POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Armenia:

Wstępne ustalenia po wyborach


Armenia przeprowadziła w niedzielę przedterminowe wybory parlamentarne, które według obserwatorów były pokojowe i pozwoliły obywatelom Armenii na dokonanie demokratycznego wyboru. Naruszenia nie miały istotnego charakteru. Jednak zdobywca drugiego miejsca w wyborach, Blok Armenia Roberta Koczariana dopuścił się znacznie więcej naruszeń niż inne partie. Zarówno krajowi, jak i zagraniczni obserwatorzy wyborów przedstawili wstępne ustalenia dotyczące przebiegu tych wyborów


Misja obserwacyjna Akanates, w skład której wchodzi członek EPDE Transparency International Anticorruption Center, stwierdziła, że ​​proces głosowania był pokojowy i dobrze zorganizowany, bez poważnych naruszeń, które miałyby wpływ na wyniki wyborów. Chociaż kampania przedwyborcza była dość ostra, wybory te były generalnie w rękach obywateli Armenii.
Zaobserwowane naruszenia były podobne do tych zgłoszonych podczas wyborów w 2017 r., ale nie tak dotkliwe i mniej prawdopodobne, że będą miały wpływ na wyniki wyborcze. . Zaobserwowano jednak kilka znaczących naruszeń.

Najczęstszymi naruszeniami były zastraszanie wyborców oraz obecność osób nieuprawnionych w lokalach wyborczych. W całym kraju zaobserwowano wiele przypadków wywierania nacisku na wyborców, by głosowali w określony sposób, dowodzenia wyborców i osób „nadzorujących” wyborców w lokalach wyborczych. . Pojawiło się również kilka doniesień o kupowaniu głosów, ale nie ma konkretnych liczb na ten temat, ponieważ wciąż zbierane są dowody.

Wiele naruszeń prawa wyborczego zostało popełnionych przez Blok Armeński. Inne partie również miały kilka przypadków naruszeń, ale nie było ich tak dużo, jak w przypadku Blok Armenii.

Podczas tych wyborów zarówno siły rządzące, jak i inne siły polityczne były zaangażowane w nadużywanie zasobów administracyjnych. Przypadki były również zgłaszane przez siły zbrojne wykorzystujące zasoby administracyjne na korzyść jednej siły politycznej, ale nie jest jasne, czy dla opozycji, czy dla partii rządzącej.

Zaobserwowano pewne problemy z obsługą kart do głosowania, ale te karty do głosowania z nieprawidłowymi oznaczeniami nie zostały wydane wyborcom. Inne naruszenia Kodeksu Wyborczego to niepodpisywanie przez wyborców list wyborców lub niepodpisywanie protokołów przez członków lokali wyborczych. Problemem pozostaje dostępność i czasami zła lokalizacja lokali wyborczych. Obserwatorzy zgłaszali również niedostateczne wyposażenie i wyposażenie niektórych lokali wyborczych.

Zgłoszono pewne naruszenia prawa obserwatorów, od utrudniania obserwatorom robienia zdjęć z procedur wyborczych, po pośrednie groźby lub obraźliwe języki wobec nich.

W dniu wyborów w Armenii doszło do kilku przerw w dostawie prądu. Obserwatorzy zauważyli, że nie zakłócały one procesu liczenia i nie można było wykryć żadnych specyficznych trendów geograficznych w przerwach w dostawie prądu.

Demokratyczne wybory z wysokim zaangażowaniem wyborców w zgłaszanie naruszeń

Sojusz Niezależnych Obserwatorów, do którego należy członek EPDE Helsińskie Zgromadzenie Obywatelskie Vanadzor, stwierdził, że wybory były demokratyczne, a naruszenia nie miały znaczącego charakteru. Frekwencja wyborcza wynosząca ponad 49% była zbliżona do wyborów z 2018 roku. Wybory te były wyjątkowe, ponieważ wyborcy byli bardzo zaangażowani w zgłaszanie naruszeń obserwatorom, co wskazuje, że wyborcy nie są obojętni na jakość swoich wyborów.
Dzień wyborów – incydenty i postępowanie

Istniała jednak korelacja między podejrzanie wysoką frekwencją wyborczą a dużą liczbą głosów na Blok Armenia w niektórych lokalach wyborczych. W czterech lokalach wyborczych liczba głosujących nie zgadzała się z liczbą oddanych głosów, więc obserwatorzy będą sprawdzać listy wyborców w tych lokalach wyborczych, aby sprawdzić, czy doszło do naruszeń.

Naruszenia zaobserwowano w 50% monitorowanych przez misję obserwacyjną lokali wyborczych. Obejmowały one naruszenie prywatności głosowania i nielegalne prowadzenie kampanii w lokalach wyborczych.

W 30% lokali wyborczych obserwatorzy stwierdzili, że w lokalach znajdowały się osoby nieupoważnione, a także zaobserwowano przypadki przeludnienia w lokalach wyborczych. Pod koniec dnia wyborów obserwatorzy zauważyli, że 29% kamer wideo w lokalach wyborczych nie działało. Ta wysoka liczba wynikała po części z przerw w dostawie prądu w Armenii, które miały wpływ na niektóre lokale wyborcze.

Obserwatorzy odnotowali 52 poważne naruszenia, w tym przekupstwo wyborców i naciski na wyborców. Przypadki przekupstwa wyborców nie miały istotnego charakteru, aby wpływać na swobodne wyrażanie woli wyborców, ale była to kategoria naruszeń, z powodu której obserwatorzy otrzymywali najwięcej skarg od wyborców. Naciski wywierali podobno pracodawcy na pracowników, a także organy samorządu terytorialnego na ich pracowników. . Przypadki tych poważnych naruszeń z udziałem Bloku Armenii były również częstsze w porównaniu z innymi partiami. Obserwatorzy zauważyli również, że przypadki niewłaściwego wykorzystania zasobów administracyjnych generalnie nasiliły się pod koniec procesu głosowania. .

Obserwatorzy zgłaszali ponadto przypadki braku znajomości przez członków komisji kluczowych aspektów procesu wyborczego, które należy w przyszłości poprawić.

Kodeks wyborczy

Pomimo pewnych zmian w Kodeksie Wyborczym, takich jak usunięcie mandatów okręgowych, które uczyniły te wybory bardziej inkluzywnymi, nadal istnieje ryzyko. Luki prawne nadal mogą być nadużywane przez partie polityczne. Dotyczy to zwłaszcza naruszeń administracyjnych, które nie są odpowiednio uregulowane w Kodeksie wyborczym.

Egzekwowanie prawa

Wymiar sprawiedliwości wymaga gruntownej zmiany, stwierdzili obserwatorzy. Wiele naruszeń zostało zgłoszonych przez osoby fizyczne, na przykład dotyczących przypadków przekupstwa, które jest poważnym przestępstwem. Zgłoszono bezczynność organów ścigania wynikającą z braku wiedzy na temat sposobu postępowania ze zgłoszonymi naruszeniami.

Środowisko kampanii i mediów

Pomimo napiętej atmosfery i przypadków mowy nienawiści przed Dniem Wyborów, wybory były generalnie wolne. Media nie interweniowały podczas głosowania. Obserwatorzy zauważyli jednak, że zdarzały się przypadki dezinformacji przez zagraniczne media.

Nierówny dostęp do przestrzeni reklamowej i publicznego czasu antenowego stworzyły nieco nierówne szanse dla rywali. Niektóre kontrowersyjne decyzje Sądu Administracyjnego dotyczące rozpowszechniania materiałów kampanijnych również nie stworzyły równych warunków kampanii.

Szwecja:

Szwedzki parlament wyraził wotum nieufności wobec premiera Stefana Löfvena. W poniedziałkowym głosowaniu (21 czerwca) 181 z 349 członków Riksdagu w Sztokholmie zagłosowało przeciwko urzędującemu od 2014 r. premierowi. W ubiegły czwartek wniosek o wotum nieufności wobec Löfvena złożyli prawicowo – populistyczni Szwedzcy Demokraci, wniosek zgodnie z zapowiedzią poparło kilka partii opozycyjnych w tym Umiarkowana Partia Koalicyjna, Chrześcijańscy Demokraci i Partia Lewicy. Löfven ma do dyspozycji dwa rozwiązania: rezygnacje z urzędu w przeciągu tygodnia albo rozpisanie nowych przedterminowe wyborów.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści