POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Sprawozdanie z udzielania porad prawnych w okresie od 01.07.2016 – 31.07.2016

Przemyśl, dnia 31 lipca 2016 r.

Biuro Interwencji i Porad PIS w Przemyślu przy Biurze Poselskim Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w Przemyślu w okresie od 01.07.2016 – 31.07.2016 udzielało porad prawnych dotyczących spraw związanych z poniższą tematyką:

 1. prawa karnego i wykroczeniowego;
 2. ogólnego zakresu prawa cywilnego;
 3. prawa rodzinnego;
 4. prawa administracyjnego;
 5. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Do Biura zgłaszały się w przeważającej mierze osoby z miasta Przemyśla oraz powiatu przemyskiego, jednakże zdarzały się również osoby potrzebujące pomocy także z innych powiatów z terenu województwa podkarpackiego.
Z uwzględnieniem powyższych punktów porady dotyczyły:

Ad 1. Z zakresu prawa karnego i wykroczeniowego:

 • prawomocności wyroków karnych, wznowienia postępowania karnego;
 • przedterminowego warunkowego zwolnienia;
 • kwestii wezwania a zawiadomienia na rozprawę karną;
 • znamion czynu zabronionego przestępstwa znęcania się;
 • przygotowania linii obrony w sprawie oskarżenia o przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej i znieważenia;
 • kwestii reprezentacji pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.

Ad 2. Z zakresu ogólnego prawa cywilnego:

 • umów z operatorami komórkowymi, podstaw odstąpienia od takich umów i kwestii kar umownych;
 • upadłości konsumenckiej;
 • rozwodów, w tym konsekwencji z rozwiązaniem małżeństwa z wyłącznej winy jednej ze stron, sporządzenia planu wychowawczego;
 • zwolnienia od kosztów sądowych i prawa do pełnomocnika z urzędu;
 • prawa spadkowego, a w szczególności oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku;
 • prawa do zachowku;
 • dopuszczalności wniesienia skargi kasacyjnej;
 • drogi koniecznej;
 • egzekucji roszczeń od następców prawnych dłużnika;
 • dróg dochodzenia roszczeń tj. różnicy między zawezwaniem do próby ugodowej a powództwem;
 • wpisu do ksiąg wieczystych;
 • roszczeń o zapłatę;
 • zasiedzenia nieruchomości;
 • postępowania egzekucyjnego w tym umorzenia egzekucji z mocy prawa;
 • odmowy wypłaty ubezpieczenia;
 • gwarancji zakupionego przedmiotu;
 • odwołania darowizny;
 • zaprzestania immisji.

Ad 3. Z zakresu prawa rodzinnego:

 • alimentacji ( kwestii uchylenia obowiązku alimentacyjnego, obniżenia alimentów, alimentów z Funduszu Alimentacyjnego);
 • podziału majątku wspólnego małżonków;

Ad 4. Z zakresu prawa administracyjnego:

 • bonifikat udzielanych na wykup mieszkań;
 • umorzenia zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Ad. 5 Z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • sporządzenia zarzutów do opinii biegłego lekarza sądowego w postępowaniu o rentę;
 • uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli dotyczącego rozwiązania umowy o pracę;
 • wniosków o emeryturę;
 • obliczenia okresów składkowych i nieskładkowych do wcześniejszej emerytury;
 • zasiłku przedemerytalnego;

Ponadto w przedmiotowym miesiąca sporządzono opinie:

 • w sprawie interwencji co do nierównego traktowania pracowników;
 • w sprawie Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla uniemożliwiającego korzystanie z nieruchomości stosownie do przysługującego prawa własności;

Podsumowując: Biuro Interwencji i Porad PIS w Przemyślu, mimo okresu wakacyjno-urlopowego, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. W przedmiotowym okresie odbyło się 55 spotkań z osobami poszukującymi pomocy. Z uwagi na różnorodność problemów, z jakimi zgłaszają się petenci, należy uznać, że bezpłatne biura porad prawnych są bardzo istotną i ważną formą wsparcia dla obywateli.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści