POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

O Biurze

Biuro Interwencji i Porad PiS w Przemyślu jest strefą parlamentarnej pracy marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Angażuje się ono w rozwiązywanie problemów województwa podkarpackiego i polityki regionalnej.

Biuro służy pomocą każdemu, kogo dotknęła niesprawiedliwość, niekompetencja lub arogancja urzędów i instytucji, kto potrzebuje wskazówki w korzystaniu z przysługujących mu praw. Bez względu na narodowość, poglądy polityczne czy status społeczny.

Pomoc ta polega na udzielaniu bezpłatnych porad prawnych, przygotowywaniu pism procesowych i administracyjnych, a w sprawach tego wymagających na podejmowaniu odpowiednich interwencji.

Biuro czynne: od wtorku do piątku w godz. 12-16

Kontakt:

Wybrzeże Józefa Piłsudskiego 1
37-700 Przemyśl

tel./ faks 16 678 49 19 

[email protected] 

 

 1.05.2016 r. – 31.05.2016 r.

W dniach od 02 do 06 maja 2016 r. odbywały się spotkania dotyczące prawa cywilnego, karnego, administracyjnego oraz pracy i ubezpieczeń społecznych. Porady dotyczyły między innymi kwestii spadkowych, takich jak dział spadku, spraw małżeńskich czy eksmisji. Sprawy karne dotyczyły przestępstwa oszustwa, znęcania się oraz kradzieży, osoby zgłaszające się były pokrzywdzone i poszukiwały środków na ochronę swoich praw w drodze postępowania karnego. Sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych dotyczyła odwołania od decyzji ZUS-u w sprawie zasiłku chorobowego. Wg strony ZUS błędnie uznał, że niezdolność do pracy, na podstawie której wnosi o to świadczenie, oznaczona jest tą samą jednostką chorobą, co schorzenia, na podstawie których korzystał wcześniej z zasiłku chorobowego. W związku z tym został opracowany wzór odwołania, aby było skuteczne i polecono stronie konsultacje z lekarzem, aby prawidłowo określić jednostki chorobowe w odwołaniu, gdyż wymaga to wiedzy specjalistycznej.

Istotną sprawą, która prawdopodobnie będzie wymagała interwencji, była kwestia dotycząca zasiłku pielęgnacyjnego. Strona z uwagi na posiadanie orzeczenie o inwalidztwie wydane przez Komisje MSWiA, złożyła wniosek o zasiłek pielęgnacyjny. Z uwagi jednak na błędną interpretację przez pracowników treści ustawy, potraktowano przedmiotowe orzeczenie, jak orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym i wydano decyzję przyznającą stronie takie świadczenie. Z uwagi na ten błąd, wójt gminy wniósł do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wniosek o stwierdzenie nieważności wydanej przez siebie decyzji, które stwierdziło jej nieważność. Następnym etapem  będzie wydanie decyzji wzywającej do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. Strona nie była winna pobierania tego świadczenia, gdyż sama została wprowadzona w błąd, że takie świadczenie może otrzymać i nie można mówić o żadnym celowym działaniu na szkodę gminy. Jest możliwe złożenie wniosku o umorzenie tych należności, zwłaszcza, że do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego doszło z powodu błędu pracowników gminy, a nie strony, dlatego powołując się na zasady współżycia społecznego i uzasadnioną sytuację finansową i osobistą strony, taki wniosek wydaje się być uzasadniony. Strona powinna zostać wsparta w tym działaniu.

W drugim tygodniu maja przeważały sprawy cywilne. Udzielono m.in. pomocy w sprawie wygranego przetargu, w ramach którego jednak nie doszło do zawarcia umowy z winy organizatora przetargu. Pouczono stronę, że w związku z tym przysługuje jej roszczenie o odszkodowanie, sprawa ta aktualnie jest na etapie pozasądowej próby ugodowej, W tym tygodniu udzielono również porady dotyczącej upadłości konsumenckiej, wytłumaczono stronie, że samo zadłużenie nie jest jedyną przesłanką do przeprowadzenia takiego postępowania, gdyż musi również wystąpić brak zawinienia w zaistnieniu swojej sytuacji majątkowej. Z zakresu prawa cywilnego porada dotyczyła również postępowania o ustanowienie drogi koniecznej oraz udzielono pomocy w sporządzeniu wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Kolejna kwestia dotyczyła toczącego się postępowania o wydanie dziecka, połączonego ze sprawą o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Strona walczy o prawa opiekuńcze nad wnuczką, sprawa jest w toku, opinie zarówno byłych rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych przyznają, że strona spełnia warunki do sprawowania opieki, jednakże nie można pomijać w tym praw rodzicielskich ojca. Strona szuka pomocy w wszelkich instytucjach, które mogłyby wystawić jej opinie potwierdzających zasadność sprawowania przez niej opieki. Z uwagi na profil działalności biur poselskich, a w tym Biura Interwencji i Porad Prawnych, stronę pouczono, że Biuro nie posiada kompetencji ani kwalifikacji, aby udać się w jej miejsce zamieszkania i sporządzić taką opinie. Doradzono stronie, aby napisała pismo do Rzecznika Praw Dziecka, jako organu powołanego do podejmowania na rzecz dziecka interwencji celem zapewnienia mu pełnego i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem jego godności i podmiotowości. Strona otrzymała również informacje z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Departamentu Spraw Obywatelskich o skierowaniu tej sprawy do Ministerstwa Sprawiedliwości, celem przyjrzenia się sprawie i ewentualnie objęcia jej nadzorem, strona czeka na informację, czy ten nadzór zostanie wprowadzony.

W okresie od 16 do 20 maja 2016 r. odbyło się 15 spotkań ze stronami, które obejmowały zagadnienia zarówno z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego czy pracy i ubezpieczeń społecznych.

Spotkania dotyczące spraw cywilnych dotyczyły m.in. dziedziczenia pozamałżeńskiego dziecka, w trakcie którego stronie wytłumaczono zasady i porządek dziedziczenia z informacją, że pochodzenie ze związku pozamałżeńskiego jest w sprawach spadkowych nieistotne, o ile ojcostwo zostało uznane, lub ustalone, skargi paulińskiej, tj. pozwu o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, w przypadku, gdy dłużnik wyzbył się majątku, powodując pokrzywdzenie wierzycieli, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę od ubezpieczyciela w związku z wypadkiem komunikacyjnym. Dwukrotnie odbyły się również porady w kwestiach alimentacyjnych w kwestii alimentów od byłego małżonka, z tym że w pierwszym przypadku zgłosiła się strona występująca z roszczeniem, a w drugim strona pozwana. Ze spraw z zakresu prawa rodzinnego udzielono pomocy w sporządzeniu pozwu o zaprzeczenie ojcostwa. Strona początkowo przyszła w sprawie jego ustalenia, ale w związku z tym, że dziecko urodziło się w trakcie trwania małżeństwa i mimo że nie pochodzi od małżonka, istnieje domniemanie, że jest on ojcem i należy je obalić.

Porady dotyczyły także pozasądowych spraw. W dniu 16 maja 2016 r., zgłosiła się strona z postanowieniem komornika o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela i chciała uzyskać informacje, co dalej w przedmiotowej sprawie. Z uwagi na upływ rocznego terminu od uprawomocnienia się postanowienia o zawieszeniu strona została pouczona o treści art. 823 k.p.c., zgodnie z którym postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy samego prawa, jeżeli wierzyciel w ciągu roku nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. Stronie udzielono w sporządzeniu pisma do komornika o uzyskanie informacji czy postępowanie to zostało umorzone, a jeśli nie to dlaczego z uwagi na to, że organ egzekucyjny, co do zasady, nie jest zobowiązany do wydania postanowienia o stwierdzeniu umorzenia postępowania z mocy samego prawa, natomiast na wniosek wierzyciela lub dłużnika wydaje zaświadczenie o umorzeniu postępowania.

W dniu 17 maja 2016 r. natomiast spotkanie dotyczyło kwestii naliczenia kary przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w związku ze zgłoszeniem do dopłaty nieruchomości, której się nie użytkuje. W niniejszym postępowaniu strona była właścicielem tej działki natomiast nie była jej użytkownikiem (użytkownikiem jest osoba przeciwko której toczy się postępowanie o naruszenie posiadania i wydanie przedmiotowej nieruchomości, która bez tytułu prawnego zgłosiła nieruchomość do uzyskania dopłaty). Strona wyraziła chęć odwołania się od naliczenia jej kary z uwagi na fakt, że złożyła ona wniosek o zawieszenie postępowania przed ARiMR na czas postępowania sądowego, który go nie uwzględnił. Stronie doradzono, jak sformułować rzetelne odwołanie, na czym oprzeć zarzuty co do niniejszego postępowania i do jakiego organu je skierować.

Z zakresu spraw karnych wielokrotnie pojawiała się strona w sprawie  wyroku wykroczeniowego skazującego ją za wykroczenie z art. 10 ust. 2 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czynności i porządku w gminach w związku z zaleganiem śmieci na jej podwórku. Z uwagi na odrzucenie wniosku strony o adwokata z urzędu udzielono jej pomocy w sporządzeniu apelacji, której zarzuty dotyczyły przede wszystkim błędnego uznania, że przedmioty znajdujące się na nieruchomości strony stanowiły odpady komunalne. Strona została poinformowana, że w przypadku przegranej sprawy, (o czym strona została pouczona z uwagi na niekorzystny materiał dowodowy świadczący przeciwko niej) może zostać obciążona kosztami postępowania wykroczeniowego.

W tym tygodniu kontynuowano  również sprawę w kwestii wygranego przetargu przy braku zawarcia umowy z winy organizatora. Po konsultacjach  strony z Gminą, zostało jej zaproponowane, aby złożyła wniosek o zawezwanie do próby ugodowej do Sądu, wobec czego taki wniosek sporządzono w ostatnim tygodniu maja.

Ze spraw pomiędzy obywatelem a gminą kolejna kwestia dotyczyła umowy dzierżawy i przetargu o jej zawarcie. Stronie, która dotychczas dzierżawiła przedmiotową nieruchomość, wygasła umowa o dzierżawę i urząd ogłosił przetarg. Stronie doradzono złożenie wniosku o ewentualny wykup nieruchomości, gdyby Gmina była zainteresowana, ponieważ w przypadku przystąpienia do sprzedaży, dzierżawcy przysługiwałoby prawo pierwokupu, z uwagi na to, że umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej z datą pewną oraz była wykonywana, co najmniej 3 lata, a nabywana nieruchomość wchodziła w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy. Jednak w przypadku braku zainteresowania Gminy, strona musi przystąpić do przetargu. W późniejszym terminie strona zadzwoniła z podziękowaniami, gdyż Gmina odstąpiła od przetargu i zawarła ponownie umowę dzierżawy ze stroną.

W dniach od 23 maja do 31 maja 2016 r. udzielono zarówno porad dotyczących nowych kwestii, jak i zgłaszały się strony które korzystały już z pomocy biura.

W dniu 24 maja 2016 r. zgłosiła się strona w sprawie wydania decyzji ustalającej emeryturę. Z uwagi jednak na niezakwestionowanie druków ZUS Rp7 wydanych przez pracodawcę w odrębnym postępowaniu sądowym ZUS prawidłowo oparł swoje wyliczenia na przedmiotowych drukach, zwłaszcza, że ZUS wezwał stronę do złożenia oświadczenia czy zgadza się z wyliczeniem na nich czy z rozbieżną legitymacją ubezpieczeniową, na co strona przedłożyła korektę ZUS Rp7 sporządzoną przez jednego pracodawcę, a co drugiego druku w ogóle się nie odniosła. Strona jeszcze przed wydaniem przedmiotowej decyzji korzystała z pomocy biura i została pouczona o konieczności wystąpienia z powództwem o sprostowanie druków ZUS Rp7, jednakże z tej drogi nie skorzystała. Wraz z wydaniem decyzji o ustaleniu świadczenia strona straciła interes prawny w wytoczeniu takiego powództwa.

Druga strona, która zgłosiła się w tym dniu chciała uzyskać informacje w sprawie o zapłatę, zaznaczyła jednak na wstępie, że sprawie tej ma pełnomocnika profesjonalnego. Poinformowano, więc ją, że z uwagi na etykę zawodową, nie jest możliwe aktywne włączenie się do tej sprawy czy też opiniowanie działań jej pełnomocnika. Niezależnie od powyższego, strona chciała złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez biegłego z zakresu budownictwa, który był powołany w jej sprawie. Stronę pouczono, że jeśli się nie zgadzała z opinią biegłego to należało złożyć zarzuty do jego opinii i wnieść o dopuszczenie dodatkowej opinii wydanej przez innego biegłego, co też z rozmowy wynikło, że pełnomocnik profesjonalny sugerował, ale z uwagi na koszty strona nie wyraziła na to zgody. Skoro Sąd dał wiarę opinii biegłego i uznał ją za wyczerpującą i rzetelną, istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo odmowy wszczęcia postepowania karnego w tej sprawie. Poradzono stronie, aby czekała na wynik postępowania apelacyjnego ( jej pełnomocnik jest w trakcie pisania apelacji). 

Z postępowań pomiędzy obywatelem a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych odbyło się spotkanie w sprawie dodatku do emerytury za przymusową pracę w batalionach budowlanych. Strona otrzymała zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień i czeka na rozwiązanie sprawy i chciała uzyskać informacje, jakie środki jej przysługują w przypadku decyzji ZUS odmawiającej jej tego świadczenia. W związku z tym strona została poinformowana o drodze odwoławczej od decyzji ZUS w tym o konieczności zachowania terminu do wniesienia odwołania, który zostanie zawarty w pouczeniu.

Inne porady dotyczyły m.in. kwestii odstąpienia od umowy o usługi telekomunikacyjne, wobec czego stronie wytłumaczono różnice między wypowiedzeniem a odstąpieniem i skutkach takich działań, czy sprawy eksmisji małżonka, w której stronę poinformowano, że taka eksmisja jest możliwa tylko w wyjątkowych sytuacjach w przypadku stosowania przemocy w rodzinie, lub rażąco nagannego zachowania uniemożliwiającego wspólne zamieszkiwanie.

Podsumowując, Biuro Interwencji  i Porad PIS  w wyżej wskazanym okresie cieszyło się dużym zainteresowaniem, odbyło się ponad 40 spotkań. Wiele porad dotyczyło postępowań w toku i większość zgłaszających się osób prosiła o dalszą pomoc wraz z rozwojem sprawy. Sprawy w których stronom nie udało się pomóc były nieliczne i dotyczyły postępowań sądowych zakończonych prawomocnym orzeczeniem z zamkniętą drogą odwoławczą. Pomoc świadczona przez biuro jest potrzebna w Przemyślu, większości osób zgłaszających się nie stać na fachową pomoc w swoich sprawach i chętnie korzystają z oferowanej pomocy. Zakres spraw jest szeroki, obejmuje zarówno sprawy cywilne, administracyjne, karne oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W znaczącej większości stronom udaję się pomóc w ramach pomocy prawnej bez konieczności sięgania po pozaprawne interwencje, zwłaszcza, że wiele spraw jest jeszcze w toku postępowań sądowych  i strony mają odpowiednie dla danej sprawy środki ochrony prawnej. Wyjątkiem jest sprawa opisana powyżej dotycząca zasiłku pielęgnacyjnego, jednak na dzień dzisiejszy nie została wydana decyzja o zwrocie środków, wobec czego nie jest ona jeszcze wymagana.

                                                                           

 1.04.2016 r. – 30.04.2016 r.

 W dniu 05 kwietnia 2016 r. zgłosiła się strona w celu uzyskania porady dotyczącej prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości będącej własnością jednostki samorządu terytorialnego. Problematyczna kwestia dotyczyła możliwości wykupu mieszkania z pominięciem małżonka, z którym strona posiada ustawową wspólność majątkową, a następnie przekazania go siostrzeńcowi.

Majątek wspólny małżonków został ukształtowany, jako wspólność łączna. Wspólność ta, inaczej niż współwłasność w częściach ułamkowych, pozostaje w ścisłym związku z pozostawaniem w związku małżeńskim. Charakteryzuje się ona brakiem wyodrębnienia udziałów we wspólności. Ta cecha uniemożliwia rozporządzanie udziałem w majątku wspólnym bądź udziałem w konkretnym przedmiocie majątkowym w czasie trwania wspólności.

Z uwagi na specyfikę majątku wspólnego, strona została poinformowana o braku możliwości samodzielnego nabycia wspólnie wynajmowanego mieszkania, jednak zostały jej wskazane możliwości przekazania nieruchomości siostrzeńcowi wspólnie z mężem.

W związku z powyższym strona postanowiła umówić się na kolejne spotkanie, tym razem wspólnie z mężem, celem uzgodnienia jednolitego stanowiska.

W tym samym dniu została udzielona porada prawna dotycząca przestępstwa z art. 297 k.k. tj. przestępstwa wyłudzenia kredytu. Z uwagi na nieposiadanie żadnych dokumentów dotyczących sprawy, brak orientacji w toczącym się postępowaniu oraz o posiadanym statusie, strona została pouczona ( o ile jest podejrzaną w przedmiotowym postępowaniu, czego z uwagi na brak jakichkolwiek dokumentów nie można było ustalić) o możliwości żądania ustanowienia obrońcy z urzędu, jeżeli w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny, tj. z tzw. prawa ubogiego. Takie rozwiązanie jest najlepsze do ochrony praw danej osoby z uwagi na niemożność podjęcia przez siebie samodzielnej i zarazem skutecznej obrony.

Strona wyraziła chęć umówienia się na kolejne spotkanie w przypadku zebrania/odnalezienia dokumentów powiązanych z niniejszą sprawą.

W dniu 06 kwietnia 2016 r. udzielona została porada w związku z wyrokiem skazującym w postępowaniu wykroczeniowym. Stronie odmówiono adwokata z urzędu, w  związku z tym zwróciła się ona do Biura Interwencji i Porad o pomoc w postępowaniu odwoławczym. Z rozmowy ze stroną wynikło, że postępowanie odwoławcze jeszcze nie toczy się, został złożony wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Strona została pouczona o konieczności złożenia apelacji od wyroku w terminie 7 dni od dnia jego dostarczenia. Strona zapowiedziała przyszłe zgłoszenie się do Biura Interwencji i Porad z wyrokiem oraz aktami sprawy, celem uzyskania pomocy w formalnym ujęciu apelacji karnej.

W dniu 07 kwietnia 2016 r. została udzielona porada prawna dotyczącą sprawy roszczenia w stosunku do właścicieli lokali o zawarcie umowy przeniesienia na ich rzecz własności nieruchomości gruntowej. Strona została poinformowana o podstawie prawnej działań Gminy, która wystąpiła z takim roszczeniem do Sądu Rejonowego wynikającej z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w związku z brakiem zgody mieszkańców na dobrowolny wykup przedmiotowej nieruchomości. Sprawa przed Sądem toczy się o zobowiązanie pozwanych do złożenia oświadczenia woli w powyższej kwestii. Z uwagi na brak pozwu, celem ustalenia dokładnych roszczeń Gminy, strona postanowiła po jego odnalezieniu ponownie skorzystać z pomocy Biura Interwencji i Porad.

W tym dniu zgłosiła się również strona w sprawie wykonania decyzji ZUS dotyczącej przeliczenia emerytury. Z pism ZUS-u wynika, że w/w decyzja została wykonana, natomiast wg oświadczenia strony, ZUS do dnia dzisiejszego nie przeliczył przysługującej mu emerytury. W oparciu o przedłożoną niepełną dokumentacje na chwilę obecną nie udało się pomóc stronie, gdyż z przedłożonych pism wynika, że wyczerpane zostały środki prawne umożliwiające wzruszenie tej sprawy.

 W dniu 08 kwietnia 2016 r. do Biura Interwencji i Porad, zgłosili się członkowie jednej z podkarpackich spółdzielni mieszkaniowych, od których nienależnie pobrano środki pieniężne. Z przedłożonych dokumentów wynikało, że uchwała spółdzielni została wydana bez podstawy prawnej. W związku z tym Biuro pomogło w sporządzeniu pisma wzywającego spółdzielnie do dobrowolnego zwrotu w/w środków. W przypadku braku zapłaty, członkowie spółdzielni wyrazili chęć dalszej konsultacji z Biurem w danej sprawie.

W dniu 12 kwietnia 2016 r. udzielono porady prawnej dotyczącej kwestii długów po zmarłym teściu. Strona miała obawy, co do ich przejęcia. Została ona poinformowana, że nie jest ona w kręgu spadkobierców ustawowych. Pouczono ją, że w przypadku braku przeprowadzenia postępowania spadkowego po zmarłym, instytucja bankowa nie może domagać się zapłaty od krewnych spadkodawcy.

W dniu 13 kwietnia 2016 r. do Biura Interwencji i Porad zgłosiło się pięć stron. Pierwsza sprawa dotyczyła pomocy w sporządzeniu formalnego pisma do Gminy celem uzyskania informacji wobec toczącego się postępowania. Kolejna kwestia dotyczyła interwencji w sprawie wycinki drzew. W sprawie tej należy podjąć kontakt z właściwymi organami celem uzyskania informacji, czy został złożony wniosek o wycinkę drzew przez właściwy organ i na jakim etapie jest dane postępowanie. Trzecia porada dotyczyła postępowania karnego. Stronie wytłumaczono konsekwencje braku odwołania się od postanowienia prokuratury, a także przedstawiono jej zmiany podmiotowe, jakie zaszły w związku ze zmianami granicznymi działki oraz brak przesłanek do podjęcia postępowania na nowo.

Następnie przyjęto stronę, wobec której ZUS wystosował pismo o rozbieżnościach pomiędzy legitymacją ubezpieczeniową a zaświadczeniem ZUS Rp7. Strona została pouczona o konieczności wyjaśnienia sprawy z pracodawcą, a w przypadku odmowy wyjaśnienia tych rozbieżności o możliwości wniesienia powództwa do Sądu Pracy o ustalenie wysokości wypłaconego wynagrodzenia w rozumieniu art. 189 k.p.c.

Ostatnia porada prawna w tym dniu dotyczyła kwestii wstrzymania wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego i złożenia przez organ wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji. Z uwagi na brak uzasadnienia prawnego postępowania organu, poradzono stronie wniesienie pisma z prośbą o oddalenie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji i pomocy w sporządzeniu takiego pisma udzielono.

W dniu 14 kwietnia 2016 r. zgłosiły się dwie osoby pragnące uzyskać pomoc od Biura Interwencji i Porad. Pierwsza sprawa dotyczyła złożenia oświadczenia woli pod wpływem groźby. Strona została pouczona, że takie oświadczenie jest obarczone wadą, co skutkuje jego nieważnością i w terminie roku od ustania stanu groźby ma ona możliwość uchylić się od jego skutków prawnych przez oświadczenie złożone oświadczenia drugiej osobie na piśmie w terminie roku od ustania stanu obawy. Strona została dodatkowo poinformowana, że groźba jest nie tylko bezprawna, kiedy zachowanie drugiej strony jest sprzeczne z prawem, ale również, gdy zachowanie, mimo że formalnie zgodnie z prawem, zmierza do wymuszenia złożenia oświadczenia woli.

Druga kwestia dotyczyła sporu ze spółdzielnią mieszkaniową. Strona z uwagi na zaistniały spór dotyczący stolarki okien, odmawiała zapłaty opłat na rzecz spółdzielni. Z dokumentów natomiast wynikało, że spółdzielnia dysponuje prawomocnym wyrokiem sądowym nakazującym zapłatę, który wg informacji strony nigdy nie został jej doręczony. Pouczono stronę o konieczności skorzystania z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, celem zbadania akt sprawy, aby uniknąć postępowania egzekucyjnego.

W dniu 15 kwietnia 2016 r. zgłosiła się strona z uregulowanym prawem własności, jednak nieujawnionym w księdze wieczystej. Stronie udzielono pomocy w uzupełnieniu urzędowego formularza, na którym składa się wniosek o wpis prawa własności do wydziału ksiąg wieczystych. 

W dniu 18 kwietnia 2016 r. zgłosiła się strona w sprawie zasiłku przedemerytalnego. Z jej wyjaśnień wynikło, że w dniu 15 kwietnia zapadł wyrok odmawiający przyznania prawa do w/w zasiłku. Stronę pouczono o konieczności złożenia apelacji po otrzymaniu wyroku z uzasadnieniem oraz udzielono jej pomocy w sporządzeniu wniosku o ustanowienie pełnomocnika procesowego z urzędu.

W tym samym dniu została sporządzona niewiążąca opinia prawna dotycząca zakazu przewidzianego w art. 24 f ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w przypadku dzierżawy gruntów rolnych przez małżonka radnego. Na podstawie aktualnego orzecznictwa sądowego opinię oparto na stwierdzeniu, że nie można przyjąć, aby art. 24f ust. 1 u.s.g. obejmował przypadki, w których działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia gminy, w której radny uzyskał mandat, prowadzi małżonek radnego. Adresatem normy art. 24f ust. 1 u.s.g. jest bowiem wyłącznie radny, a nie jego małżonek, choćby pozostawali w ustroju wspólności ustawowej.

W dniu 19 kwietnia odbyły się trzy porady prawne. Pierwsza dotyczyła kwestii zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej od Spółdzielni Mieszkaniowej, która od prawie 10 lat uchyla się od zapłaty. Z uwagi na 10-letni termin przedawnienia roszczeń, w celu przerwania jego biegu sporządzono pozew o zapłaty należnej kwoty oraz pouczono o konieczności uiszczenia opłaty od pozwu w wysokości 100,00 zł z uwagi na wniesienie pozwu w postępowaniu uproszczonym.

Następna strona zgłosiła się z kontynuacją sprawy prowadzonej przez mojego poprzednika dotyczącej zaległości za abonament RTV. Aby zapoznać się z dokumentacją, poprosiłam stronę o przyjście w dniu następnym, celem udzielenia jak najlepszej pomocy w niniejszej sprawie.

Ostatnia porada prawna dotyczyła obowiązku alimentacyjnego wobec drugiego małżonka na skutek pogorszenia sytuacji materialnej na skutego rozwodu. Po rozmowie ze stroną poprosiłam ją o przyniesienie wszystkich dokumentów dotyczących niniejszej sprawy oraz o zastanowienie się nad świadkami, którzy mogliby zeznać na okoliczność pogorszenia się sytuacji materialnej. W celu pomocy w sporządzeniu pisma, strona umówiła się na dzień 22 kwietnia 2016 r.

W dniu 20 kwietnia 2016 r., do Biura zgłosiła się strona w sprawie kontynuacji kwestii zaległości z tytułu abonamentu za odbiornik telewizyjny. Strona otrzymała od Poczty Polskiej stanowisko dotyczące zasadności prowadzenia przeciwko niej egzekucji. Z uwagi na brak dowodu nadania pisma dotyczącego ustalenia nr identyfikacyjnego stronie, co jest wymogiem do naliczania abonamentu, udzielono pomocy stronie w sporządzeniu pisma zobowiązującego Pocztę Polską do przedłożenia dokumentacji potwierdzającej nadania przedmiotowego zawiadomienia.

W dniu 22 kwietnia 2016 r., stosownie do wcześniejszych ustaleń zgłosiła się strona w sprawie alimentów od byłego małżonka. Z uwagi na brak wszystkich dokumentów ustalono następny termin spotkania na 26 kwietnia 2016 r., by uzupełnić projekt pozwu o stosowne dokumenty.

W tym dniu zgłosiła się ponownie strona w sprawie rozbieżności pomiędzy legitymacją ubezpieczeniową a zaświadczeniem ZUS Rp7. Byli pracodawcy strony stwierdzili nieprawidłowości w legitymacji ubezpieczeniowej na rzecz ZUS Rp7. Strona, nie zgadza się z ilością przepracowanych godzin. Pouczono więc ponownie stronę, że w trakcie postępowania o ustalenie wysokości emerytury przez organ emerytalno-rentowy ma ona interes prawny we wniesieniu powództwa do Sądu Pracy o ustalenie wysokości wypłaconego wynagrodzenia w rozumieniu art. 189 k.p.c., jednakże z uwagi na poziom skomplikowania sprawy i konieczność zapoznania się z dokumentacją pracowniczą, zalecono skorzystanie z usług pełnomocnika profesjonalnego.

Kolejna porada prawna dotyczyła aktu wandalizmu, którego dopuszczono się wobec petenta. W związku z wszczęciem postępowania przygotowawczego, stronę poinstruowano o zasadach postępowania dochodzeniowego i o jej prawach w takim postępowaniu oraz w przypadku wniesienia aktu oskarżenia o możliwości rozszerzenia swoich uprawnień poprzez wstąpienie w rolę oskarżyciela posiłkowego.

W dniu 25 kwietnia 2016 r. do Biura zgłosił się Pan w sprawie wszczętych przeciwko niemu egzekucji komorniczych. Z uwagi na brak jakichkolwiek dokumentów dotyczących egzekucji pouczono go o konieczności skontaktowania się bezpośrednio z komornikiem, aby uzyskać informacje dotyczące tytułów wykonawczych na podstawie których toczy się egzekucja oraz po ustaleniu sygnatur sądowych o konieczności zbadania akt, czy postępowanie sądowe zostało przeprowadzone w sposób prawidłowy, a strona była należycie zawiadomiona o toczącym się postępowaniu.

W dniu 26 kwietnia 2016 r. została udzielona porada prawna dotycząca alimentów będąca kontynuacją porady z dnia 19 kwietnia 2016 r. Stronie udzielono pomocy w sporządzeniu pozwu o alimenty wraz z wnioskiem o ustanowienie adwokata z urzędu.

W dniu 27 kwietnia 2016 r. udzielono kilku porad. Pierwsza dotyczyła kwestii postepowania o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie. Stronie odmówiono adwokata z urzędu, wobec czego udzielono jej pomocy w sporządzeniu zażalenia. Poinstruowano ją również o konieczności ustalenia spadkobierców aktualnych właścicieli nieruchomości, jako obligatoryjnych uczestników postępowania, do czego Sąd też ją zobowiązał.

Ponadto zgłosiła się w strona w sprawie przedłużenia umowy o pracę, co zostało jej obiecane przez byłego dyrektora zakładu pracy. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków doradzono najpierw porozmawianie z obecnymi władzami zakładu pracy.

Do biura zgłosiła się również strona otrzymująca listy adresowane na wymeldowanego adresata. Polecono jej udanie się do Poczty Polskiej, celem zgłoszenia prośby o niedoręczanie takich listów z uwagi na niezamieszkiwanie tej osoby.

Ostatnia porada dotyczyła kwestii postępowania egzekucyjnego. Stronie jednak nie udało się pomóc z uwagi na prawomocny wyrok Sądu oraz zwłokę w zapłacie świadczeń alimentacyjnych. Z ustalonego stanu faktycznego stronie nie przysługiwało powództwo przeciwegzekucyjne.

W dniu 29 kwietnia 2016 r. odbyły się dwa spotkania w Biurze Porad i Interwencji. Pierwsze spotkanie dotyczyły kwestii postępowań w sprawie świadczeń emerytalnych. Strona przegrała sprawę w Sądzie i świadoma niemożności wzruszenia tego postępowania pytała się o kwestię zmiany przepisów. Doradzono jej, aby wystąpiła do Biura Poselskiego z pisemną interwencją w danej sprawie ze zwięzłym opisem stanu faktycznego.

Druga porada dotyczyła spraw rodzinnych, a mianowicie kwestii ojca walczącego o władzę rodzicielską nad dzieckiem. Z uwagi na złożenie sprawy do sądu, przedstawiono stronie zwięźle tryb takiego postępowania oraz o kwestię różnicy pomiędzy prywatną opinią psychologa a opinią z Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów. Z uwagi na posiadanie w przedmiotowej sprawie profesjonalnego pełnomocnika i przedstawiony stan faktyczny, poradzono stronie oczekiwanie na kolejny termin rozprawy.

Podsumowując niniejsze sprawozdanie, większości osobom udało się pomóc, Biuro Interwencji i Porad cieszy się dużym zainteresowaniem. Wiele stron decyduje się wrócić do Biura w celu uzyskania dalszych porad, inne oferują możliwość odwdzięczenia się za uzyskaną pomoc, np. w formie roznoszenia ulotek, flag, czy też w przypadku organizowanych wizyt w Przemyślu, oprowadzenia gości po atrakcjach miasta.

  

18 stycznia – 15 lutego 2016 r.

18-22 stycznia udzielono informacji możliwości ubiegania się o podwyższenie alimentów w przypadku wzrostu potrzeb dziecka, o instytucji przedstawicielstwa ustawowego, a także o warunkach koniecznych do spełnienia, by móc pobierać alimenty. Kolejny petent został poinformowany o instytucji skargi do Okręgowej Rady Adwokackiej. Ponadto podjęto interwencję w sprawie ustanowienia służebności mieszkania w celu zabezpieczenia prawa zamieszkiwania w lokalu, mimo sporządzenia umowy darowizny. Również udzielono porady w kwestii zadłużenia mieszkania oraz możliwości ubiegania się o umorzenie kosztów egzekucyjnych oraz kosztów procesu z uwagi na ukrywanie przez bliskich petenta faktu istnienia długu.

W tych dniach podjęto także interwencję w sprawie niewyrażenia zgody przez gminę Fredropol na dzierżawę pastwiska należącego do gminy. Zostało również sporządzone pismo do instytucji parabankowej o odrzuceniu spadku. Poinformowano petenta o znaczeniu protokołu o odrzuceniu spadku oraz o terminie przedawnienia roszczenia z tytułu pożyczki.

W dniach 25-29 stycznia został sporządzony projekt wniosku do sądu w sprawie likwidacji stowarzyszenia z powodu zmniejszenia się liczby członków. Ponadto sporządzono projekt pisma w sprawie umorzenia zaległości z tytułu abonamentu telewizyjnego. Udzielono również informacji o możliwości sprzedaży części we współwłasności.

Udzielono również porady w sprawie możliwości ściągania przez komornika 60% wynagrodzenia na poczet zaległych alimentów. Doradzono interwencję pracodawcy w sprawie zmniejszenia kwoty ściąganej przez komornika. Sporządzono również projekt zażalenia na umorzenie postępowania karnego, a także projekt pozwu o zasądzenie alimentów.

Ponadto podjęto interwencję w sprawie nieuzyskania pozwolenia na budowę domku letniskowego na gruncie rolnym II klasy. W tej sprawie zostało wystosowane pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z propozycją zmiany przepisów.

Kolejno udzielono informacji w sprawie zmiany granicy powierzchni nieruchomości uwidocznionej w ewidencji. W tych dniach podjęto również interwencję na skutek umorzenia postępowania w sprawie o zabójstwo, został sporządzony projekt zażalenia oraz zawiadomienie o składaniu fałszywych zeznań. Ta sprawa została potraktowana priorytetowo. Monitorowaliśmy tę sprawę i uzyskaliśmy informację, że zażalenie będzie rozpatrzone przez sąd oraz już zostały podjęte kroki przez policję w celu wyjaśnienia tej sprawy. Petent zobowiązał się informować nas o dalszych działaniach prokuratury i sądu.

Udzielono również porady w sprawie odziedziczenia długu w postaci pożyczki po zmarłym mężu. W tej kwestii został sporządzony projekt pisma do instytucji z informacją o przedawnieniu roszczenia, gdyż od momentu śmierci upłynęły 3 lata.

W dniach 1-5 lutego udzielono porad w sprawie rodzinnej – podwyższenia alimentów oraz podziału majątku po rozwodzie. Ponadto poinformowano petenta, że podlega podziałowi mieszkanie, które zostało nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego, natomiast małżonkowie są po rozwiązaniu małżeństwa zobowiązani spłacać kredyt, jeżeli umowa o kredyt została zawarta przez oboje małżonków. Została udzielona porada w sprawie egzekucji alimentów, poinformowano Panią, że wyrok zasądzający alimenty jest zaopatrzony w rygor natychmiastowej wykonalności. Ponadto udzielono informacji na temat programu Rodzina 500 plus, a także w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zasiłek rodzinny. Udzielono również porady w sprawie rozbiórki wiatrołapu postawionego nielegalnie na balkonie, przygotowano projekt pisma do PGM w tej sprawie.

Ponadto została udzielona informacja w sprawie zwrotu kaucji mieszkaniowej z powodu zbycia mieszkania przed upływem 5 lat od dnia jego nabycia, a także w sprawie przebiegu postepowania spadkowego.

Poza tym sporządzono projekt wniosku do sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz pismo w sprawie przedawnienia roszczenia wystosowane do banku. Dokonano analizy pisma skierowanego przez petenta do Agencji Nieruchomości Rolnych w sprawie propozycji zawarcia umowy sprzedaży lub dzierżawy nieruchomości w celu utworzenia drogi dojazdowej do posesji. Rozstrzygnięto również problem konfliktu między rodzicami i w związku z tym problemów między dziećmi w szkole. Zaproponowano ugodowe zakończenie sprawy.

W dniach 8-12 lutego zostały sporządzone 2 projekty pozwów o rozwód. Ponadto udzielono porady w sprawie dziedziczenia spadku wchodzącego w skład wspólności majątkowej małżeńskiej. Sporządzono projekt pozwu o podwyższenie alimentów. Podjęto interwencję w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem oraz skontaktowano się z zarządcą sądowym w sprawie złego stanu technicznego lokalu socjalnego i prowadzonego w tej sprawie postepowania przez inspektorat nadzoru budowlanego. Sporządzono projekt pozwu o zapłatę.

Ponadto poinformowano petenta o możliwościach przyjęcia i odrzucenia spadku, ustanowieniu służebności mieszkania, skuteczności aktu sporządzonego w formie aktu notarialnego oraz  o kosztach postępowania spadkowego i akcie poświadczenia dziedziczenia. Poza tym udzielono porady w sprawie zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej.

Udzielono porady w sprawie bezzasadnego wypowiedzenia umowy dzierżawy przez zarząd stowarzyszenia oraz sporządzono projekt pisma do komornika o zmniejszenie kwoty potrącanej z wynagrodzenia.

Reasumując, w Biurze Interwencji i Porad PiS w okresie wskazanym na wstępie udzielono porad dużej liczbie osób. W zdecydowanej większości były to porady korzystne. Jedynie kilku osobom nie udało się pomóc z uwagi na wykorzystanie środków prawnych lub brak środków służących do obrony swych praw albo ze względu na upływ terminu, w którym bezwzględnie należało zastosować odpowiednie środki prawne przewidziane przez odpowiednie ustawy. W okresie 18.01.2016 r. – 15.02.2016 r. w Biurze udzielono porady około 60 osobom. Były to sprawy zarówno z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jak i prawa administracyjnego. Udzielono również porad z zakresu prawa karnego, prawa karnego skarbowego oraz prawa karnego wykonawczego.

 

 7 grudnia 2015 – 15 stycznia 2016 r. 

W dniach 7-10 grudnia podjęto interwencję w sprawie odwołania darowizny, wskazano termin, w którym jest możliwe jej odwołanie. Udzielono porady w sprawie urlopu macierzyńskiego, wskazano zmiany, jakie obowiązują od 1 stycznia w kodeksie pracy odnośnie tego urlopu. Poruszono również kwestię, czy okres stażu finansowanego przez Urząd Pracy wlicza się do okresu późniejszego zatrudnienia przez tego samego pracodawcę, od którego uzależniony jest zasiłek macierzyński.

W tym czasie została udzielona porada w kwestii upadłości pracodawcy, a kolejności zaspokajania wierzytelności przysługujących pracownikom z tytułu zaległych wypłat wynagrodzeń. Sporządzono w tej sprawie pismo – interwencję uboczną dla jednego z wierzycieli. Został również sporządzony wniosek dowodowy w sprawie o immisje.

Ponadto, sporządzono wniosek do Prezesa sądu okręgowego w sprawie opieszałości sądu w rozpoznaniu zażalenia. Przygotowano również projekt zarzutów w sprawie renty z tytułu niezdolności do pracy.

W dniach 14-18 grudnia udzielono informacji o osobach, które są uprawnione do reprezentacji oskarżonego w postępowaniu karnym. Przygotowano projekt pisma – cofnięcia apelacji, poinformowano o możliwościach, konsekwencjach zakończenia postępowania apelacyjnego na korzyść i na niekorzyść osoby wnoszącej apelację, a także o wysokości kosztów zastępstwa procesowego.

W tych dniach przyjęto również do analizy dokumenty w sprawie ograniczenia władzy rodzicielskiej i ustanowienia pieczy zastępczej. Wskazano możliwe drogi postępowania. Omówiono wnioski dowodowe, które należy zgłosić oraz możliwe rozstrzygnięcia i dopuszczalne środki odwoławcze na wypadek zakończenia postępowania na niekorzyść wnioskodawcy.

W dniach 21-23 grudnia udzielono wskazówek, jak postępować w przypadku doręczenia nakazu zapłaty w przypadku przedawnienia roszczenia, a także terminu na sporządzenie sprzeciwy. Ponadto sporządzono sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu karnym oraz wniosek o ustanowienie obrońcy z urzędu.

W dniach 28-31 grudnia  przyjęto do analizy dokumenty w sprawie niezaliczenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 3 miesięcy do emerytury. Po dokonaniu analizy stwierdzono, iż ZUS zasadnie odmówił zaliczenia powyższego okresu, gdyż był to okres poszukiwania pracy, nieskładkowy, który nie jest umieszczony w przepisach ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ubezpieczony chciał, aby ten okres był zaliczony jako praca na roli, jednak w tej sytuacji nie jest możliwe zaliczenie takiego okresu, ponieważ praca na roli jest doliczana do okresu stażu  25-letniego jedynie wtedy, gdy ubezpieczony nie ma wymaganego okresu, czyli jako uzupełnienie, a w tej sprawie ubezpieczony posiada wymagany minimalny 25-letni staż pracy.

Ponadto zostały sporządzone wniosek o odstąpienie od egzekwowania długu oraz wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Udzielono porady w sprawie usunięcia w piwnicy kabla światłowodowego, który został tam umieszczony bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody właściciela nieruchomości.

W dniach 4-8 stycznia podjęto interwencję w sprawie odziedziczenia długu po zmarłym bracie. Poinformowano o przedawnieniu długu, który został odziedziczony przez klienta. Ponadto sporządzono pismo do Sądu w sprawie zmiany adresu do korespondencji, a także udzielono porady w kwestii odwoływania się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach. Udzielono informacji o możliwości ubiegania się o odszkodowania za bezpodstawne wypowiedzenie umowy o pracę. Ponadto dokonano oceny sensowności wnoszenia pozwu o zapłaty z tytułu szkody w samochodzie. Wskazano wnioski dowodowe, które muszą być przedstawione sądowi, aby postepowanie zakończyło się korzystnie dla poszkodowanego. 

W dniach 11-15 stycznia udzielono porady w sprawie odziedziczenia mieszkania w przypadku rozdzielności majątkowej małżeńskiej, udzielono odpowiedzi na pytanie w kwestii możliwości ubiegania się o część mieszkania przez inna osobę. Sporządzono wniosek o sprostowanie postanowienia w sprawie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie. Ponadto udzielono porady w sprawie scalenia nieruchomości oraz wystąpienie do sądu z wnioskiem o nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie, a także wyjaśniono pojęcie dobrej i złej woli, od której jest uzależniony okres potrzeby, by móc się ubiegać o zasiedzenie.

Udzielono również informacji, do jakiej instytucji należy wystąpić w przypadku postawienia budynku niezgodnie z przepisami prawa budowlanego. Ponadto sporządzono wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy ze względu na szczególne okoliczności oraz wniosek o zwolnieniu z kosztów sądowych. Udzielono informacji o instytucji upadłości konsumenckiej, na czym polega kwestia umorzenia odsetek, całego długu. Poza tym podjęto interwencje w sprawie bardzo złego stanu technicznego lokalu komunalnego, a także udzielono informacji o możliwości ubiegania się o podwyższenie alimentów w przypadku wzrostu potrzeb dziecka oraz o instytucji przedstawicielstwa ustawowego.

Reasumując, w Biurze Interwencji i Porad PIS w okresie wskazanym na wstępie udzielono porad dużej liczbie osób. Wiele osób informuje nas o wyniku spraw, w których interweniowaliśmy. Udzieliliśmy porad prawnych zarówno z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, jak i prawa karnego, a także można zauważyć, iż wzrasta zainteresowanie poradami z zakresu prawa administracyjnego. Ponadto widać coraz większe zainteresowania instytucją upadłości konsumenckiej. Możemy się pochwalić, iż w zdecydowanej większości porady są korzystne. Jedynie pojedynczym osobom nie udało się pomóc z uwagi na wykorzystanie środków prawnych lub brak środków służących do obrony swych praw albo ze względu na upływ terminu, w którym bezwzględnie należało zastosować odpowiednie środki prawne przewidziane przez odpowiednie ustawy. 

 

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści