POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Sprawozdanie z udzielania porad prawnych w okresie 01.08.2016 – 31.08.2016

Biuro Interwencji i Porad PIS w Przemyślu przy Biurze Poselskim Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w Przemyślu w okresie od 01.08.2016 r. do 31.08.2016 r. udzielało porad prawnych dotyczących spraw związanych z poniższą tematyką:

 1. prawa karnego i wykroczeniowego;
 2. ogólnego zakresu prawa cywilnego;
 3. prawa rodzinnego;
 4. prawa administracyjnego;
 5. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Do Biura zgłaszały się w przeważającej mierze osoby z miasta Przemyśla oraz powiatu przemyskiego, jednakże zdarzały się również osoby potrzebujące pomocy także z innych powiatów z terenu województwa podkarpackiego.

Z uwzględnieniem powyższych punktów porady dotyczyły:

Ad 1. Z zakresu prawa karnego i wykroczeniowego:

 • zażalenia na odmowę wszczęcia dochodzenia;
 • przygotowania obrony w sprawie wykroczenia niedochowania nadzoru nad chowanym zwierzęciem;
 • znamion przedmiotowych przestępstwa znęcania się oraz przysługujących środków ochrony;
 • kasacji wniesionej przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego;
 • sporządzenie wniosku o uzasadnienie wyroku;
 • trybu postępowania zwyczajnego przed Sądem I Instancji;
 • ustanowienia obrońcy z urzędu;

 Ad 2. Z zakresu ogólnego prawa cywilnego:

 • możności wycinki zwisających gałęzi ze strony sąsiada;
 • umorzenia zaległości w przypadku długu prywatnego;
 • zwolnienia od kosztów sądowych z uwagi na trudną sytuację majątkową;
 • zasadności postępowania egzekucyjnego;
 • zachowku;
 • spraw czynszowych w przypadku prywatnego właściciela nieruchomości;
 • powództwa o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego;
 • zasiedzenia;
 • ustanowienia drogi koniecznej;
 • naruszenia prawa własności;
 • uzupełnienia braków formalnych pozwu;
 • 3-letniego terminu wypowiedzenia umowy najmu

Ad 3. Z zakresu prawa rodzinnego:

 • obniżenia alimentów,
 • wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego;
 • podwyższenia alimentów;
 • podziału majątku;
 • wydania wyroku zaocznego w przypadku niestawiennictwa pozwanego w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa;

 

Ad 4. Z zakresu prawa administracyjnego:

 • nieważności uchwał zebrania wiejskiego;
 • umorzenia zaległości podatkowych na podstawie art. 67a ordynacji podatkowej;
 • zwolnienia od opłat komunalnych z uwagi na sytuacją osobisto-majątkową;
 • umorzenia zaległości abonamentowych;
 • wymeldowania w drodze decyzji administracyjnej;
 • odszkodowania za majątek zabużański;
 • usunięcia znaku drogowego;
 • przekazania nieruchomości;

Ad. 5 Z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • emerytury specjalnej;
 • złożenia wadliwego oświadczenia woli w sprawie rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron;
 • sprzeciwu od decyzji komisji lekarskiej;
 • odwołania od decyzji w sprawie renty;
 • odwołania od decyzji w sprawie emerytury rolniczej;
 • odwołania o decyzji w sprawie utraty statusu osoby bezrobotnej

Osoby zgłaszające się do Biura Interwencji i Porad PiS często poruszają kwestię zwisających gałęzi zwisających z sąsiedniego gruntu, prosząc o pomoc w tej sprawie. Istotnym jest uświadomienie sobie swoich uprawnień w tym zakresie. Stosownie do art. 150 kodeksu cywilnego, właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.

Jak wynika z powyższego, gdy z sąsiedniego gruntu zwisają w naszą stronę gałęzie, niezależnie od tego czy nam one wadzą czy nie, mamy możliwość dokonania ich wycinki. Jedynym wymogiem jest wcześniejsze wyznaczenie naszemu sąsiadowi terminu do ich samodzielnego usunięcia. Gdy on tego nie zrobi, możemy je wyciąć z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie przyrody tj. wycięcie gałęzi jest możliwe w wymiarze nieprzekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa. Przekroczenie powyższej normy mogłoby spowodować uszkodzenie drzewa, a w związku z tym narażenie się na odpowiedzialność odszkodowawczą. Powyższy wymiar nie dotyczy to usunięcia gałęzi obumarłych lub nadłamanych.

W przypadku jednak roszczeniowych sąsiadów, z ostrożności można wystąpić na drogę postępowania sądowego z powództwem o nieczynienie przeszkód w obcięciu gałęzi.

Sprawą natomiast dotąd nieporuszaną w Biurze Interwencji i Porad PiS była kwestia emerytury specjalnej przyznawanej przez Prezesa Rady Ministrów w uzasadnionych przypadkach na warunkach i w wysokości innej niż określone w przepisach. Z informacji przedstawionych przez Prezes Rady Ministrów z dnia  29 stycznia 2016 r. wynika, że przyznawane one są najczęściej zasłużonym działaczom opozycji demokratycznej znajdującym się obecnie w trudnej sytuacji bytowej, osobom zasłużonym dla kultury polskiej w dziedzinie baletu, fotografii artystycznej, ochrony zabytków i krzewienia kultury polskiej na dawnych kresach wschodnich znajdującym się obecnie w trudnej sytuacji bytowej oraz innym osobom z uwagi trudną sytuację socjalno-bytową będącą wynikiem szczególnych zdarzeń losowych.

Również częstym problemem występującym u osób zgłaszającym się do Biura Interwencji i Porad PiS są prawomocne wyroki sądowe w sprawach wykroczeniowych. Strony po utrzymaniu wyroku skazującego w mocy przez Sąd II Instancji chcą dalej się odwoływać. Nie mogą tego jednak wykonać samodzielnie. Kasację w sprawach o wykroczenia może wnieść wyłącznie Prokurator Generalny lub Rzecznik Praw Obywatelskich, w sprawach polegających orzecznictwu sądów wojskowych także Naczelny Prokurator Wojskowy, a w sprawach naruszenia praw dziecka także Rzecznik Praw Dziecka. W tym wypadku należy skierować do jednego z w/w organów prośbę o wniesienie kasacji w swojej sprawie. Organ jeśli stwierdzi zasadność kasacji przychyli się do takiej prośby.

Podsumowując niniejsze sprawozdanie, Biuro Interwencji i Porad PiS cieszy się dużym zainteresowaniem. Wiele stron decyduje się wrócić do Biura w celu uzyskania dalszych porad, bądź też zgłaszają się z nowymi sprawami. Świadczy to  o tym, że taka forma pomocy obywatelom jest niezwykle ważna.

 

 

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści