ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

O kanceláři

Intervenční a poradenská kancelář PiS v Przemyślu je parlamentní pracovní zónou předsedy Sejmu Marka Kuchcińského. Podílí se na řešení problémů Podkarpatského vojvodství a regionální politiky.

Úřad poskytuje pomoc všem, kteří jsou postiženi nespravedlností, nekompetentností nebo arogancí úřadů a institucí a kteří potřebují poradit při uplatňování svých práv. Bez ohledu na národnost, politické názory nebo sociální postavení.

Tato pomoc spočívá v poskytování bezplatného právního poradenství, přípravě podání a správních dokumentů a v případech, které to vyžadují, v případné intervenci.

Úřední hodiny: úterý až pátek od 12 do 16 hodin

Kontakt:

Wybrzeże Józefa Piłsudskiego 1
37-700 Przemyśl

tel./fax 16 678 49 19 

[email protected] 

 

 1.05.2016 r. - 31.05.2016 r.

Ve dnech 2. až 6. května 2016 se konala jednání o občanském, trestním, správním a pracovním právu a právu sociálního zabezpečení. Poradenství se týkalo mimo jiné dědických záležitostí, jako je rozdělení dědictví, manželské záležitosti nebo vystěhování. Trestní případy se týkaly trestných činů podvodu, zneužívání a krádeže, přičemž osoby se přihlásily jako oběti a hledaly prostředky k ochraně svých práv prostřednictvím trestního řízení. Případ sociálního pojištění se týkal odvolání proti rozhodnutí ZUS o nemocenské. Sociální pojišťovna podle účastníka řízení nesprávně rozhodla, že pracovní neschopnost, na jejímž základě žádal o tuto dávku, byla poznamenána stejnou jednotkou onemocnění jako onemocnění, na jejichž základě dříve pobíral nemocenské dávky. V souladu s tím byl vypracován vzor odvolání, aby bylo účinné, a účastník řízení byl poučen, že se má poradit s lékařem, aby správně určil jednotky onemocnění v odvolání, neboť to vyžaduje odborné znalosti.

Významným problémem, který bude pravděpodobně vyžadovat intervenci, byl problém příspěvku na péči. Vzhledem k tomu, že účastník řízení měl potvrzení o invaliditě vydané Ministerstvem vnitra a správy, požádal o příspěvek na péči. V důsledku nesprávného výkladu znění zákona ze strany zaměstnanců však bylo uvedené potvrzení považováno za potvrzení o těžkém zdravotním postižení a bylo vydáno rozhodnutí, kterým byla účastníkovi řízení tato dávka přiznána. Kvůli tomuto pochybení se vedoucí obce obrátil na odvolací samosprávný soud s návrhem na zrušení jím vydaného rozhodnutí, který jej prohlásil za neplatné. Dalším krokem bude vydání rozhodnutí o vrácení neoprávněně obdržené dávky. Účastník řízení se nedopustil inkasa dávky, neboť byl uveden v omyl, že takovou dávku může získat, a nelze hovořit o úmyslném jednání na úkor obce. Je možné podat návrh na zastavení řízení o těchto nárocích, zejména proto, že přiznání příspěvku na péči bylo způsobeno pochybením zaměstnanců obce, nikoliv účastníka řízení, a proto s odvoláním na zásady sociálního soužití a odůvodněnou finanční a osobní situaci účastníka řízení se takový návrh jeví jako důvodný. Strana by měla být v této akci podpořena.

Druhému květnovému týdnu dominovaly občanskoprávní případy. Mimo jiné byla poskytnuta pomoc v případě, kdy bylo vyhlášeno výběrové řízení, ale smlouva nebyla uzavřena vinou organizátora výběrového řízení. Účastník řízení byl informován, že v důsledku toho má nárok na odškodnění a případ je v současné době ve fázi pokusu o mimosoudní vyrovnání. V oblasti občanského práva bylo rovněž poskytnuto poradenství ohledně postupu zřízení nezbytné cesty a pomoc při vypracování návrhu na zahájení exekučního řízení.

Další otázka se týkala probíhajícího řízení o předání dítěte spojeného s řízením o omezení rodičovské zodpovědnosti. Účastnice řízení bojuje o opatrovnická práva k vnučce, případ je v řízení, stanoviska obou bývalých rodinných diagnostických center a poraden se shodují, že účastnice řízení splňuje podmínky pro svěření do péče, nicméně nelze v tomto případě odhlédnout od rodičovských práv otce. Strana se obrací o pomoc na jakoukoli instituci, která by jí mohla vydat stanoviska potvrzující oprávněnost jejího opatrovnictví. S ohledem na profil činnosti poslaneckých kanceláří, včetně Úřadu pro právní intervence a poradenství, bylo účastnici řízení sděleno, že Úřad nemá kompetence ani kvalifikaci k tomu, aby se dostavil do místa jejího bydliště a vypracoval takové stanovisko. Účastníkovi řízení bylo doporučeno, aby napsal dopis veřejnému ochránci práv pro děti, jakožto orgánu, který je pověřen zasahovat ve prospěch dítěte a zajistit jeho plnohodnotný a harmonický vývoj při respektování jeho důstojnosti a subjektivity. Strana rovněž obdržela informaci z Kanceláře předsedy vlády, odboru občanských záležitostí, že případ byl předán Ministerstvu spravedlnosti, aby se případem zabývalo a případně nad ním zavedlo dohled, strana čeká na zprávu, zda bude tento dohled zaveden.

V období od 16. do 20. května 2016 se uskutečnilo 15 schůzek se stranami, které se týkaly jak občanského, tak správního nebo pracovního práva a práva sociálního zabezpečení.

Jednání v občanskoprávních věcech se týkala mimo jiné dědictví po nemanželském dítěti, při nichž byla účastníkovi vysvětlena pravidla a pořadí dědictví s informací, že nemanželské rodičovství je v dědických věcech irelevantní, pokud bylo otcovství uznáno nebo určeno, paulina Žaloba na určení neúčinnosti právního jednání, kterým se dlužník zbavil svého majetku, čímž způsobil věřitelům škodu, náhradu škody, která vznikla pojistiteli v souvislosti s dopravní nehodou. Ve dvou případech bylo také poskytnuto poradenství v otázkách výživného od bývalého manžela, s tím rozdílem, že v prvním případě se přihlásil žalobce a ve druhém žalovaný. Z rodinněprávních záležitostí byla poskytnuta pomoc při vypracování žaloby na popření otcovství. Účastník řízení původně přišel s návrhem na určení, ale na základě toho, že se dítě narodilo za trvání manželství, a i když není od manžela, existuje domněnka, že je otcem, a ta musí být vyvrácena.

Poradenství se týkalo i mimosoudních záležitostí. Dne 16. května 2016 se na žádost věřitele dostavil účastník řízení s příkazem soudního exekutora k zastavení exekučního řízení a chtěl získat informace o tom, jak má ve věci dále postupovat. Vzhledem k uplynutí jednoroční lhůty od právní moci usnesení o přerušení řízení byl účastník poučen o obsahu § 823 občanského soudního řádu, podle něhož se exekuční řízení ze zákona zastaví, jestliže oprávněný do jednoho roku neučinil úkon potřebný k pokračování v řízení nebo nepožádal o obnovení přerušeného řízení. Účastníkovi řízení byla poskytnuta pomoc při sepsání dopisu soudnímu exekutorovi za účelem získání informace, zda bylo řízení zastaveno, a pokud ne, proč tomu tak není, a to z toho důvodu, že exekuční orgán zpravidla není povinen vydat rozhodnutí o zastavení řízení ze zákona, ale na žádost věřitele nebo dlužníka vydává potvrzení o zastavení řízení.

Dne 17. května 2016 se naopak jednalo o problematice účtování penále Agenturou pro restrukturalizaci a modernizaci zemědělství v souvislosti s žádostí o dotaci na nemovitost, kterou člověk nevyužívá. V tomto řízení byl účastník řízení vlastníkem předmětného pozemku, přičemž nebyl jeho uživatelem (uživatelem je osoba, proti níž je vedeno řízení o porušení držby a vydání předmětného pozemku, která bez právního titulu předložila pozemek k dotaci). Účastník řízení vyjádřil přání podat odvolání proti uložené pokutě s odůvodněním, že požádal o přerušení řízení před ARMA do doby soudního řízení, které mu nebylo vyhověno. Účastník řízení byl poučen o tom, jak formulovat řádné odvolání, o co opřít námitky proti tomuto řízení a kterému orgánu je adresovat.

Z oblasti trestních věcí se účastnice řízení opakovaně dostavila k vydání rozhodnutí o přestupku, kterým byla uznána vinnou z přestupku podle § 10 odst. 2 ve spojení s § 5 odst. 1 písm. 3b) zákona ze dne 13. září 1996 o udržování činnosti a pořádku v obcích v souvislosti s odkládáním odpadků na svém dvoře. Vzhledem k zamítnutí žádosti účastníka řízení o ustanovení právního zástupce ex offo jí byla poskytnuta pomoc při sepsání odvolání, jehož důvody se týkaly zejména nesprávného závěru, že věci v majetku účastníka řízení jsou komunálním odpadem. Účastník řízení byl informován, že v případě prohry ve věci (o čemž byl vzhledem k nepříznivým důkazům v jeho neprospěch poučen) mu může být uložena povinnost uhradit náklady přestupkového řízení.

Tento týden také pokračoval případ týkající se vítězství ve výběrovém řízení při neexistenci smlouvy vinou organizátora. Po konzultaci s obcí bylo obci navrženo, aby podala žádost o pokus o smír u soudu, a tato žádost byla vypracována v posledním květnovém týdnu.

Z problémů mezi občanem a obcí se další problém týkal nájemní smlouvy a výběrového řízení na její uzavření. Straně, která si dříve pronajímala dotčenou nemovitost, vypršela nájemní smlouva a úřad vypsal výběrové řízení. Účastníkovi řízení bylo doporučeno, aby v případě zájmu obce požádal o případnou koupi nemovitosti, neboť v případě prodeje by měl nájemce předkupní právo vzhledem k tomu, že nájemní smlouva byla uzavřena písemně s určitým datem a byla plněna nejméně 3 roky a nemovitost, která měla být koupena, byla součástí rodinné farmy nájemce. Pokud však obec neprojeví zájem, musí strana přistoupit k nabídkovému řízení. Později strana poděkovala za to, že obec odstoupila od výběrového řízení a znovu s ní uzavřela nájemní smlouvu.

V období od 23. května do 31. května 2016 bylo poskytnuto jak poradenství k novým otázkám, tak se přihlásily strany, které již kancelář využily.

Dne 24. května 2016 se přihlásil účastník řízení, aby vydal rozhodnutí o stanovení důchodu. Jelikož však tiskopisy ZUS Rp7 vystavené zaměstnavatelem nebyly v samostatném soudním řízení zpochybněny, ZUS správně vycházela z předmětných tiskopisů, zvláště když ZUS vyzvala účastnici řízení k vyjádření, zda souhlasí s výpočtem na nich, nebo s nesouhlasným průkazem pojištěnce, k němuž účastnice řízení předložila opravu ZUS Rp7 vystavenou jedním zaměstnavatelem a na druhý tiskopis se vůbec neodvolávala. Účastnice řízení již před vydáním předmětného rozhodnutí využila pomoci úřadu a byla poučena o nutnosti podat žalobu na opravu formulářů ZUS Rp7, nicméně této cesty nevyužila. Vydáním rozhodnutí o stanovení dávky ztratil účastník řízení právní zájem na podání takové žaloby.

Druhá strana, která se toho dne přihlásila, chtěla informace o případu platby, ale hned na začátku upozornila, že má v případu profesionálního právníka. Byla informována, že z důvodů profesní etiky není možné, aby se aktivně zapojila do případu nebo se vyjadřovala k jednání svého právního zástupce. Bez ohledu na výše uvedené si účastnice řízení přála podat oznámení o možném trestném činu na znalce v oboru stavebnictví, který byl v jejím případě ustanoven. Účastník řízení byl poučen, že pokud nesouhlasí se znaleckým posudkem, má podat námitky proti znaleckému posudku a požádat o připuštění dalšího posudku vypracovaného jiným znalcem, což navrhl i profesionální právník, ale účastník řízení s tím nesouhlasil z důvodu nákladů. Vzhledem k tomu, že Soudní dvůr dal znaleckému posudku za pravdu a považoval jej za vyčerpávající a spolehlivý, existovala velmi vysoká pravděpodobnost, že trestní řízení v této věci bude odmítnuto. Účastníkovi řízení bylo doporučeno, aby vyčkal na výsledek odvolacího řízení (jeho právní zástupce právě sepisuje odvolání). 

Proběhlo jednání mezi občanem a Sociální pojišťovnou ohledně příplatku k důchodu za nucené práce ve stavebních praporech. Účastnice řízení obdržela potvrzení od Vojenského doplňovacího velitelství, čekala na vyřešení případu a chtěla vědět, na jaké opravné prostředky má nárok v případě, že jí orgán sociálního zabezpečení tuto dávku zamítne. V souladu s tím byl účastník řízení poučen o možnosti podat odvolání proti rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení včetně nutnosti dodržet lhůtu pro podání odvolání, která bude uvedena v poučení.

Mezi další rady patřila otázka odstoupení od telekomunikační smlouvy, kdy byl účastníkovi vysvětlen rozdíl mezi výpovědí a odstoupením a účinky takového jednání, nebo otázka vystěhování manžela či manželky, kdy byl účastník informován, že takové vystěhování je možné pouze ve výjimečných situacích v případě domácího násilí nebo hrubého zavrženíhodného chování znemožňujícího společné soužití.

Souhrnně lze říci, že Intervenční a poradenská kancelář PIS se ve výše uvedeném období těšila velkému zájmu a uskutečnilo se více než 40 setkání. Mnohé z těchto rad se týkaly probíhajících řízení a většina osob, které se přihlásily, požádala o další pomoc v závislosti na vývoji případu. Pouze v několika případech nebyla účastníkům poskytnuta pomoc a jednalo se o soudní řízení, které skončilo pravomocným rozhodnutím a uzavřeným odvolacím řízením. Pomoc poskytovaná úřadem je v Przemyślu potřebná, většina lidí, kteří se hlásí, si nemůže dovolit odbornou pomoc ve svých případech a je ochotna nabízenou pomoc využít. Škála případů je široká a zahrnuje občanskoprávní, správní, trestní a pracovněprávní věci a věci týkající se sociálního pojištění. V naprosté většině případů mohou strany obdržet právní pomoc, aniž by musely využít mimoprávní zásah, zejména proto, že mnoho případů stále probíhá u soudů a strany mají k dispozici příslušné opravné prostředky. Výše popsaný případ týkající se příspěvku na docházku je výjimkou, nicméně k dnešnímu dni nebylo vydáno žádné rozhodnutí o proplacení, a proto se zatím nevyžaduje.

                                                                           

 1.04.2016 r. - 30.04.2016 r.

 Dne 5. dubna 2016 se přihlásila strana, která žádala o radu ohledně přednostního práva na nabytí nemovitosti ve vlastnictví místního orgánu. Problematická otázka se týkala možnosti koupě bytu s obejitím manžela, s nímž má strana zákonné společné jmění manželů, a jeho následného převodu na synovce.

Společné jmění manželů bylo vytvořeno jako společné jmění. Na rozdíl od podílového spoluvlastnictví je spoluvlastnictví úzce spjato s manželstvím. Vyznačuje se tím, že podíly ve spoluvlastnictví nejsou odděleny. Tato vlastnost znemožňuje nakládat s podílem na společném jmění nebo s podílem na konkrétní věci během doby trvání společného vlastnictví.

Vzhledem k povaze společného jmění manželů byla účastnice řízení informována, že není možné koupit společně pronajatý byt samostatně, ale byla poučena o možnosti převést nemovitost na svého synovce společně s manželem.

Strana se proto rozhodla uspořádat další schůzku, tentokrát společně s manželem, aby se dohodli na jednotném postoji.

Téhož dne bylo poskytnuto právní poradenství týkající se trestného činu podle článku 297 trestního zákoníku, tj. trestného činu úvěrového vydírání. Vzhledem k absenci jakýchkoliv podkladů k věci, neznalosti probíhajícího řízení a postavení účastníka řízení byl účastník poučen (pokud byl v řízení podezřelým, což se nepodařilo zjistit pro absenci jakýchkoliv podkladů) o možnosti požádat o ustanovení obhájce z moci úřední, pokud řádně doložil, že není schopen nést náklady obhajoby bez újmy na nutné výživě své a své rodiny, tedy o tzv. právu chudých. Takové řešení je nejvhodnější pro ochranu práv osoby, která není schopna samostatné a zároveň účinné obhajoby.

Strana vyjádřila ochotu uspořádat další schůzku, pokud budou shromážděny/nalezeny dokumenty týkající se tohoto případu.

Dne 6. dubna 2016 bylo poskytnuto poradenství v souvislosti s odsouzením v přestupkovém řízení. Účastníkovi řízení byl odmítnut advokát z moci úřední, a proto se obrátil na Intervenční a poradenskou kancelář s žádostí o pomoc při odvolacím řízení. Z rozhovoru s účastníkem řízení vyplynulo, že odvolací řízení dosud neprobíhá, byla podána žádost o odůvodnění rozsudku. Účastník řízení byl poučen o možnosti podat proti rozsudku odvolání do 7 dnů od jeho doručení. Účastník řízení oznámil, že se v budoucnu dostaví na Úřad pro intervence a poradenství s rozsudkem a spisem, aby mu byla poskytnuta pomoc při formalizaci trestního odvolání.

Dne 7. 4. 2016 bylo poskytnuto právní poradenství ve věci žaloby proti vlastníkům areálu na uzavření smlouvy o převodu vlastnictví pozemku na ně. Účastník řízení byl informován o právním základu žaloby obce, která podala u okresního soudu takovou žalobu vyplývající z § 209a zákona ze dne 21. srpna 1997 o správě nemovitostí v souvislosti s nedostatkem souhlasu obyvatel s dobrovolným odkupem předmětné nemovitosti. V projednávané věci je Soudnímu dvoru uložena povinnost žalovaným učinit prohlášení o úmyslu ve výše uvedené věci. Vzhledem k tomu, že žaloba nebyla podána, rozhodl se účastník řízení, aby zjistil přesné nároky obce, jakmile je zjistí, znovu požádat o pomoc Úřad pro intervence a poradenství.

K tomuto datu podal účastník řízení rovněž návrh na výkon rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení o přepočtu důchodu. Z dopisů Sociální pojišťovny (ZUS) vyplývá, že výše uvedené rozhodnutí bylo vykonáno, avšak podle vyjádření účastníka řízení ZUS do dnešního dne jeho důchod nepřepočítala. Na základě předložených neúplných podkladů nebylo prozatím možné účastníkovi řízení pomoci, neboť z předložených dopisů vyplývá, že byly vyčerpány opravné prostředky, které umožňují posunutí věci.

 Dne 8. dubna 2016 se na Úřad pro intervence a poradenství obrátili členové jednoho z podkarpatských bytových družstev, od nichž byly neoprávněně vybrány finanční prostředky. Z předložených dokumentů vyplynulo, že usnesení družstva bylo vydáno bez právního základu. V důsledku toho Úřad pomohl vypracovat dopis, v němž družstvo vyzval k dobrovolnému vrácení výše uvedených finančních prostředků. V případě nezaplacení členové družstva vyjádřili ochotu tuto záležitost dále konzultovat s Úřadem.

Dne 12. dubna 2016 bylo poskytnuto právní poradenství ve věci dluhů zemřelého tchána. Strana měla obavy o své dědictví. Byla informována, že nepatří do okruhu zákonných dědiců. Byla upozorněna, že pokud neproběhlo dědické řízení po zůstaviteli, nemůže bankovní ústav požadovat výplatu od příbuzných zůstavitele.

Dne 13. dubna 2016 se na Intervenční a poradenský úřad obrátilo pět stran. První záležitost se týkala pomoci při vypracování formálního dopisu obci s cílem získat informace v souvislosti s probíhajícím řízením. Další záležitost se týkala zásahu v případě kácení stromů. V takovém případě je třeba kontaktovat příslušné orgány a zjistit, zda příslušný orgán podal žádost o kácení stromů a v jaké fázi se řízení nachází. Třetí rada se týkala trestního řízení. Účastníkovi řízení byly vysvětleny důsledky nepodání stížnosti proti usnesení státního zástupce, jakož i subjektivní změny, k nimž došlo v důsledku změn hranic pozemku, a nedostatek důvodů pro obnovu řízení.

Následně byl přijat účastník, kterému ZUŠ zaslala dopis o nesrovnalostech mezi průkazem pojištěnce a potvrzením ZUŠ Rp7. Účastník řízení byl poučen o tom, že si má tuto záležitost vyjasnit se zaměstnavatelem, a v případě, že odmítne tyto nesrovnalosti vyjasnit, podat žalobu k pracovnímu soudu na určení výše vyplacené odměny ve smyslu článku 189 občanského soudního řádu.

Poslední právní poradenství dne se týkalo otázky odepření výplaty příspěvku na péči a podání návrhu na zrušení rozhodnutí ze strany úřadu. Vzhledem k tomu, že postup úřadu nebyl právně odůvodněn, bylo účastníkovi řízení doporučeno, aby podal dopis s žádostí o zamítnutí návrhu na zrušení rozhodnutí, a byla mu poskytnuta pomoc při vypracování takového dopisu.

Dne 14. dubna 2016 se na Intervenční a poradenskou kancelář obrátily dvě osoby s žádostí o pomoc. První případ se týkal učinění prohlášení o úmyslu pod vlivem výhrůžky. Účastník byl poučen, že takové prohlášení je zatíženo vadou, která má za následek jeho neplatnost, a má možnost zrušit jeho právní účinky písemným prohlášením učiněným vůči druhé osobě do jednoho roku od ukončení stavu strachu. Účastník řízení byl dále poučen, že výhrůžka je protiprávní nejen tehdy, když je jednání druhé strany v rozporu se zákonem, ale také tehdy, když je toto jednání sice formálně v souladu se zákonem, ale jeho cílem je vynutit si prohlášení vůle.

Druhá záležitost se týkala sporu s bytovým družstvem. Kvůli sporu ohledně okenních rámů odmítla strana zaplatit družstvu poplatky. Z dokumentů však vyplynulo, že družstvo má pravomocný soudní příkaz k úhradě, který mu však podle účastníka řízení nebyl nikdy doručen. Účastníkovi řízení bylo doporučeno, aby vyhledal pomoc profesionálního advokáta za účelem prozkoumání spisu a předešel tak exekučnímu řízení.

Dne 15. dubna 2016 se přihlásila strana s vypořádaným vlastnickým právem, které však nebylo zveřejněno v katastru nemovitostí. Straně byla poskytnuta pomoc při vyplňování úředního formuláře, na kterém se podává žádost o zápis vlastnického práva na katastrální úřad. 

Dne 18. dubna 2016 se strana přihlásila ohledně předdůchodové dávky. Z jejích vysvětlení vyplynulo, že dne 15. dubna byl vydán rozsudek, kterým byl nárok na výše uvedenou dávku zamítnut. Účastník řízení byl poučen o nutnosti podat odvolání po obdržení rozsudku s odůvodněním a byla mu poskytnuta pomoc při sepsání žádosti o ustanovení právního zástupce z moci úřední.

Téhož dne bylo vypracováno nezávazné právní stanovisko k zákazu stanovenému v čl. 24f odst. 1 zákona ze dne 8. března 1990 o obecní samosprávě v případě pronájmu zemědělské půdy manželem zastupitele. Na základě dosavadní soudní judikatury vycházel z názoru, že z § 24f odst. 1 zákona o obecní samosprávě nelze dovodit, že by se vztahoval na případy, kdy podnikatelskou činnost s využitím majetku obce, kde byl člen zastupitelstva zvolen, vykonává manžel člena zastupitelstva. Adresátem ustanovení čl. 24f odst. 1 zákona o zwalczaniu s.s.g. je pouze radní, nikoliv jeho manžel, a to i v případě, že mají partnerský vztah.

Dne 19. dubna se konaly tři právní porady. První se týkala otázky vymáhání nákladů na výměnu okenních rámů od bytového družstva, které se téměř 10 let vyhýbalo platbě. S ohledem na desetiletou promlčecí lhůtu pohledávek byla za účelem přerušení běhu promlčecí lhůty sepsána žaloba na zaplacení dlužné částky a žalobce byl poučen o povinnosti zaplatit poplatek ve výši 100,00 PLN z důvodu podání žaloby ve zkráceném řízení.

Další strana se přihlásila s pokračováním případu, který řešil můj předchůdce a který se týkal nedoplatků za RTV. Za účelem přezkoumání dokumentace jsem požádal účastníka řízení, aby se dostavil následující den, abych mohl co nejlépe pomoci v tomto případě.

Nedávné právní poradenství se týkalo vyživovací povinnosti vůči druhému manželovi v důsledku zhoršení finanční situace po rozvodu. Po rozhovoru s účastnicí řízení jsem ji požádal, aby přinesla všechny dokumenty týkající se tohoto případu a aby se zamyslela nad svědky, kteří by mohli dosvědčit zhoršení finanční situace. Za účelem pomoci s vypracováním dopisu si účastník řízení domluvil schůzku na 22. dubna 2016.

Dne 20. dubna 2016 se na Úřad obrátil účastník řízení ve věci pokračování řešení problematiky nedoplatků koncesionářských poplatků za televizní přijímač. Účastník řízení obdržel stanovisko pošty k oprávněnosti vést proti němu exekuci. Vzhledem k tomu, že chyběl doklad o odeslání dopisu týkajícího se stanovení identifikačního čísla účastníka řízení, které je podmínkou pro vyúčtování předplatného, byla účastníkovi řízení poskytnuta pomoc při vypracování dopisu, v němž byla Polská pošta vyzvána k předložení dokladů potvrzujících odeslání předmětného oznámení.

Dne 22. dubna 2016 se přihlásil účastník řízení s žádostí o výživné od bývalého manžela, jak bylo dříve dohodnuto. Jelikož chyběly všechny dokumenty, byla na 26. dubna 2016 stanovena další schůzka za účelem doplnění návrhu žaloby o příslušné dokumenty.

Toho dne se účastník řízení znovu přihlásil kvůli nesrovnalostem mezi průkazem pojištěnce a potvrzením ZUS Rp7. Bývalí zaměstnavatelé strany zjistili nesrovnalosti v průkazu pojištěnce ve prospěch ZUS Rp7. Strana nesouhlasí s počtem odpracovaných hodin. Účastník řízení byl tedy opětovně poučen, že v průběhu řízení o stanovení výše důchodu orgánem důchodového zabezpečení má právní zájem na podání žaloby k pracovnímu soudu na určení výše vyplacené odměny ve smyslu § 189 občanského soudního řádu, avšak vzhledem k míře složitosti věci a nutnosti seznámit se s dokumentací zaměstnance mu bylo doporučeno využít služeb profesionálního advokáta.

Další právní rada se týkala vandalského činu spáchaného na žadateli. V souvislosti se zahájením přípravného řízení byl účastník poučen o zásadách vyšetřovacího řízení a o svých právech v tomto řízení a v případě podání obžaloby o možnosti rozšířit svá práva tím, že se stane pomocným státním zástupcem.

Dne 25. dubna 2016 se na Úřad obrátil jistý pán ve věci exekučního řízení, které proti němu bylo zahájeno. Vzhledem k absenci jakýchkoli dokumentů týkajících se exekuce byl pověřen, aby se obrátil přímo na soudního exekutora a získal informace o exekučních titulech, na jejichž základě probíhá exekuce, a po zjištění soudních odkazů nahlédl do spisu, aby zjistil, zda soudní řízení proběhlo řádně a účastník řízení byl o probíhajícím řízení řádně vyrozuměn.

Dne 26. dubna 2016 bylo poskytnuto právní poradenství ohledně výživného v návaznosti na poradenství ze dne 19. dubna 2016. Účastníkovi řízení byla poskytnuta pomoc při vypracování návrhu na výživné spolu s žádostí o přidělení advokáta z moci úřední.

Dne 27. dubna 2016 bylo uděleno několik rad. První se týkala problematiky řízení o prohlášení o nabytí vlastnictví k nemovitostem na základě dědictví. Účastníkovi řízení byl odepřen právní zástupce ex officio, a proto mu byla poskytnuta pomoc při vypracování stížnosti. Byla rovněž poučena o nutnosti určit dědice současných vlastníků nemovitosti jako povinné účastníky řízení, k čemuž ji soud rovněž zavázal.

Kromě toho se na účastníka řízení obrátila ohledně prodloužení pracovní smlouvy, které jí přislíbil bývalý ředitel pracoviště. Před jakýmikoliv kroky jí bylo doporučeno, aby si nejprve promluvila se současným vedením pracoviště.

Na úřad se obrátila také strana, která dostává dopisy adresované registrovanému adresátovi. Dostala pokyn, aby se dostavila na polskou poštu a požádala, aby tyto dopisy nebyly doručovány z důvodu, že daná osoba nemá bydliště.

Poslední rada se týkala otázky exekučního řízení. Účastník řízení však nebyl úspěšný z důvodu pravomocného rozsudku soudu a opožděné platby výživného. Ze zjištěných skutečností vyplývá, že účastník řízení nebyl oprávněn podat návrh na nařízení exekuce.

Dne 29. dubna 2016 se v Poradenské a intervenční službě konala dvě setkání. První jednání se týkalo problematiky důchodového řízení. Jeden z účastníků řízení prohrál spor u Soudu a s vědomím nemožnosti zvrátit toto řízení se obrátil s dotazem na otázku změny pravidel. Bylo jí doporučeno, aby se písemně obrátila na Poradenskou a intervenční službu a stručně popsala skutkový stav.

Druhá rada se týkala rodinných záležitostí, konkrétně otce bojujícího o svěření dítěte do péče. Vzhledem k tomu, že věc byla předložena soudu, byl účastník řízení stručně seznámen s postupem tohoto řízení a s rozdílem mezi posudkem soukromého psychologa a posudkem soudního znaleckého ústavu. S ohledem na to, že ve věci působí profesionální právní zástupce, a na předložené skutečnosti bylo účastníkovi řízení doporučeno vyčkat na další termín jednání.

Shrneme-li tuto zprávu, většině lidí bylo pomoženo, Intervenční a poradenský úřad je velmi oblíbený. Mnohé strany se rozhodnou vrátit se na Úřad pro další rady, jiné nabízejí možnost oplatit přijatou pomoc, např. formou distribuce letáků, vlajek nebo v případě organizovaných návštěv Przemyšle provedením návštěvníků po zajímavostech města.

  

18. ledna - 15. února 2016.

Ve dnech 18.-22. ledna byly poskytnuty informace o možnosti požádat o zvýšení výživného v případě zvýšení potřeb dítěte, o institutu zákonného zastoupení a o podmínkách, které je třeba splnit pro pobírání výživného. Další žadatel byl informován o podání stížnosti k regionální advokátní radě. Kromě toho byl proveden zásah týkající se zřízení věcného břemene k zajištění práva bydlení v objektu, a to navzdory sepsání darovací smlouvy. Poradenství bylo poskytnuto i v otázce zadluženosti bytu a možnosti požádat o prominutí nákladů exekuce a nákladů řízení vzhledem k tomu, že příbuzní žadatele existenci dluhu zatajili.

V těchto dnech se také uskutečnila intervence týkající se odmítnutí obce Fredropol souhlasit s pronájmem pastviny patřící obci. Byl také vypracován dopis polostátní instituci o odmítnutí dědictví. Navrhovatel byl poučen o významu protokolu o odmítnutí dědictví a o promlčení pohledávky z úvěru.

Ve dnech 25.-29. ledna byl vypracován návrh žádosti soudu o likvidaci sdružení z důvodu poklesu počtu členů. Kromě toho byl vypracován návrh dopisu na prominutí nedoplatku za televizní licenci. Byly také poskytnuty informace o možnosti prodeje podílu ve spoluvlastnictví.

Bylo rovněž poskytnuto poradenství ohledně možnosti soudního exekutora 60% vymáhat mzdu za dlužné výživné. Zásah zaměstnavatele za účelem snížení částky vymáhané soudním vykonavatelem byl doporučen. Byl rovněž vypracován návrh stížnosti proti zastavení trestního řízení a návrh žaloby na přikázání výživného.

Dále byl proveden zásah v případě nezískání povolení ke stavbě letního domu na zemědělské půdě II. třídy. V tomto případě byl ministru zemědělství a rozvoje venkova zaslán dopis s návrhem na změnu právních předpisů.

Následně byly poskytnuty informace o změně hranice pozemku uvedené v katastru nemovitostí. V těchto dnech byl také proveden zásah v důsledku zastavení případu vraždy, byl vypracován návrh žaloby a doručeno oznámení o křivé výpovědi. Tento případ měl přednost. Případ jsme sledovali a byli jsme informováni, že stížnost bude projednána soudem a policie již podnikla kroky k objasnění věci. Navrhovatel se zavázal, že nás bude informovat o dalším postupu státního zastupitelství a soudu.

Poradenství se týkalo také dědictví dluhu v podobě půjčky po zemřelém manželovi. V této věci byl vypracován návrh dopisu instituci, v němž se uvádí, že nárok je promlčen, protože od úmrtí uplynuly 3 roky.

Ve dnech 1.-5. února bylo poskytnuto poradenství v rodinném případu - zvýšení výživného a rozdělení majetku po rozvodu. Dále byla navrhovatelka informována, že byt, který byl zakoupen před uzavřením manželství, je předmětem vypořádání, zatímco manželé jsou povinni splatit půjčku po zániku manželství, pokud smlouvu o půjčce uzavřeli oba manželé. Byli jste informováni o výkonu výživného a o tom, že rozsudek, kterým bylo přiznáno výživné, je okamžitě vykonatelný. Dále byly poskytnuty informace o programu Family 500 plus a o žádostech o rodinné přídavky. Bylo také poskytnuto poradenství ohledně demolice kůlny postavené nelegálně na balkoně, v této věci byl připraven návrh dopisu pro PGM.

Dále byly poskytnuty informace o vrácení bytové kauce z důvodu prodeje bytu před uplynutím 5 let od jeho nabytí a o průběhu dědického řízení.

Dále byl vypracován návrh žádosti o spotřebitelský bankrot k soudu a dopis bance ohledně promlčení pohledávky. Byl analyzován dopis zaslaný žadatelem Agentuře pro zemědělský majetek týkající se návrhu na uzavření smlouvy o prodeji nebo pronájmu nemovitosti za účelem zřízení přístupové cesty k nemovitosti. Řešil se také problém konfliktů mezi rodiči a následně i problémy mezi dětmi ve škole. Bylo navrženo smírné uzavření této záležitosti.

Mezi 8. a 12. únorem byly vypracovány 2 návrhy žádostí o rozvod. Dále bylo poskytnuto poradenství ohledně dědictví, které je součástí společného jmění manželů. Byl vypracován návrh žaloby na zvýšení výživného. Byla provedena intervence ve věci příspěvku na péči pro zdravotně postižené dítě a byl kontaktován správce soudu ve věci špatného technického stavu sociálních prostor a řízení vedeného v této věci stavebním dozorem. Byl vypracován návrh žádosti o platbu.

Dále byl žadatel informován o možnostech přijetí a odmítnutí dědictví, o zřízení věcných břemen, o účinnosti listiny sepsané ve formě notářského zápisu a o nákladech dědického řízení a listiny o osvědčení dědictví. Dále bylo poskytnuto poradenství ohledně vypořádání společného jmění manželů.

Bylo poskytnuto poradenství ohledně neoprávněného vypovězení nájemní smlouvy výborem sdružení a návrh dopisu soudnímu exekutorovi na snížení částky sražené ze mzdy.

Souhrnně lze říci, že Intervenční a poradenská kancelář PiS poskytla v období uvedeném v úvodu poradenství velkému počtu osob. Převážná většina těchto rad byla přínosná. Pouze několika osobám nebylo možné pomoci z důvodu využití právních prostředků nebo nedostatku prostředků k obraně jejich práv nebo z důvodu uplynutí lhůty, ve které bylo nezbytně nutné využít příslušné právní prostředky stanovené příslušnými zákony. V období 18.01.2016. - 15.02.2016 bylo na úřadě poskytnuto poradenství přibližně 60 osobám. Jednalo se o případy jak z široké oblasti občanského práva, tak z oblasti obchodního práva, pracovního práva a práva sociálního zabezpečení a správního práva. Poradenství bylo poskytováno také v oblasti trestního práva, trestního práva daňového a trestního práva výkonného.

 

 7. prosince 2015 - 15. ledna 2016. 

Ve dnech 7.-10. prosince byla provedena intervence ohledně zrušení daru, byla uvedena lhůta pro jeho zrušení. Bylo poskytnuto poradenství týkající se mateřské dovolené s uvedením změn, které od 1. ledna vstoupily v platnost v zákoníku práce v souvislosti s touto dovolenou. Dále byla vznesena otázka, zda se doba stáže hrazená úřadem práce započítává do doby následného zaměstnání u téhož zaměstnavatele, na které je závislá dávka v mateřství.

V té době bylo poskytnuto poradenství v otázce úpadku zaměstnavatele a pořadí, v jakém budou uspokojeny pohledávky vůči zaměstnancům z titulu nevyplacených mezd. V této věci byl vypracován dopis - vedlejší intervence pro jednoho z věřitelů. Byla rovněž vypracována žádost o důkazy v případě imisí.

Kromě toho byl vypracován návrh předsedovi okresního soudu týkající se opožděného rozhodování soudu o stížnosti. Byl rovněž vypracován návrh obžaloby ve věci invalidního důchodu.

Ve dnech 14.-18. prosince byly poskytnuty informace o osobách, které jsou oprávněny zastupovat obviněné v trestním řízení. Byl připraven návrh dopisu - zpětvzetí odvolání, informace o možnostech a důsledcích ukončení odvolacího řízení ve prospěch i neprospěch osoby podávající odvolání, jakož i o výši nákladů právního zastoupení.

V těchto dnech byly také přijaty k posouzení dokumenty o omezení rodičovské zodpovědnosti a o zřízení pěstounské péče. Byly naznačeny možné způsoby dalšího postupu. Byly projednány požadavky na předložení důkazů, jakož i možná rozhodnutí a přípustné opravné prostředky pro případ, že řízení skončí v neprospěch žalobce.

Ve dnech 21. a 23. prosince bylo poskytnuto poradenství ohledně postupu při doručování platebního rozkazu v případě promlčení pohledávky a ohledně lhůty pro vypracování odporu. Dále byl vypracován odpor proti platebnímu rozkazu v trestním řízení a žádost o ustanovení veřejného obhájce.

Ve dnech 28.-31. prosince byly přijaty dokumenty k analýze týkající se nezapočítání 3 měsíců do důchodu ze strany Sociální pojišťovny. Po provedené analýze bylo zjištěno, že Sociální pojišťovna oprávněně odmítla započíst výše uvedenou dobu, neboť se jednalo o dobu hledání zaměstnání, která není příspěvková a která není zahrnuta v ustanoveních zákona o důchodech z Fondu sociálního zabezpečení. Pojištěnec chtěl, aby se mu tato doba započítala jako zemědělská práce, ale v této situaci není možné takovou dobu započítat, protože zemědělská práce se do 25leté doby pojištění započítává pouze v případě, že pojištěnec nemá požadovanou dobu, tj. jako dopočet, a v tomto případě má pojištěnec požadovanou minimální dobu 25 let.

Dále byla vypracována žádost o upuštění od vymáhání pohledávek a návrh na spotřebitelský bankrot. Bylo poskytnuto poradenství ohledně odstranění optického kabelu ve sklepě, který tam byl umístěn bez předchozího písemného souhlasu majitele nemovitosti.

Ve dnech 4.-8. ledna proběhla intervence týkající se dědictví dluhu po zemřelém bratrovi. Klient byl informován o promlčení dluhu, který zdědil. Dále byl vypracován dopis soudu týkající se změny korespondenční adresy a bylo poskytnuto poradenství ohledně odvolání proti rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení týkajícího se důchodu za práci ve zvláštních podmínkách. Byly poskytnuty informace o možnosti požadovat odškodnění za neoprávněné ukončení pracovní smlouvy. Dále byl posouzen smysl podání žádosti o platbu z důvodu poškození automobilu. Byly uvedeny důkazní návrhy, které je třeba předložit soudu, aby řízení skončilo příznivě pro poškozeného. 

Ve dnech 11.-15. ledna bylo poskytnuto poradenství ohledně dědictví bytu v případě rozdělení společného jmění manželů, byl zodpovězen dotaz na možnost nároku jiné osoby na část bytu. Byla vypracována žádost o opravu rozhodnutí o nabytí majetku na základě nabývacího titulu. Dále bylo poskytnuto poradenství ohledně scelování nemovitostí a podávání žádostí o nabytí vlastnictví k nemovitostem na základě nabývacího titulu, jakož i objasnění pojmu dobré a zlé víry, na němž závisí doba potřebná k podání žádosti o nabytí vlastnictví na základě nabývacího titulu.

Byly rovněž poskytnuty informace o tom, na kterou instituci se obrátit v případě, že stavba není postavena v souladu se stavebními předpisy. Kromě toho byla vypracována žádost o urychlené projednání věci z důvodu zvláštních okolností a žádost o osvobození od soudních poplatků. Byly poskytnuty informace o institutu spotřebitelského úpadku, o tom, co s sebou nese odpuštění úroků a celého dluhu. Kromě toho byly provedeny intervence v případě velmi špatného technického stavu obecních prostor a informace o možnosti požádat o zvýšení výživného v případě zvýšení potřeb dítěte a o institutu zákonného zástupce.

Souhrnně lze říci, že Intervenční a poradenská kancelář PIS poskytla v období uvedeném v úvodu poradenství velkému počtu osob. Mnoho lidí nás informuje o výsledcích případů, v nichž jsme zasahovali. Právní poradenství jsme poskytovali jak v oblasti široce chápaného občanského práva, tak v oblasti trestního práva, a můžeme také konstatovat, že roste zájem o právní poradenství v oblasti správního práva. Kromě toho roste zájem o institut spotřebitelského bankrotu. Můžeme se pochlubit, že naprostá většina rad je příznivá. Pouze několika lidem nebylo pomoženo, protože vyčerpali své opravné prostředky nebo protože nemají prostředky na obhajobu svých práv, nebo protože uplynula lhůta, ve které měly být uplatněny příslušné opravné prostředky stanovené příslušnými zákony. 

 

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah