POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Spotkanie przewodniczących parlamentów krajów V4 w Štiřín

Marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski spotkali się dziś (27 kwietnia) na Zamku w Štiřín w Czechach z szefami izb parlamentarnych Grupy Wyszehradzkiej.

Polskiej delegacji towarzyszyła także ambasador RP w Czechach Grażyna Bernatowicz. Rozmowy polityków dotyczyły m.in. wzmocnienia roli parlamentów narodowych zgodnie z ustaleniami porozumienia między Wielką Brytanią a Unią Europejską oraz aktualnej sytuacji w Unii. Spotkanie odbyło się w ramach czeskiego przewodnictwa w Grupie V4. Na zaproszenie gospodarzy w wydarzeniu wziął także udział przewodniczący francuskiego Zgromadzenia Narodowego Claude Bartolone.

Spotkanie rozpoczął szef czeskiej Izby Poselskiej Jan Hamáček. Odniósł się on do bieżącej sytuacji w Europie. Zaznaczył, że w obliczu obecnych wyzwań państwa członkowskie powinny walczyć o silną i solidarną Europę. Podkreślił także, że koncepcja V4 to dobra marka polityczna, która umie ze sobą współpracować i wypracowywać wspólne stanowiska. Zdaniem przewodniczącego takie spotkania są dobrą okazją do wymiany poglądów i konstruktywnej dyskusji.

W pierwszej części spotkania politycy omówili kwestie związane ze wzmocnieniem roli parlamentów narodowych zgodnie z ustaleniami porozumienia z 19 lutego br. między Wielką Brytanią a Unią Europejską. Przewodniczący francuskiego Zgromadzenia Narodowego Claude Bartolone rozpoczynając dyskusję na ten temat podkreślał wagę mocnej pozycji parlamentów narodowych. Przewodniczący odniósł się także do zagrożeń terrorystycznych w Europie. Jak zaznaczył – parlamenty krajowe powinny wspierać rządy w walce z zagrożeniami, ale jednocześnie czuwać, aby zachowana została równowaga pomiędzy ochroną obywateli a ich prawami i wolnościami.

Politycy omówili także aktualną sytuację w Unii Europejskiej oraz tematy związane z jej przyszłością, w tym planowane referendum w Wielkiej Brytanii. W dyskusji odniesiono się również do kwestii związanych z zaufaniem pomiędzy państwami członkowskimi i suwerennością poszczególnych krajów.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński podkreślił, że Polska widzi swoją przyszłość w dobrze funkcjonującej, zreformowanej Unii: w Europie solidarnych państw. Zwrócił on też uwagę, że w Polsce ponad 80 proc. obywateli popiera członkostwo w UE. Jak zaznaczył marszałek Sejmu, jednym z problemów wewnątrz UE jest brak przejrzystości w działaniu jej instytucji. Wspomniał także, jak ważna jest poprawa funkcjonowania poszczególnych instytucji unijnych, zwłaszcza ich decyzyjności i mandatu. Marszałek Kuchciński odniósł się także do kwestii wprowadzenia nowych mechanizmów zaangażowania parlamentów krajowych w sprawy unijne. Mówił też m.in. o mechanizmie tzw. czerwonej kartki, który przewiduje porozumienie między Wielką Brytanią a Unią Europejską z 19 lutego 2016 r. – Im bardziej parlamenty narodowe będą zaangażowane w tematy europejskie, tym lepsze będzie wzajemne poznanie i zrozumienie pomiędzy poszczególnymi krajami – powiedział. Marszałek podkreślił także, że zachowanie suwerenności i niezależności poszczególnych krajów w ramach członkostwa w Unii jest niezmiernie ważne. – Wolność i umiłowanie niepodległości to silne polskie wartości – zaznaczył marszałek. Marek Kuchciński zaznaczył też, ze w kwestiach związanych z migracją ludności w Europie jest za wzmocnieniem instrumentów współpracy z sąsiadami np. w ramach Partnerstwa Wschodniego.

Marszałek Sejmu przedstawił też uczestnikom spotkania projekt deklaracji „Europa Solidarnych Państw” w sprawie bezpieczeństwa, granic i odnowienia instytucji unijnych. Dokument ten jest odpowiedzią na rzymską propozycję federalnej Europy podpisaną przez przewodniczących parlamentów z Włoch, Niemiec, Francji i Luxemburga we wrześniu zeszłego roku. Projekt wspólnej deklaracji będzie przedmiotem rozmów podczas polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej.

W dyskusji głos zabrał także marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Zaznaczył, że polska wizja przyszłości w UE to Unia solidarna i konkurencyjna gospodarczo. W kontekście prawdopodobieństwa wystąpienia Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych marszałek powiedział, że jej dalsze członkostwo leży w interesie Polski i wszystkich innych państw.

Szefowie Izb parlamentarnych poruszyli także temat wspólnych działań w walce z terroryzmem.

Grupa Wyszehradzka jest podstawową formą zaangażowania Polski we współpracę regionalną. 15 lutego br. z okazji 25-lecia grupy podpisana została wspólna deklaracja państw V4. W ramach tego porozumienia Polska, Czechy, Słowacja i Węgry zobowiązały się – w oparciu o pozytywny bilans dotychczasowej współpracy – zwiększyć wspólne działania i zaangażowanie w szczególności wobec zagrożeń zewnętrznych. Spotkania przewodniczących parlamentów narodowych V4 odbywają się od 2003 r. Stanowią one forum wymiany doświadczeń w sprawach ważnych dla regionu oraz Unii Europejskiej. Dają także możliwość dzielenia się poglądami na bieżące tematy, koordynacji stanowisk i podejmowania wspólnych inicjatyw. Dotychczas przewodniczący omawiali m.in.: kompetencje parlamentów narodowych w sprawach europejskich, bezpieczeństwo dostaw energetycznych, Partnerstwo Wschodnie, politykę podatkową UE, politykę spójności, perspektywy i konsekwencje wejścia w życie Traktatu z Lizbony, rozszerzenie UE. W ramach parlamentarnej współpracy krajów Grupy Wyszehradzkiej regularnie spotykają się także przedstawiciele komisji ds. Unii Europejskiej, administracji publicznej i rozwoju regionalnego oraz spraw zagranicznych. Współpracują ze sobą również parlamentarzyści zasiadający w komisjach zajmujących się sprawami gospodarki. W lipcu tego roku Polska przejmie od Czech prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej.

tekst: Kancelaria Sejmu

foto: Paweł Kula

KA166174

 

KA165855

 

 

 

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści