierzchni dróg gminnych.
 • Gmina Rymanów, powiat  krośnieński – 6 327 048,32 zł. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej służącej rozwojowi turystki uzdrowiskowej. Zadanie obejmuje: modernizację, budowę szlaków rowerowych i pieszych wraz z małą infrastrukturą i oznakowaniem, utworzenie miejsc postojowych przy obiektach turystycznych, budowę oświetlenia ulicznego do obiektów turystycznych oraz zakup lodowiska, montaż fotowaltaiki i pomp ciepła na kompleksie basenowym i budowę parkingu dla kamperów wraz z infrastrukturą w Rymanowie Zdroju.
 • Gmina Ustrzyki Dolne, powiat bieszczadzki –  6 110 929,35 zł. Stworzenie bazy turystycznej wspierającej rozwój usług turystycznych. Projekt obejmuje utworzenie campingu oraz wieży widokowej z tarasami downhill w Ustrzykach Dolnych, kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustjanowej Górnej oraz Bieszczadzkiego Centrum Turystyki Aktywnej w Łobozewie. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie ogólnodostępnej ściany wspinaczkowej na terenie Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia.
 • Gmina Fredropol, powiat przemyski – 827 061,81 zł. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Darowice wraz z przerzutem ścieków w miejscowości Kupiatycze oraz docelowo doprowadzenie do niej sieci kanalizacyjnej z miejscowości Darowice, Koniuszki, Kniażyce.
 • Gmina Lutowiska, powiat bieszczadzki – 589 203,66 zł. Modernizacja istniejącej ogólnodostępnej infrastruktury parkingowej i drogowej. Zaplanowane inwestycje obejmują: poprawę nawierzchni parkingu na Przełęczy Wyżnej w Brzegach Górnych, wykonanie nawierzchni parkingu przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Stuposianach oraz nawierzchni drogi i parkingu przy placu festynowo – rekreacyjnym w Lutowiskach. Przedmiotem inwestycji jest modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej należącej do gminy Lutowiska, zlokalizowanej na ścieżkach przyrodniczo – historycznych, parkingach, punktach widokowych, w centrach miejscowości itp. Modernizacja dotyczyła będzie małej architektury, takiej jak tablice, wiaty, ławki, zadaszenia itp. Inwestycja zakłada realizację robot budowlanych (konstrukcje ) jak i opracowanie i stworzenie nośników informacyjnych (np. wkłady do tablic itp.).
 • Gmina Olszanica, powiat leski – 2 360 000,00. Budowane „Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu Bieszczad-ski”.
 • Gmina Tyrawa Wołoska, powiat sanocki – 158 552,18 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.
 • Gmina Lesko, powiat  leski – 4 164 006,33 zł. Poprawa infrastruktury turystycznej i komunalnej w celu usprawnienia ruchu turystycznego. Zakres zadania: budowa parkingów dla autokarów i samochodów osobowych, modernizacja peronów dworca autobusowego, budowa ścieżki pieszo-rowerowej i platformy widokowej, odrestaurowanie leskiej synagogi wraz z przebudową przyległych ulic, odrestaurowanie źródełek mineralnych, oznakowanie atrakcji turystycznych i wykonanie witaczy oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.
 • Gmina Osiek Jasielski, powiat  jasielski – 427 858,00 zł. Modernizacja 7 odcinków dróg gminnych zapewniających dogodny dojazd do miejscowych atrakcji turystycznych: o dł. 1990 mb (dz. Nr 1841, 1778, 1777/2, 1810, 1809) w m. Pielgrzymka, o dł. 41 mb (dz. 902) w m. Samoklęski oraz o dł. 145 mb (dz. Nr 270) w m. Mrukowa. Zakres prac obejmuje: opracowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwoleń, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz jezdni o nawierzchni z tłucznia kamiennego.
 • Gmina Zagórz, powiat sanocki – 5 126 615,42 zł. Budowa ścieżki rowerowej o dł. 3 km oraz budowie drogi o dł. 1,2 km. Przy ścieżce rowerowej wybudowana zostanie wiata wyposażona w infrastrukturę towarzyszącą (ławki, stojak na rowery, kosz).
 • Gmina Jaśliska, powiat krośnieński – 834 000,00 zł. Przebudowa drogi gminnej publicznej dz. Nr ewid. 1453; 1455/1 wraz z przebudową chodnika, budową chodnika, budową parkingów oraz zagospodarowanie działki nr ewid. 1454/2 poprzez przebudowę nawierzchni oraz budowę parkingów. Zakup urządzeń do utrzymywania dróg i chodników. Modernizacja poprzez oznaczenie pieszych szlaków turystycznych wraz z wykonaniem aplikacji moblinej zawierającej bazę szlaków turystycznych.

Gmina Czarna, powiat bieszczadzki – 519 377,00 zł. Poprawa stanu infrastruktury komunalnej niezbędnej do rozwoju usług turystycznych wskazywanej w Strategii Rozwoju g. Czarna na 1. 2015-2025 jako warunek rozwoju turystyki. Zakłada przebudowę 2 dróg prowadzących do cerkwi włączonych do Szlaku Architektury Drewnianej oraz budowę sieci kanalizacyjnej. Zadanie dotyczy kompleksowej przebudowy ścieżek historyczno-przyrodniczych pieszych i tras Nordic Walking. Planowane jest wykonanie oznakowania ścieżek, elementów małej infrastruktury, tablic informacyjnych, ławek, stojaków na rowery itp. Wpłynie to na wzrost osób korzystających ze ścieżek i poprawi rozwój turystyki pieszej. Inwestycja pozwoli wykorzystać walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne regionu i poprawi jego atrakcyjność turystyczną.

mo

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści