POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Potrzeba większego wsparcia dla parków narodowych jako najcenniejszych form ochrony przyrody.

Na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozpatrzona została informacja Ministra Klimatu i Środowiska na temat parków narodowych i rezerwatów przyrody jako najcenniejszych narodowych form ochrony przyrody – na przykładzie Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Podczas obrad Marek Kuchciński wyraził potrzebę większego wsparcia ze strony budżetu państwa dla parków narodowych stanowiących najważniejszą formę ochrony przyrody. Jako konieczne wskazał zwiększenie skuteczności działań na rzecz ochrony przyrody, co zostało wyrażone podczas przyjęcia długoterminowej strategii rozwoju Europejski Zielony Ład – która umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej i zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń.

Marek Kuchciński podkreślił ważną rolę Bieszczadzkiego Parku Narodowego, który jako jedyny w Europie jest Trójstronnym Międzynarodowym Rezerwatem Biosfery ( Karpaty Wschodnie ), a jednocześnie wyjściem w stronę międzynarodowej ochrony bioróżnorodności. Utworzony w 1973 roku park powstał, aby zabezpieczać główne formy charakterystycznego dla Bieszczadów krajobrazu –charakterystyczne piętra roślinności z typowymi ekosystemami, najważniejsze rejony występowania wschodniokarpackich i wysokogórskich elementów szaty roślinnej i fauny oraz naturalne stare lasy z bogatą fauną puszczańską dużych ssaków i ptaków.

Parki narodowe przyjmują rocznie ponad 15 mln osób, przez co rośnie oddziaływanie obywateli na przyrodę. Marek Kuchciński wyraził postulat, aby działać w kierunku odciążenia parków narodowych od zainteresowania turystów poprzez zagospodarowanie terenów wokół parków. Przykład stanowi Nadleśnictwo Stuposiany w gminie Lutowiska (woj. podkarpackie), w którym zagospodarowano tereny na zagrody dla żubrów, wieże widokowe oraz narciarskie trasy biegowe. Jako ważny aspekt wskazał zwiększenie udziału funduszu leśnego w pracach remontowych i inwestycyjnych oraz konieczność wsparcia samorządów znajdujących się w sąsiedztwie parków narodowych i obszarów chronionych.

Marek Kuchciński podkreślił dysproporcje płacowe między pracownikami Lasów Państwowych a pracownikami parków narodowych, sygnalizując potrzebę zwiększenia wynagrodzenia pracownikom parków – a co najmniej ich wyrównania.

foto: Kancelaria Sejmu/Aleksander Zieliński.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści