POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Spotkanie wicemarszałka z mieszkańcami Opola

Spotkanie odbyło się 16 listopada. Temat: „ Historia i miejsce PiS na krajowej scenie politycznej”. Organizatorzy: Klub „Gazety Polskiej” i związek „Solidarność” przy Uniwersytecie Opolskim.

Na początku wicemarszałek przypomniał drogę Lecha i Jarosława Kaczyńskich od powstania „Solidarności” do „Prawa i Sprawiedliwości”. Lech Kaczyński w latach osiemdziesiątych był zastępcą Lecha Wałęsy, następnie prezesem NIK, potem ministrem sprawiedliwości w rządzie Jerzego Buzka. Nie był członkiem żadnej partii politycznej. W 1995 r. kandydował na Prezydenta RP, ale z wyborów się wycofał, ponieważ uznał, że jego popularność jest jeszcze w społeczeństwie niewielka. W jego programie wyborczym najważniejszym hasłem i postulatem była: bezpieczna Polska. Dotyczyło to wszelkiej działalności państwa. Europę rozumiał jako unię niezależnych, narodowych państw – ojczyzn, współpracujących ze sobą. Słabsze państwa miały prawo oczekiwać wsparcia od silniejszych. Polska ma prawo oczekiwać pomocy od państw, które nas zawiodły po II wojnie światowej i zostawiły na pastwę komunizmu.

„Solidarność” – wg Lecha Kaczyńskiego – to wielki narodowowyzwoleńczy ruch, nie tylko zwykły związek zawodowy. Rozumienie państwa, narodu oraz politykę na szczeblu lokalnym widział poprzez perspektywę „Solidarności”. Bardzo ważny jest zrównoważony rozwój kraju, wyrównywanie dysproporcji między ubogimi prowincjami a tymi dobrze rozwiniętymi.

Bracia Kaczyńscy byli ludźmi czynu i znakomicie się uzupełniali.

Jarosław działał w „Porozumieniu Centrum”. W jego polityce najbardziej liczyło się państwo, właściwe prowadzenie polityki historycznej, prowadzenie strategii rozwoju gospodarczego kraju oraz polityka zagraniczna, oświata i zdrowie. Państwo powinno stać na straży swoich obywateli. Bez silnego państwa żadna z reform nie może się udać, a pozycja w UE też będzie słaba. Należy prowadzić politykę wielką, ambitną politykę historyczną. Państwo jest wartością, o którą należy walczyć. Podstawą naszego działania są cztery słowa – klucze: naród, ojczyzna, obywatel, państwo.

Naprawa państwa miała nastąpić w IV RP. Niestety, dekomunizacja i lustracja tylko częściowo zostały przeprowadzone. To – wg PiS – trzeba szybko zrobić, własnymi środkami, bez rewolucji. Jeśli nie przeprowadzimy do końca porządnej lustracji, jeśli nie odetniemy ostatnich kotwic PRL, służb specjalnych, WSI – to stan obecny będzie trwał długo.

Kolejnym ważnym zadaniem jest reforma administracji państwowej, począwszy od administracji cywilnej. W przeciwnym wypadku nie zapewni się sprawnej działalności państwa; należy rozstrzygnąć też sprawę konkursów na stanowiska.

W programie PiS ważne miejsce zajmuje porządkowanie spraw gospodarczych: złe funkcjonowanie prywatyzacji, sprzedaż majątku narodowego za bezcen, kwestie spraw własnościowych, ubezpieczeń, funduszy emerytalnych. Strategiczne gałęzie przemysłu nie powinny podlegać prywatyzacji, zwłaszcza te, które zapewniają bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo państwa.

W dziedzinie zdrowia – PiS uważa, że bezpośrednia opieka zdrowotna nie powinna być prywatyzowana, powinna być wzmocniona kontrola państwa nad służbą zdrowia. Należy wrócić do finansowania budżetowego ze strony województw, które mają być odpowiedzialne za podział środków. Każdy obywatel powinien mieć dostęp do służby zdrowia.

Gdy idzie o oświatę – to gimnazja się nie sprawdziły. Należy wrócić do podziału szkolnictwa 8+4, z mocnym wsparciem szkolnictwa zawodowego. Trzeba uporządkować kwestię podręczników szkolnych. Wychowanie patriotyczne nie powinno być traktowane marginalnie.

W dziedzinie inwestycji – państwo powinno koordynować tę politykę, sprawować funkcję inicjatywną.

Program, plan wdrożenia, wydawania pieniędzy z UE został opracowany w rządzie Jarosława Kaczyńskiego (Grażyna Gęsicka). Teraz jest nagłaśniana propaganda sukcesu poprzez zatajanie osiągnięć PiS i przypisywanie sobie przez obecny rząd zasług.

Silna Polska w Europie – to hasło było oparte na dwóch fundamentach:

–    naród – wspólnota obywateli, troska o dobro wspólne (teraz jest skrajny liberalizm, kto silniejszy ten lepszy), integracja wewnętrzna, umacnianie świadomości, że warto być Polakiem;

–    jednostka – obywatel, troska o człowieka.

Deklaracja polityczna Prawa i Sprawiedliwości – filary:

  1. Myśl niepodległościowa – nawiązanie do Piłsudskiego i Dmowskiego, powstań narodowych, Sejmu Czteroletniego.
  2. Myśl narodowa – koncepcje Piłsudskiego i Dmowskiego oraz Korfantego.
  3. Działacze Solidarności – fundament.
  4. Nauka społeczna Kościoła, chrześcijański kształt człowieka, korzenie Europy.

W dziejach Polski były trzy zasadnicze wydarzenia przełomowe:

  1. Chrzest Mieszka I – wybraliśmy kierunek Europy łacińskiej, nie wschodniej.
  2. Unia polityczna z Litwą – spowodowała, że Rzeczpospolita stała się wielkim państwem.
  3. Wejście do struktur europejskich – wstąpienie do NATO, UE, strefy Schengen.

Jakakolwiek dyrektywa UE, niezgodna z naszą konstytucją, nie powinna być przyjmowana.

W dyskusji uczestnicy spotkania wypowiedzieli kilka własnych uwag i zadawali pytania. Jednym z ważnych, które później wzbudziło oddźwięk w lokalnej prasie, było pytanie o słabą reakcję władz państwowych i Parlamentu na poczynania na Śląsku „Ruchu Autonomii Śląska”, jego coraz śmielsze działania antypolskie.

Źródło: klubgpopole.pl

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści