POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Spotkanie noworoczne w Bieszczadach

W Myczkowcach i Ustrzykach Dolnych Marek Kuchciński rozmawiał o przyszłości Bieszczad. Podczas spotkania z samorządowcami i mieszkańcami szef kancelarii premiera podkreślał, że widać tu bardzo dobre wsparcie ze strony rządu. – Wciąż najważniejszą sprawą jest dostępność, czyli komunikacja. Bieszczady zasługują rozwój turystyki, agroturystyki, rolnictwa, ośrodki sportowe, dobre drogi, parkingi, koleje, hotele, nowe przejścia graniczne, jak w Wołosatem  – mówił Marek Kuchciński. Wszystko to jednak przy zachowaniu dzikich terenów, trosce o środowisko naturalne, czystość wód.

Marszałek zwrócił również uwagę na bardzo dobrą współpracę i wzajemne wspieranie się władz lokalnych, gmin, powiatów ze władzami wojewódzkimi i rządem.

Do najważniejszych programów rządowych realizowanych na terenie gminy Solina należą:

Program Inwestycji Strategicznych (24 895 897 zł),

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (10 365 000 zł),

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (2 068 361 zł)

Rządowy Program „Rodzina 500+” (24 105 971 zł).

Pozostałe programy realizowane na terenie gminy to: Modernizacja Policji, Straży Granicznej, PSP, SOP; Otwarte Strefy Aktywności; Poznaj Polskę; „Dobry Start”; Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST. Jednak ich realizacja to znacznie mniejsze kwoty.

Łączna wartość dofinansowania programów rządowych w gminie Solina to 63 874 223 zł.

Największe inwestycje są związane z ochroną wód jeziora solińskiego/myczkowieckiego oraz poprawą jakości i czystości wód. W tym celu realizowane są projekty takie jak: budowa kanalizacji w miejscowości Matiaszowa Wola, budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Solina, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wołkowyja.

Kolejne duże inwestycje są związane infrastrukturą drogową. Na terenie gminy realizuje się program poprawy stanu infrastruktury drogowej na terenie uzdrowiska Polańczyk. Projekty dotyczące przebudowy lub rozbudowy dróg gminnych publicznych dotyczą miejscowości: Solina, Terka, Berezka, Myczkowce, Polańczyk.

Pozostałe większe projekty to przebudowa stadionu w Polańczyku oraz modernizacja obiektu policji w Polańczyku.

Ponadto na terenie gminy zrealizowano ogromną inwestycję – budowę kolejki gondolowej nad zaporą w Solinie. Inwestycja warta 110 mln została zrealizowana przez Polskie Koleje Linowe – spółkę kontrolowaną przez fundusz należący do skarbu państwa, która została przez nasz Rząd zrepolonizowana. Jest to znaczący impuls do jeszcze intensywniejszego rozwoju turystyki w gminie, atrakcja cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Gmina Solina wchodzi w skład powiatu leskiego. Łączna wartość dofinansowania programów rządowych w powiecie to: 296 363 512 zł.

Do najważniejszych inwestycji realizowanych w powiecie leskim należą: budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Lesku, przebudowa Szpitala powiatowego w Lesku, budowa Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu „Bieszczad-ski”, budowa mostu na rzece w miejscowości Wetlina.

Pozostałe liczne projekty głównie dotyczą budowy/rozbudowy/poprawy infrastruktury drogowej, sanitarno-kanalizacyjnej, turystycznej, sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej.

Zrealizowane programy na przykładzie Powiatu Bieszczadzkiego i wybranych inicjatyw
w bieszczadzkich gminach:

 1. Program Inwestycji Strategicznych – Polski Ład – rząd z pomocą Banku Gospodarstwa Krajowego pomaga odbudowywać gospodarkę po pandemii. Polski Ład działa perspektywicznie
  i długofalowo. Realizacja zaplanowanych inwestycji strategicznych podnosi poziom produktywności całej polskiej gospodarki. Celami Programu Inwestycji Strategicznych są: pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, rozwój lokalnej przedsiębiorczości, poprawa warunków życia obywateli, powstanie nowych miejsc pracy,
  wsparcie zrównoważonego rozwoju oraz efektywne zaangażowanie sektora finansowego.

Powiat Bieszczadzki – 17 922 000 zł, w tym:

Gmina Czarna – 41 343 680 zł, w tym m.in.:

 • kompleksowa budowa gminnego żłobka w Czarnej – (wartość dofinansowania – 6 982 500,00 )
 • termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Czarnej Górnej
  z przeznaczeniem na Szkolne Schronisko Młodzieżowe – (wartość dofinansowania – 4 930 000,00 zł);

Gmina Lutowiska –  6 589 500 zł, w tym m.in.:

 • budowa alternatywnego źródła ciepła zeroemisyjnego dla budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Lutowiskach – (wartość dofinansowania –  2 929 500,00 zł)
 • budowa ogólnodostępnego parkingu wraz z infrastrukturą niezbędną dla obsługi turystów
  – (wartość dofinansowania – 2 475 000,00 zł);

Gmina Ustrzyki Dolne – 5 150 000 zł, w tym m.in.:

 • budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Ustrzyki Dolne – (wartość dofinansowania – 4 750 000,00 zł);
 • Rządowy Fundusz Inwestycji lokalnych – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)
  to program, w ramach którego rządowe środki trafiły do gmin, powiatów i miast w całej Polsce
  na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki przekazane przez rząd samorządy wykorzystały na bliskie ludziom inwestycje, m.in. budowę żłobków, przedszkoli czy drogi – a także inne niezbędne lokalnie działania.

Powiat Bieszczadzki – 990 000 zł, w tym:

 • Bieszczadzkie Centrum Dziedzictwa – (wartość dofinansowania – 990 000 zł);

Gmina Lutowiska – 1 089 203 zł, w tym:

 • modernizacja istniejącej ogólnodostępnej infrastruktury parkingowej i drogowej w gminie Lutowiska – (wartość dofinansowania – 589 203,00 zł)
 • termomodernizacja i rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy wraz likwidacją barier architektonicznych i wykonaniem instalacji OZE w miejscowości Lutowiska – (wartość dofinansowania – 500 000,00 zł)

Gmina Ustrzyki Dolne – 11 110 929 zł, w tym:

 • Bieszczadzkie Centrum Zdrowia i restrukturyzacja i modernizacja SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych – (wartość dofinansowania – 6 110 929,00 zł)
 • stworzenie bazy turystycznej wspierającej rozwój usług turystycznych w Gminie Ustrzyki Dolne – (wartość dofinansowania – 5 000 000,00 zł)
 • Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych)Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki
  oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Gmina Czarna – 4 964 140,00 zł, w tym m.in.:

 • budowa drogi gminnej w msc. Medynia Głogowska i Pogwizdów – (wartość dofinansowania
  268 076,00 zł)

Gmina Ustrzyki Dolne – 11 068 768,00 zł, w tym m.in.:

 • podniesienie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Gminy Ustrzyki Dolne poprzez przebudowę i budowę dróg w miejscowości Ustjanowa Górna – (wartość dofinansowania
  1 464 968,00 zł)
 • przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Równia – (wartość dofinansowania – 1 466 529,00 zł)
 • Rodzina 500 + w 2021 roku:

Gmina Czarna – 2 200 186,00 zł

Gmina Lutowiska 1 668 741,00 zł

Gmina Ustrzyki Dolne – 15 371 973,00 zł

 • Świadczenie Dobry start w 2021 roku – to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,4 miliona uczniów.

Gmina Czarna – 87 000,00 zł

Gmina Lutowiska – 54 600,00 zł

Gmina Ustrzyki Dolne537 000,00 zł

 • Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” – celem programu “Maluch+” jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci
   z niepełnosprawnościami oraz wymagających szczególnej opieki.

Gmina Ustrzyki Dolne – dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki w wysokości
124 200 zł;

 • Wypłata 13. i 14. emerytury – to kolejny przykład prowadzonej przez rząd Zjednoczonej Prawicy kompleksowej polityki wsparcia seniorów. W obecnej, trudnej sytuacji geopolitycznej,
  wzmocniliśmy rządowe wsparcie dla emerytów i rencistów. Świadczenie jest dedykowane zarówno
  dla osób pobierających emeryturę z ZUS, jak i świadczenie emerytalne z KRUS.

W powiecie bieszczadzkim w 2022 r. 13. emeryturę uzyskało 5005 osób na łączną kwotę 6 863 000 zł. Natomiast 14. emerytura trafiła do 4792 osób o łącznej wartości 6 044 000 zł.

W sumie w ramach trzynastki i czternastki emeryci w 2022 r. otrzymali łącznie 2676,88 zł brutto. To bardzo ważne wsparcie, które zasiliło finanse seniorów.

 • Wypłata dodatku węglowego – dodatek węglowy w wysokości 3 000 zł zasila budżety domowe gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.
  Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia,
  kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem
  lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. W zaproponowanym rozwiązaniu
  nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek przysługuje również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.  Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2022 r. gospodarstwom domowym z terenu powiatu bieszczadzkiego wypłacono następujące środki:

Gmina Czarna  –  792 540,00 zł

Gmina Lutowiska –  569 160,00

Gmina Ustrzyki Dolne –  4 296 240,00 zł

Niniejsze oznacza, że w powiecie bieszczadzkim dodatek węglowy zasilił budżety
1886 gospodarstw domowych.

 • Fundusz rozwoju przewozów autobusowych – dzięki dofinansowaniu z FRPA wspieramy samorządy w realizacji zadań własnych dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dzięki funduszowi powstają nowe linie komunikacyjne, a mieszkańcy przede wszystkim z mniejszych miejscowości, mają możliwość dotarcia środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stwarza także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy.

Bieszczadzki Związek Komunikacyjny – wartość dofinansowania – 4 020 801,74 zł

Bieszczadzki Związek Komunikacyjny skupia w swych strukturach gminy: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne, Olszanica, Solina, Lesko, Baligród, Cisna, Komańcza, Zagórz oraz powiaty leski
i bieszczadzki.

Powiat Bieszczadzki – wartość dofinansowania –  595 235,00 zł

Ustrzyki Dolne – wartość dofinansowania – 679 665,99 zł

 1. Program „Opieka 75+” – program, który jest adresowany do gmin: miejskich, wiejskich,
  miejsko – wiejskich do 60 tys. mieszkańców, które realizują usługi opiekuńcze samodzielnie
  lub poprzez spółdzielnie socjalne osób prawnych, których założycielami są jednostki samorządu terytorialnego. Głównym celem usług opiekuńczych jest pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, świadczenie opieki higienicznej lub pielęgnacji zaleconej przez lekarza
  oraz zapewnienie – w miarę możliwości ośrodka pomocy społecznej – kontaktów z otoczeniem.

Gmina Ustrzyki Dolne – na rok 2022 wartość dofinansowania z programu wyniosła 14 389,03 zł.

 1. Wsparcie na działalność statutową KGW – zrzeszone gospodynie wiejskie mogą przeznaczyć otrzymane fundusze na aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną
  oraz działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich. Dofinasowanie można również wydać na rozwój przedsiębiorczości kobiet oraz inicjatywy na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi, wykorzystać na przedsięwzięcia nastawione na rozwój kultury ludowej lub upowszechniające współdziałanie i racjonalne metody gospodarowania.

W powiecie bieszczadzkim o pomoc w 2022 r. zawnioskowało 22 KGW, które otrzymały wsparcie
za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 114 000 zł.

 1. Dopłaty do nawozóww roku poprzednim polski rząd uruchomił program o wartości o wartości
  3,9 mld zł umożliwiający wspieranie rolników, którzy odczuli skutki wzrostu kosztów produkcji wynikającego z inwazji Rosji na Ukrainę oraz związanych z tym sankcji. Środek był dostępny
  dla rolników prowadzących działalność w Polsce, którzy odczuli skutki wzrostu kosztów nawozów, spowodowanego obecnym kryzysem geopolitycznym i związanymi z nim sankcjami.
  W ramach programu dofinansowano zakup nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe
  i wapno nawozowe zawierające magnez, które producenci rolni zakupili w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r.

W powiecie bieszczadzkim wniosek o dopłatę do nawozów złożyło 18 podmiotów, które otrzymały pomoc z budżetu państwa w wysokości 46 563,26 zł.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści